Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Geljek ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmenistanda Konstitusiýanyň täze görnüşi güýje girýär.

Geljek ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmenistanda Konstitusiýanyň täze görnüşi güýje girýär.

Geljek ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmenistanda Konstitusiýanyň täze görnüşi güýje girýär.

Şu ýylyň 24-25-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilen Halk Maslahatynyň (ýurduň iň ýokary wekilçilikli guramasy bolan Halk Geňeşi) XVI ýygnagynda kabul edilen kararlara laýyklykda, 1992-nji ýylyň maý aýyndan bäri hereket edip gelýän Türkmenistanyň Konstitusiýasyna birnäçe üýtgetmeler girizildi.

Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan tassyklanan üýtgetmeler we goşmaçalar bilen respublikanyň Esasy Kanunynyň teksti duşenbe güni ýerli metbugatda çap edildi.

"Bitarap Türkmenistan" Merkezi gazetde neşir edilen Konstitusiýa Kanunyna laýyklykda, Konstitusiýanyň täze wersiýasy 2006-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär.

Esasy resminamadaky üýtgeşmelere görä, häzirki wagtda Türkmenistanda doglan ýurduň raýaty, ýöne öňki wersiýadaky ýaly türkmenler hökmany suratda Türkmenistanyň prezidenti saýlanyp bilner. Prezident kyrkdan kiçi we ýetmiş ýaşdan uly bolmaly däldir, saýlawdan öňki on bäş ýylda (ozal 10 ýyl) Türkmenistanda hemişelik ýaşamaly we döwlet edaralarynda, jemgyýetçilik guramalarynda ýa-da halk hojalygy pudaklarynda işlemeli. Prezidentlige kandidat Türkmenistanyň Halk Maslakhaty saýlanmagyna mynasyp diýlip ykrar edilmeli.

Mundan başga-da, Konstitusiýanyň täze wersiýasyna laýyklykda sebitleriň, etraplaryň we şäherleriň ýolbaşçylary ýerli Halk Maslahaty tarapyndan ýönekeý sesleriň köplügi bilen açyk ses bermek arkaly saýlanar.

Mundan ozal döwlet baştutany tarapyndan bellenilipdi we işden aýryldy.

Interfaks.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.