Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Wagtlaýyn häkimiýetler halkara hukuk goraýjy aktiwistlerine tarap ädim atarlarmy?

Wagtlaýyn häkimiýetler halkara hukuk goraýjy aktiwistlerine tarap ädim atarlarmy?

Türkmenistanda dowam edýän prezident saýlaw kampaniýasynyň we demokratik ýoly dowam etdirmek isleýändiklerini mälim eden dalaşgärleriň arasynda halkara adam hukuklary jemgyýeti wagtlaýyn häkimiýetleriň merhum Saparmyrat Nyýazowyň döwründe tussag edilen görnükli syýasy tussaglary we dissidentleri boşatmak baradaky çagyryşlaryny güýçlendirdi.

NBCA teswirçileriniň pikiriçe, türkmen häkimiýetleriniň ýakyn wagtda şeýle çagyryşlara goşulmak ähtimallygynyň pesdigine garamazdan, Aşgabada azyndan bir wyždan tussagynyň boşadylmagy üçin görelde alynmagyny üpjün etmek üçin basyş edilmeli.

24-nji ýanwarda Merkezi Aziýadan gelen syýasy immigrantlara kömek jemgyýeti Moskwadaky Türkmenistan ilçihanasynyň daşynda protest ýörüşi gurady. Demonstrantlar türkmen häkimiýetlerini syýasy tussaglary boşatmaga, halkara synçylar üçin türmeleri açmaga we bir aý ozal galp aýyplamalar bilen tussag edilen ekolog Andreý Zatokany derrew boşatmaga çagyrdy.

Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowa halkara jemgyýetçiliginiň berk pozisiýasynyň hökman netije bermelidigine ynanýar: “Nyýazow rejiminden hakykatdanam ejir çeken bir ýa-da iki türkmen dissidentini goldamaly, şonda bir mysal bolar, täze hökümet muny asla äsgermezlik edip bilmez.”

Ondan öň adam hukuklaryny goraýjy halkara adam hukuklary guramasy wagtlaýyn häkimiýetleri Bolgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki gaznasynyň aktiwistleri Annagurban Amanglyjow we Sapardurdy Hajyýew, şeýle hem 1994-nji ýyldan bäri Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygyny guramak meselesinde 18 ýyl azatlykdan mahrum edilen Magtymguly Aýmyradowy türmeden boşatmaga çagyrdy.

NBCA-nyň Türkmenistan boýunça hünärmeni Mars Sayýewiň pikiriçe, ýokary derejeli tussaglaryň ýakyn wagtda boşadylmak ähtimallygy pes, sebäbi bu “häzirki hökümetiň “ejizligini” ilata görkezip biler”.

“Prezident saýlawlaryndan öň häkimiýetler syýasy tussaglary boşatmaz, sebäbi ilata berk güýç we daşarky basyşa garşy durmak ukybyny görkezmek möhümdir. Saryýew, häzirki hökümet dünýä güýçleriniň rejim bilen “oýun oýnamagyny” ulanar we tussaglary häzirlikçe tussaglykda saklap biler”-diýdi.

NBCA

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“