Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Geljek ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmenistanda Konstitusiýanyň täze görnüşi güýje girýär.

Geljek ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmenistanda Konstitusiýanyň täze görnüşi güýje girýär.

Geljek ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmenistanda Konstitusiýanyň täze görnüşi güýje girýär.

Şu ýylyň 24-25-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilen Halk Maslahatynyň (ýurduň iň ýokary wekilçilikli guramasy bolan Halk Geňeşi) XVI ýygnagynda kabul edilen kararlara laýyklykda, 1992-nji ýylyň maý aýyndan bäri hereket edip gelýän Türkmenistanyň Konstitusiýasyna birnäçe üýtgetmeler girizildi.

Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan tassyklanan üýtgetmeler we goşmaçalar bilen respublikanyň Esasy Kanunynyň teksti duşenbe güni ýerli metbugatda çap edildi.

"Bitarap Türkmenistan" Merkezi gazetde neşir edilen Konstitusiýa Kanunyna laýyklykda, Konstitusiýanyň täze wersiýasy 2006-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär.

Esasy resminamadaky üýtgeşmelere görä, häzirki wagtda Türkmenistanda doglan ýurduň raýaty, ýöne öňki wersiýadaky ýaly türkmenler hökmany suratda Türkmenistanyň prezidenti saýlanyp bilner. Prezident kyrkdan kiçi we ýetmiş ýaşdan uly bolmaly däldir, saýlawdan öňki on bäş ýylda (ozal 10 ýyl) Türkmenistanda hemişelik ýaşamaly we döwlet edaralarynda, jemgyýetçilik guramalarynda ýa-da halk hojalygy pudaklarynda işlemeli. Prezidentlige kandidat Türkmenistanyň Halk Maslakhaty saýlanmagyna mynasyp diýlip ykrar edilmeli.

Mundan başga-da, Konstitusiýanyň täze wersiýasyna laýyklykda sebitleriň, etraplaryň we şäherleriň ýolbaşçylary ýerli Halk Maslahaty tarapyndan ýönekeý sesleriň köplügi bilen açyk ses bermek arkaly saýlanar.

Mundan ozal döwlet baştutany tarapyndan bellenilipdi we işden aýryldy.

Interfaks.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...