Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nebit-Dagly dissident jemgyýet üçin howply diýip ykrar edilýär.

Nebit-Dagly dissident jemgyýet üçin howply diýip ykrar edilýär.

YHG "Memorial" ozal 2004-nji ýylyň 10-njy fewralynda Nebitdag şäheriniň ýaşaýjysy Gurbandurdy Durdygulyýewiň Türkmenistanyň prezidentine we sebit administrasiýasynyň ýolbaşçysyna 2004-nji ýylyň 18-19-njy fewralynda geçiriljek parahatçylykly demonstrasiýa geçirilmegine rugsat almak üçin hat iberenden soň, ("prezidentiň we beýleki döwlet ýolbaşçylarynyň syýasatyna nägileligini bildirmek" ), mejbury psihiatrik keselhana ýerleşdirilendigini habar berdi. 19-njy fewralyň Türkmenistanda Döwlet baýramçylyk - Döwlet baýdagy güni we şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň ömürlik prezidentiniň doglan güni hökmünde bellenýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Täzelenen maglumatlara görä, dissidentiň tussag edilmegine 12 adam gatnaşdy, şol sanda 6 sany ýörite hyzmat işgäri we 6 sany lukmançylyk işgäri. 18-nji fewralda Durdygylyýew henizem ýörite bellenen harby işgärler tarapyndan goralýan ýerli psihiatrik keselhanada bardy. Ýerli çeşme Durdygulyýewiň berk izolýasiýada saklanýandygyny we neşe serişdelerinden zor bilen bejergi alýandygyny, “aldawlaryndan” ýüz öwürmegini talap edýändigini habar berdi. Şol çeşmä görä, Aşgabatdan gelen Saglygy goraýyş ministrliginiň wekili "Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy Beýik" syýasatlaryndan nägile bolan dissidentiň "akyl hassalygyndan" ejir çekýändigi we "jemgyýet üçin howply" diýen netijä gol çekdi.. "

Tassyklanylmadyk habarlara görä, ýakyn wagtda Durdygulyýew "bejergi üçin" Lebap welaýatynyň (ýurduň gündogarynda) serheti Boýunuz sebtine geçiriler. Bu karar, aýdylyşy ýaly, häkimiýetleriň "syrkawlaryň" geljekki ykbaly barada maglumatlaryň syzmagynyň öňüni almak islegi bilen baglanyşykly.

Witaliý Ponomarew, Merkezi Aziýanyň Memorial Adam Hukuklary Merkezindäki Adam Hukuklaryna Gözegçilik Maksatnamasynyň müdiri.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy   „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Azatlyk Radiosy „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.