Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

UNESKO türkmen žurnalistiniň türmedäki ölüminden alada galýar.

UNESKO türkmen žurnalistiniň türmedäki ölüminden alada galýar.

UNESKO-nyň baş direktory Koisiro MATSUURA şu gün Aşgabat türmesinde (Türkmenistan) türmede oturan türkmen žurnalisti Ogulsapar Myradowanyň ölümine alada bildirýändigini aýtdy.

Bu barada UNIAN-a UNESKO-nyň ofisinde habar berildi.

"Ogulsapar Myradowanyň ölümi baradaky habary meni gaty gorkuzdy" -diýdi ol. Türkmen häkimiýetleriniň ölüminiň ýagdaýlaryny derňejekdigine ynanýaryn we kanun bozulmalary ýüze çykarylsa, jogapkärler jogapkärçilige çekiler"-diýip aýdylýar.

Halkara hökümete degişli bolmadyk “Serhetsiz habarçylar” guramasynyň habaryna görä, žurnalistiň çagalary 14-nji sentýabrda Aşgabat morgynda onuň jesedini anykladylar. Şol çeşmä görä, şaýatlar ölen žurnalistiň kellesinde ýaranyň we bedeninde köp sanly zorlugyň bardygyny görüpdirler.

58 ýaşly O. Myadowa Amerikanyň "Erkin Ýewropa" we "Azatlyk" radio ýaýlymlarynyň habarçysy bolup işledi. Awgust aýynda beýleki hukuk goraýjy aktiwistleriň arasynda ol 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Fransiýanyň Daşary işler ministri, şeýle hem Erkin Ýewropa radiosy we Azatlyk radiosy bu meselede ýapyk kazyýet işine berk garşylyk görkezdi.

"UNESKO Birleşen Milletler Guramasynyň söz azatlygyny we metbugat azatlygyny goramak üçin ýeke-täk guramasydyr. Konstitusiýanyň 1-nji maddasyna laýyklykda Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda yglan edilen esasy azatlyklar, jyns, dil ýa-da dini degişliligi tapawudy bolmadyk ähli halklar üçin UNESKO öz wezipesini ýerine ýetirýär" adalat, kanun we adam hukuklaryna ähliumumy hormat goýulmagyny üpjün etmek. Bu wezipäni ýerine ýetirmek üçin Gurama ähli habar beriş serişdeleriniň kömegi bilen halklaryň ýakynlaşmagyna we özara düşünişmegine kömek edýär we bu maksat bilen pikirleriň söz we şekil arkaly erkin ýaýramagy üçin peýdaly hasaplaýan halkara şertnamalarynyň baglaşylmagyny maslahat berýär.

Unian.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...