Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow häkimiýetiň ýokary gatlaklarynda birnäçe çynlakaý üýtgeşme girizdi.

 Nyýazow häkimiýetiň ýokary gatlaklarynda birnäçe çynlakaý üýtgeşme girizdi.

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow, anna güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňeldilen mejlisinde yglan edilen ýurduň ýokary güýç güýçlerinde bir topar möhüm üýtgeşiklik girizdi. Bu barada türkmen metbugaty prezidentiň metbugat gullugyna salgylanýar.

Metbugat gullugy Döwlet baştutany: "Işindäki göýberen kemçilikler üçin" sözleri bilen Rejep Saparowy prezident administrasiýasynyň başlygy we Türkmenistanyň koordinatory wezipesinden boşatdy" -diýip habar berdi.

Prezident administrasiýasynyň täze dolandyryjysy wezipesine, Deňiz kenaryndaky Türkmenbaşy şäheriniň administrasiýasynda 2003-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri ýolbaşçylyk eden we prezident howpsuzlyk gullugynda on ýyl töweregi işlän, ondan soň milli howpsuzlyk ministriniň orunbasary wezipesine bellenen 39 ýaşly Aganyýaz Akyýew bellendi.

Prezident, şeýle hem, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygy Jumanyyaz Annaorazowy ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellemek baradaky karara gol çekdi.

Prezident başga bir karar bilen oba hojalygy ministri Begenç Atamyradowy "Turkmengallaönümleri" çörek birleşiginiň başlygy wezipesine belledi, öňki başlygy Täçmyrat Şykberdiýew ykdysady tejribäniň ýoklugy sebäpli öz islegi bilen deputatlyk wezipesine geçirildi.

"Işdäki göýberen kemçilikler üçin" Orazly Orazberdiýew Döwlet ministriniň orunbasary - "Türkmenhaly" döwlet paýdarlar jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy, şol bir sebäpden Hudaýberdy Gurbandurdyýew Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan döredilen Adalat (Adalat) gazetiniň baş redaktory wezipesinden aýryldy.

RIA habarlary

Iň soňky habarlar

Система образования через призму поколений/Türkmenistanyň bilim ulgamy barada söhbetdeşlik
Система образования через призму поколений/Türkmenistanyň bilim ulgamy barada söhbetdeşlik
Ynsan hukuklaryny goraýjylar türkmen blogçysy Farhat Meýmankuliýewiň ykbaly barada haýyşnama bilen türk häkimiýetlerine ýüz tutdular.
Ynsan hukuklaryny goraýjylar türkmen blogçysy Farhat Meýmankuliýewiň ykbaly barada haýyşnama bilen...
Blogçy Farhatyň (Durdyýew) Meýmankuliýewiň deportasiýa edilmegi barada täze maglumatlar.
Blogçy Farhatyň Meýmankuliýewiň (Durdyýew) deportasiýa edilmegi barada täze maglumatlar.
Gyssagly! Blogçy Farhat Meymankuliýew Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi.
Gyssagly! Blogçy Farhat Meymankuliýew (Durdyýew) Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi.
Türkmen blogçysy Farhad Durdyýew näme sebäpden  Türkiýede tussag edilýär?
Türkmen blogçysy Farhad Durdyýew näme sebäpden Türkiýede tussag edilýär?