Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Rahym Esenowa garşy gozgalan jenaýat işi heniz ýapylmady.

 Rahym Esenowa garşy gozgalan jenaýat işi heniz ýapylmady.

AHM Memorial tarapyndan alnan maglumata görä, tanymal türkmen ýazyjysy we publisisti, 78 ýaşly Rahym Esenow bejergi almak üçin Türkmenistanyň daşyna gidip bilmeýär, sebäbi häkimiýetler geçen ýyl gozgalan jenaýat işini ýapmakdan ýüz öwürýärler.

Esenowyň 2004-nji ýylyň 26-njy fewralynda tussag edilendigini we 2005-nji ýylyň 9-njy martyna çenli Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kazyýetden öňki tussaghanasynda saklanandygyny, saglyk ýagdaýy sebäpli girewine boşadylandygyny ýatladýarys. Ýazyjy köpçülikleýin habar beriş serişdelerinden (177-nji madda, Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 1.2-nji bölümi) we "kontrabanda bilen baglanyşyklylykda" (254-nji madda, Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 2-nji bölümi) ulanmakda "etnik ýa-da dini ýigrenji öjükdirmekde" aýyplandy. Esenow, Moskwada neşir edilen Baýram Han "Täçli gezelenç" baradaky taryhy romanyň we bu kitabyň Türkmenistana 800 nusganyň getirilmegi bilen baglanyşykly (jikme-jiklikler üçin AHM "Memorial" 2004-nji ýylyň fewral-aprel aýlary üçin metbugat beýanatlaryna serediň) şeýle hem, Moskwanyň golaýynda ýaşaýan öňki Türkmen Daşary işler ministri Awdy Kuliýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik barada milli howpsuzlyk edaralaryna habar bermediklikde aýyplandy.

2004-nji ýylyň 31-nji martynda Aşgabat şäher kazyýeti ýazyjynyň giýewisi Igor Kaprielowyň, telekeçi Boris Grigorýants we gümrük gullugynyň işgäri Hojamyrad Annaýewiň "Täçli gezelenç" romanynyň Türkmenistana (sözlemiň tekstiniň terjimesi goşundy) bikanun getirilmegine gatnaşandygy üçin 5 ýyl synag möhleti bilen 5 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Romanyň awtory kazyýetde şaýat hökmünde çykyş etdi, oňa garşy gozgalan jenaýat işi aýratyn kazyýet işine bölündi.

2004-nji ýylyň dowamynda Rahym Esenow Baş prokuratura we Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligine üç gezek hat ýazyp, jenaýat işiniň ýatyrylmagyny isledi. Kazyýetde hiç hili derňew çäresi görülmese-de, şikaýatlar jogapsyz galdy. 2005-nji ýylyň 14-nji fewralynda 2005-nji ýylyň 3-nji martynda Moskwa uçjakdygyny habar berýän başga bir hat iberdi we tussag edilmek howpy bilen bileti tabşyrmaga mejbur boldy.

Russiýanyň diplomatlary tarapyndan goldanan 2005-nji ýylyň 9-njy maýynda Ýeňiş gününi bellemek üçin Moskwa gitmek baradaky haýyş hem jogapsyz galdy.

2005-nji ýylyň 14-nji maýynda ýazyjy Russiýanyň prezidenti Wladimir Putine ýüz tutmaga mejbur boldy:

"Hormatly Wladimir Wladimirowiç! Meselämiň çözülmegine kömek etmegiňizi tüýs ýürekden soraýaryn. Saglygym her gün ýaramazlaşýar. "Bejergi üçin Moskwa gitmäge rugsat berilmeýär, ol ýerde Beýik Watançylyk urşunyň weterany we SSSR-iň Içeri işler ministrligi keselhana ýerleşdirilip, birnäçe gezek bejergi aldym." "Eger günäkär bolsam, meni kazyýet jogapkärçiligine çeksinler, ýöne men günäkär däl bolsam," kazyýet işimi "bes etsinler we gitmezlik baradaky kararymy ýatyrsynlar."

Memorial Adam Hukuklary Merkeziniň habaryna görä, bu hat hem jogapsyz galýar.

Witaliý Ponomarew AHM "Memorial" 2005-nji ýylyň 15-nji iýuly

JEZA

TÜRKMENISTANYŇ ADYNDAN

31 Nowruz / Mart / 2004 Aşgabat

Aşgabat şäheri Kazyetiň jenaýat işi boýunça kazyýet kolleji / Kazyýet / Başlyk G.Ilamanowyň halk bahalandyryjylary B.Berdiýew we G.Geldymuhammedow prokurory R.Myratlyýew Aklowjylaryň gatnaşmagynda: A.Muhammedow, N.N.Krylow we R.Amanowa . Aşgabat şäheri Kazyetiň binasynda açyk kazyýet mejlisinde garalan jenaýat işi: 1. Igor Aleksandrowiç Kaprielow, 1954-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda doglan, rus asly Aşgabatly, türkmenistanyň raýaty, ýokary bilimli, öýlenen, 2 çagasy bilen B / P, ozal hiç hili jezasy ýok, hiç ýerde işlemeýär, Aşgabat, 2043-nji jaý, Gurbansoltan Eje şaýoly salgysynda ýaşaýar. 2. Boris Kafrielowiç Grigorýants, 1957-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda doglan, Ermenistanly Aşgabatda doglan, Türkmenistanyň raýaty, orta bilim, B / P, öýlenen, 2 çagasy bar, ozal hiç hili jezasy ýok, Goşant söwda guramasynda ýük ekspeditory bolup işleýär, Aşgabat, 2071, 195-A salgysynda ýaşaýar, Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň "B" bölümi. 3. Annaýew Hojamurad Ataýewiç, 1958-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda, Ahal welaýaty Gökdepe şäherinde doglan, Türkmenistanyň raýaty, 4 çagasy bar, ýokary bilimli, Türkmenistan Demokratik partiýasynyň agzasy, öýlenen, günäkärlenmedik, sungat bilen işleýän. Gökdepe şäherçesinde ýaşaýan Aşgabat gümrük gullugynyň gözegçisi T. Baýramdurdyýew köçesiniň 20-nji jaýy, Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň "B" C" maddalaryna laýyklykda kazyýet işine çekildi. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 254-nji maddasynyň 2-nji bölüminiň "B" bölümi boýunça kazyýete çykaryldy.

KARAR BERILDI:

R.M. Esenow, 2002-nji ýylyň 14-nji noýabrynda kabul edilen komitetiň resmi rugsady bolmazdan 2002-nji ýylyň 14-nji noýabrynda kabul edilen “Türkmenistana getirilýän we Türkmenistanyň daşyndan eksport edilen çap, audiowizual we beýleki materiallara we resminamalara gözegçilik etmegiň tertibi boýunça görkezmeleriň” talaplaryny bozup, döredijilik işleri bilen meşgullanýar. Metbugatda we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde döwlet syrlaryny goramak boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabineti öz golýazmalaryny Türkmenistan gümrük serhedinden bikanun daşaýan türkmenleriň mertebesini kemsidýän öz işinde Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine, 2003-nji ýylda "Edebi Russiýa" neşirýatynda jemi 1000 nusgada "Täçli gezelenç" atly romany taýýarlady we neşir etdi.

2003-nji ýylyň dekabrynda R.M. Esenow romany Türkmenistana ibermek üçin giýewisi I.A.Kaprielow bilen ylalaşdy we öz gezeginde Aşgabadyň ýaşaýjysy B.K. Grigorýants bilen ylalaşdy. Munuň üçin R.M Esenow 1370 ABŞ dollary möçberinde pul berdi. Şonuň üçin 2003-nji ýylyň dekabrynda B.K. Grigorýants resmi taýdan Russiýa Federasiýasyna gitdi we şol ýerde ýokarda ady agzalan neşirýatdan 800 nusga aldy. Kitaplar we 2003-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň parom geçelgesiniň üsti bilen olary Türkmenistanyň çägine getirdi we resmi gümrük taýdan resmileşdirmek üçin olary Aşgabat gümrük nokady "Altyn Asyr" -a getirdi".

Şeýle-de bolsa, kitaby import etmek üçin ýokardaky komitetden resmi rugsat almaly bolandyklaryna garamazdan, Aşgabat gümrük nokadynyň başlygy H.Annaýew bilen dil düwşüp, resmi gümrük resminamalaryny galplaşdyryp, ýüküň salgysyna degişlidigi aýdylýar. Telekeçi D.Durdymow, kitaplary awtoryň ýaşaýan ýerindäki salgyda saklaýar: Aşgabat, B. Garryýewa köçesiniň 21-nji jaýy, 8-nji otagy, gümrük jogapkärçiligini öz üstüne aldy, şeýle-de bu kitabyň 54 nusgsyny derňewe näbelli adamlara bikanun paýlandy.

Kazyýet mejlisinde sorag edilip aýyplanýan I.A.Kaprielow özüne bildirilen aýyplamada öz günäsini boýun almady we gaýynatasy R.M.Esenowyň Moskwada neşir edendigine güwä geçdi, şeýle hem Türkmenistana kitap daşamak üçin ygtybarly adam tapmagyny haýyş etdi. Bu söhbetdeşlikden bir aý töweregi wagt geçensoň, dosty B. Grigorýants bilen görüşdi we oňa R. M. Esenowyň haýyşy barada gürrüň berdi. Grigorýants Moskwadan kitap getirmäge razy boldy, şondan soň B. Grigorýants R.M. Esenow bilen tanyşdy. 2003-nji ýylyň 31-nji dekabrynda R.M. Esenowa jaň etdi we Grigorýantsyň "Täçli gezelenç" romanynyň kitaplaryny öýlerinde saklaýandygyny aýtdy. 2004-nji ýylyň ýanwar aýynda R.M.Esenow bilen öz awtoulagynda resmi gümrük resminamalaryny bermek üçin "Altyn Asyr" gümrük nokadyna geldi. R.M. Esenow bilen bilelikde birnäçe kitaby paýladylar, galan kitaplary gümrük işgärleri R.M. Esenowyň öýünden aldylar. Hereketinde özüni günäkär hasaplamaýar.

Günäkärlenýän B.K. Grigorýants özüne bildirilen aýyplamada günäkärdigini bölekleýin boýun aldy we 2003-nji ýylyň dekabrynda tanyşlary I.A.Kaprielow bilen duşuşandygyny aýtdy. Kaprielow gaýynatasy, ýazyjy R.M. Esenow tarapyndan ýazylan we Moskwada neşir edilen Baýramhan hakda taryhy kitap getirmegini haýyş etdi. Bu mesele boýunça, Kaprielow bilen R.M. Esenowyň öýünde duşuşdy. R.M. Esenow hyzmatlary üçin 300 ABŞ dollary möçberinde sylag berjekdigini wada berdi we kitaplaryň saklanýan ýeri bolan Moskwada oňa telefon belgisini berdi, şeýle hem transport we syýahat çykdajylary üçin 1000 ABŞ dollary möçberinde pul berdi. 2003-nji ýylyň 19-njy dekabrynda resmi taýdan Moskwa gitdi we R.M. Esenowyň özüne beren telefon belgisine jaň etdi, we Peredelkino sebitinde özüne tanyş bolmadyk rus raýaty bilen duşuşdy we 800 nusgada "Täçli gezelenç" atly kitap aldy. Şondan soň otly bilen Astrahana geldi. Astrahandan Türkmenbaşy şäherine parom bilen kitap getirdi. 2003-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Türkmenbaşy şäherindäki parom geçelgesiniň gümrük nokadynda bu kitaplar üçin Aşgabat şäherindäki "Altyn Asyr" gümrük nokadyna ýol ulag resminamalary berildi. Bu resminamalara esaslanyp, kitaplary R.M. Esenowa getirdi. 2004-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda R.M. Esenow bilen bilelikde "Altyn Asyr" gümrük nokadyna geldi we gümrük resminamalaryny we bu kitabyň bir nusgasyny getirdi. Gümrük nokadynyň başlygy telekeçilik we daşary ykdysady işjeňlik üçin rugsatnamasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny sorady. Munuň ýaly rugsady ýokdugyny aýdandan soň, gümrük nokadynyň başlygy şeýle rugsady bolan telekeçi D.Durdymowy çagyrdy we kitaplar D.Durdymowyň adyndan berildi. Takmynan iki günden soň, jaň edip, gümrük nokadynda peýda boldy, şol ýerde I.A.Kaprielowyň hem özüni tapandygyny aýtdy we R.M. Esenowyň öýünden ähli kitaplaryň konfiskasiýa edilendigini aýtdy. Şol gün kitaplar onuň adyna gaýtadan hasaba alyndy, şol ýerde-de I.A.Kaprielow görkezen hyzmaty üçin 370 ABŞ dollary möçberinde pul berdi. Şonda-da Esenowa resmi rugsady bolmadyk kitaplary göçürendigine düşündi.

Kazyýet mejlisinde sorag edilende, H.A.Annaýew özüne bildirilen aýyplamalarda öz günäsini bölekleýin boýun aldy we 2003-nji ýylyň mart aýyndan 2004-nji ýylyň ýanwar aýyna çenli Aşgabat gümrük nokadynyň "Altyn Asyr" başlygy bolup işleýändigini aýtdy. 2004-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda ýazyjy R. M. Esenow we B. Grigorýants onuň ofisine geldi. R.M. Esenow Moskwada "Täçli gezelenç" atly romany çap edendigini, B. Grigorýantsyň bu kitabyň 800 nusgasyny Türkmenistana getirendigini we gümrük resminamalaryny taýýarlamakda kömek bermegini haýyş edendigini aýtdy. Soňra Grigorýants-dan telekeçilik we daşary ykdysady işjeňlik üçin rugsatnamasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny sorady, şonuň üçin beýle rugsatnamanyň ýokdugyny aýtdy. H.Annaýew bu kitaplary şeýle rugsady bolan Durdymowyň adyndan çykardy we özi we Durdymow üçin arzalara wiza berdi. "Ýük alyjynyň gümrük jogapkärçiliginde saklanmalydyr we gümrük kanunçylygynyň esasynda resmi gümrük resminamalaryny taýýarlamaly" diýip baş gözegçi B. Baradowa berdi. Baş inspektor B.Baradow gümrük taýdan resmileşdirilmegi we kitaplaryň erkin ýaýradylmagy üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň komitetinden metbugatda we beýleki habar beriş serişdelerinde döwlet syrlaryny goramak üçin ýörite rugsat gerekdigini aýtdy. 2004-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda R.M.Esenowyň öýünden gümrük gullugynyň ammaryna kitaplary getirmegi dilden buýruk berdi. Kitaplar ammara getirilende, 54 nusga ýeterlik däldi. R.M.Esenow muny dostlaryna paýlamagy bilen düşündirdi.

Günäkärlenýän I.A.Kaprielowyň günäsini boýun almaýandygyna we günäkärlenýänler B.K. Grigorýants we H.A.Anaýew öz günäsini bölekleýin boýun alýarlar, ýokarda görkezilen jenaýat işlerinde günäkärdigini kazyýetde toplanan materiallar subut edýär we inkär edip bolmajak subutnamalar bilen kazyýetde doly tassyklanýar sessiýasy, aşakda görkezilen:

Ýagny, Türkmenistanyň Prezidentiniň 18.07.97 ýyldaky 3251 belgili kararyndaky N1 paragrafda, Türkmenistanyň daşyndan eksport etmek, şeýle hem Türkmenistanyň çägine syýasy we hukuklary bozýan maglumatlar we materiallar gadagan edilendigi aýdylýar, şeýle hem kitabyň neşirýatynda neşir edilen Türkmenistanyň çägine import edilmegi gadagan. l.d. 14-15.

2002-nji ýylyň 14-nji fewralynda kabul edilen we Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy tarapyndan bilelikde tassyklanan “Türkmenistana getirilýän we Türkmenistandan getirilýän çap edilen, audiowizual we beýleki materiallara we resminamalara gözegçilik etmegiň tertibi boýunça görkezmeler” 4-nji abzasynda Milli howpsuzlyk ministri we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky metbugatda we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde döwlet syrlaryny goramak boýunça komitetiň başlygy Türkmenistanyň daşyndan eksport edilip, ozal Türkmenistanyň çägine import ediljekdigini aýdýar, çap edilmedik golýazmalar we kitaplar, ýokardaky komitetiň ýörite rugsady talap edilýär. l.d. 33-40.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň garamagyndaky komitetden metbugatda we beýleki habar beriş serişdelerinde döwlet syrlaryny goramak baradaky 12-nji hat, taryhy romanyň golýazmalaryny eksport etmäge rugsat berilýändigi aýdyňdyr. R.M. Esenowyň "Täçli gezelenç", şeýle hem kitabyň neşirýaty tarapyndan neşir edilen Türkmenistanyň çägine getirilmegi üçin berilmedi. l.d. 14-15.

Taryh instituty tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan geçirilen taryhy gözlegde R.M. Esenowyň "Täçli gezelenç" romanynda jemgyýetçilik-etnik, dini we türkmenleriň mertebesini kemsidýän maglumatlaryň bardygyny anyklady, milli many. l.d. 16-24.

2004-nji ýylyň 26-njy fewralynda geçirilen R.M. Esenowyň "Täçli gezelenç" romanynyň gözden geçirilişinden, kitabyň Muhammet Baýramhan Türkmenler hakda ýazylandygy, 459 sahypadan we üç bölümden ybaratdygy görkezilýär. 2003-nji ýylda Moskwa şäherinde, "Edebi Russiýa" neşirýatynda neşir edilen taryhy roman, jemi 1000 nusgada. l.d. 82-83.

Gümrük nokadynyň işgärleri tarapyndan 2004-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda bolup geçen "Täçli gezelenç" eseriniň "Altyn Asyr" gümrük nokadynyň işgärleri tarapyndan erkin dolanyşyga goýberilmegi bilen baglanyşykly geçirilen içerki barlagyň netijesi we resmi resminamalar , bu meselede. l.d. 41-75.

2004-nji ýylyň 26-njy fewralynda B. Grigorýantsyň adyndan çykarylan "Altyn Asyr" gümrük nokadyndan, "Täçli gezelenç" atly kitaplar we bu ugurda resmi resminamalar: R.M. Esenowyň "Täçli gezelenç" atly kitabynyň 800 nusgada çap edilen "Literaturnaya Rossiýa" neşirýatyndan iberilen 10.10.03 belgili 000000853 belgili faktura. 2003-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky 20 belgili ýol bellikleri; 2003-nji ýylyň 24-nji dekabryndaky 10311070 0000499 gümrük deklarasiýasy; B. Grigorýantsyň 02.01.04 belgili "Altyn Asyr" gümrük nokadynyň başlygyna telekeçi D.Durdymowyň adyndan gelen kitaplary gaýtadan bellige almak haýyşy bilen ýüz tutmagy; D.Durdymowyň adyndan 02.01.04 senesindäki "Altyn Asyr" gümrük nokadynyň ýolbaşçysyna 800 nusgada kitaplaryň B. Grigorýantsyň adyndan gaýtadan iberilmegi barada ýüz tutdy; 02.01.04 belgili aktda, 800 nusgadaky kitap R.M. Esenowyň ýaşaýan ýerinde gümrük jogapkärçiligi astynda alyndy, salgysy boýunça: Aşgabat, B. Garryýewa köç., 21-nji jaý, 8-nji kwartal we bu mesele boýunça gysga gümrük deklarasiýasy. l.d. 225-231.

Kazyýet mejlisinde sorag edilen şaýat R.M.Esenow özüniň döredijilik işi bilen meşgullanýandygyny, Muhammet Baýramhan hakda material ýygnandygyny aýtdy. Golýazmalary bölekleýin Moskwa iberdi. Hemaýatkärleriň kömegi bilen Moskwada "Literaturnaýa Rossiýa" neşirýatynda 1000 nusgada "Täçli gezelenç" atly kitap neşir edildi. Moskwadan Türkmenistana kitap getirmek üçin giýewisi I.A. Kaprielowdan ygtybarly adam tapmagyny haýyş etdi. I.A Kaprielow ýakyn wagtda dostunyň Moskwa gitjekdigini aýtdy. Şondan soň, 2003-nji ýylyň dekabrynda B. Grigorýants bilen duşuşdy we oňa kitaplaryň saklanýan ýeriniň telefon belgisini berdi. 2003-nji ýylyň 30-njy dekabry B. Grigorýants Moskwadan onuň Aşgabat şäheri, B. Garryýewa köç., 21, 8-nji jaý salgysyndaky öýüne 800 nusgada kitap getirdi. Birnäçe kitaby dostlaryna paýlady. 2004-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda B.Grigorýants bilen bilelikde bu kitaplar üçin resmi gümrük resminamalaryny bermek üçin Aşgabatdaky "Altyn Asyr" gümrük nokadyna geldi. Ertesi gün, ýagny 2004-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda B. Grigoryants-a gümrük çykdajylary üçin 1370 ABŞ dollary möçberinde pul berdi. Türkmenistanyň daşyndaky golýazmalary eksport etmek, şeýle hem “Täçli gezelenç” atly kitaby Türkmenistanyň çägine getirmek üçin hiç hili rugsat almady.

Deslapky derňewde şaýat hökmünde Balkan gümrük gullugynyň parom geçelgesiniň inspektory T.Baýramdurdyýew 2003-nji ýylyň 30-njy dekabrynda şäherden gelen gämi ýolagçylarynyň gümrük barlagy wagtynda şaýatlyk etdi. Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinden, Türkmenistanyň raýaty B. Grigorýants 800 nusgada “Täçli gezelenç” atly kitap getirdi. Goşmaça resminamalarda halk döredijiligi bolandygyny görkezdi. Kitaplaryň sany we ady resminamalara laýyk gelýär, şonuň üçin resmi hasaba alynmak üçin Aşgabat gümrük nokady "Altyn Asyr" -a 07317/3 - 004067 ýol ulag resminamalaryny berdi. l.d. 205-206.

M. Altyýewiň görkezmeleri, kazyýet mejlisinde gözden geçirilen we kazyýet mejlisinde okaldy, deslapky derňewde şaýat hökmünde sorag edildi: No. H 8209 AN döwlet belgili awtoulagynda B. Grigoryantsyň Russiýa Federasiýasyndan 800 nusgada getiren kitaplary Türkmenbaşy şäherinden Aşgabat şäherine getirildi. Aşgabatda kitaplar adrese ýetirildi: B. Garryýew köç.,21-nji jaý 8-nji otag, takmynan 60-70 ýaş aralygyndaky bir adam kitaplary aldy. Täze ýyl dynç alyşyndan soň, B. Grigorýants-a jaň etdim, ol kitaplary gümrükhanada bellige alandygyny, şonuň üçin oňa gatnaşmagyň zerurlygynyň ýokdugyny aýtdy. l.d. 208.

Deslapky derňewde şaýat hökmünde sorag edilen B. Baradowyň görkezmeleri gözden geçirildi we kazyýet mejlisinde okaldy we 2004-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda "Altyn Asyr" Aşgabat gümrük nokadynyň başlygy H. Annaýew ony öz ýerine çagyrdy, ýazyjy R.M. Esenowyň 800 nusgada "Täçli gezelenç" atly kitaplaryň B. Grigorýantsyň adyna gelen gümrük resminamalaryny berdi. Resminamalar telekeçi D.Durdymowyň adyndan düzüldi we arzada H.Annaýewiň wizasy bardy - "ýükleri alyjynyň gümrük jogapkärçiligi astynda saklaň, gümrük kanunçylygyna laýyklykda resmi resminamalary düzüň." Şondan soň bu resminamalary alyp, serhet gullugynyň wekili esger A. Çiltenow we sanitariýa we gümrük gözegçiligi hünärmeni D.Alowow bilen bilelikde bu kitaplaryň ýerleşýän ýerine geldi, salgyda: Aşgabat şäheri, B. Garryýew köçesi, 8-nji jaý. Resminamalara görä, kitaplar 800 nusgada halk döredijiligi bolupdyr. Şol ýerde kitaplaryň bardygyny we resminamalara laýyklygyny barlap, gümrük jogapkärçiligini kabul edip, 0001 belgili kanun çykardylar. 2004-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda, ýokardaky kitabyň haýsy edebiýata degişlidigini anyklamak üçin metbugatda we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde döwlet syrlaryny goramak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň komitetine jaň etdim. Telefonda kitabyň awtoryndan soraldy we R. M. Esenowyň erkin dolanyşyga wagtlaýyn rugsat bermeýändikleri sebäpli çeper eser ýazmaýandygyny aýtdy. Şondan soň gümrük gullugynyň başlygyna bu barada habar berdi we kitaplary R.M. Esenowyň ýaşaýan ýerinden alyp, gümrük gullugynyň ammarynda saklady, şol bir wagtyň özünde bu kitabyň 54 nusgasy ýeterlik däldi, munuň üçin R.M. Esenow, dostlaryna paýlandygyny düşündirdi. l 209-213.

D.Alowowyň we A.Çiltenowyň görkezmesi, kazyýet mejlisinde gözden geçirildi we okaldy, deslapky derňewde şaýat hökmünde sorag edildi we şol ýerde 2004-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda başlygyň ýazmaça görkezmesi esasynda şaýatlyk etdiler. gümrük nokady "Altyn Asyr" gümrük gullugynyň baş gözegçisi B. Baradowyň gatnaşmagynda awtoryň ýaşaýan ýerinde salgysyny barladylar: Aşgabat, B. Garryýewa köç, 21-nji jaý, 8-nji otag, B. Grigorýantsyň adyna gelen kitaplary gümrük jogapkärçiligine aldy. Ertesi gümrük nokadynyň ýolbaşçysynyň dilden görkezmesi bilen bu kitaplary saklanýan ýerinden alyp, gümrük nokadynyň ammarynda sakladylar. Şol bir wagtyň özünde 54 nusga kitap ýokdy. l.d. 214-216.

Deslapky derňewde şaýat hökmünde sorag edilen D.Durdymow bilen H. Osmanowyň görkezmeleri gözden geçirildi we kazyýet mejlisinde yglan edildi, şol ýerde gelýän ýük üçin gümrük resminamalary Durdymowyň adyna ynanç haty esasynda gaýtadan işlenendigini görkezdiler. 2004-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda "Altyn Asyr" gümrük nokadyna geldi, başlyk H.Annaýew B. Grigoýantsyň adyndan D. Durdymow telekeçiniň adyndan alnan 800 nusga kitap üçin resminama bermegini haýyş etdi. Sebäbi, B. Grigorýantsyň beýannama ýazmagy bilen baglanyşykly telekeçilik işleri bilen meşgullanmaga rugsady ýokdy. Ertesi gün men Durdymowa bu barada gürrüň berdim, şondan soň gümrük gullugynyň başlygyna Durdymowyň kitaplaryny kabul etmezlik barada ýüzlenme ýazdy. l.d. 217-218.

Kazyýetiň ýokardaky ýagdaýlarynda kazylar topary günäkärlenýänleriň hökümiň ​​düşündiriş böleginde görkezilen sosial taýdan howply jenaýat işlerinde eden günäleriniň tassyklanandygyny, şeýle hem günäkärlenýän I.A.Kaprielowyň geňeşiň beren delilleri hökmünde garaýandygyny aýtdy. Jenaýat jogapkärçiliginden gaçmak üçin günäkärlenýänler B. Grigorýants we H.Annaýewiň öz ykbalyny ýeňilleşdirmek üçin özlerine salgylanyldy, sebäbi bu manydaky deliller kazyýet işiniň materiallaryna ters gelýär we kazyýet işinde görkezilen we kazyýetiň esasy hökmünde kabul edilen jedelsiz subutnamalar bilen doly paş edilýär.

Kazyýet geňeşiniň günäkärlenýänleriň hereketleri I.A. Kaprielowa we B.K. Grigorýants Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 254-nji maddasynyň 2-nji bölüminiň "B" bendine laýyk gelýär, sebäbi öňünden ylalaşyga görä bir topar adam Türkmenistanyň gümrük serhedinden köp mukdarda haryt kontrabanda edip, döredilen hereketiň ýörite düzgünini bozdy. Günäkärlenýän H.A.Annaýew öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, hyzmatyň bähbidine hyýanatçylykly hereketleri, şahsy wezipesini şahsy bähbitleri üçin ulandy, resmi bolmak bilen, egoist gyzyklanma sebäpli, resmi resminamalara bilkastlaýyn ýalan maglumatlar girizilip, hakyky mazmunyny ýoýup, bir topar adam tarapyndan resmi wezipeden hyýanatçylykly peýdalanyp, öňünden ylalaşyp, maslahaty we görkezmesi bilen Türkmenistanyň gümrük serhedinden köp mukdarda harytlaryň bikanun getirilmegini ýeňilleşdirdi we munuň üçin döredilen ýörite hereket düzgünini bozdy.

Günäkärlenýänlere degişlilikde umuman jeza çäresi görlende, B.K. Kaprielow ilkinji gezek ýaş çagalaryň bolmagy, şeýle hem jemgyýetden üzňeleşdirilmezden düzediş mümkinçiligini jogapkärçilige çekdi. Bellenen jeza çäresini şertli hasaplamaga ähli esaslar bar. Ýokarda agzalanlara esaslanyp, Türkmenistanyň Jenaýat-prosessual kodeksiniň, Kazyýet kollegiýasynyň 308, 309, 311-313, 316-319 maddalaryna esaslanýar.

Çözüldi:

Igor Aleksandrowiç Kaprielow we Boris Kafrielowiç Grigorýants Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 254-nji maddasynyň 2-nji bölüminiň 2-nji maddasyna laýyklykda jenaýat edenlikde günäkär tapmak we şu maddanyň esasynda her bir adama 5 ýyl azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 68-nji maddasyny olara garşy ulanyň we 5 ýyl synag möhleti bilen jeza çäresini şertli hasaplaň. Annaýew Hojamyrad Ataýewiç Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň “B”, “C” bölümleriniň 181-nji maddasynyň, 187-nji bölüminiň, 33-nji bölüminiň 5-nji bölüminiň 254-nji bölüminiň 2-nji bölümi boýunça jenaýat işinde günäli tapyldy.

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 181-nji maddasyna laýyklykda, ony 2 ýyl azatlykdan mahrum etmek.

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 187-nji maddasyna laýyklykda ony 1 ýyl azatlykdan mahrum etmek.

3-nji maddanyň esasynda 5-nji bölüm, 254-nji maddanyň 2-nji bölümi “B”, “C” 3 ýyl azatlykdan mahrum etmek. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 63-nji maddasynyň 2-nji bölümi esasynda has agyr jezany çekmek bilen A.H. Annaýewa 5 ýyl azatlykdan mahrum edilip bilner.

Annaýewa A.H-a garşy Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 68-nji maddasy we 5 ýyl synag möhleti bilen şertli hasap ediljek jeza çäresi.

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 48-nji maddasy esasynda Annaýewa A.H. 3 ýyl döwlet gullugynda belli bir wezipäni eýelemek hukugyndan mahrum edýär.

Özüňi alyp barşyna gözegçilik edýän guramalaryň rugsady bolmazdan, Kaprielow I.A, Grigoryants B.K. we Annaýew H.A. hemişelik ýaşaýyş jaýyny üýtgetmeli däl.

Kaprielow I.A. bilen baglanyşykly, Grigorýants B.K öňüni alyş çäresini - tussaglygy ýatyrýar we kazyýet zalyndan boşadýar.

Annaýewa H.A. bilen baglanyşykly daşary gitmek üçin päsgelçilik çäresi - ýatyrylmaly.

746 nusgadaky “Täçli gezelenç” atly romanyň maddy subutnamalary ýok edilmeli.

Bu höküm 10 günüň içinde Aşgabat şäher kazyýetiniň üsti bilen Türkmenistanyň Ýokary kazyýetine şikaýat edilip bilner.

Başlyklyk edýär:

Halk şaýatlary: 1. 2.

Hakyky göçürme: Aşgabat şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary

G.Ilamanow

Möhür

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.