Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG-nyň häzirki başlygy Türkmenistandaky ýagdaýa tankydy baha berýär.

ÝHHG-nyň häzirki başlygy Türkmenistandaky ýagdaýa tankydy baha berýär.

Belgiýanyň Daşary işler ministrliginiň Brýusselde ýaýradan metbugat beýanatyna görä, ÝHHG-nyň häzirki başlygy Belgiýanyň Daşary işler ministri Karel de Gýuht, umuman alanyňda, Türkmenistandaky ýagdaýa tankydy baha berýär.

Aýratynam, 29-njy martda Aşgabat şäherine eden sapary wagtynda de Gýuht Türkmenistanyň prezidentini we hökümetini respublikada "syýasy özgertmeler we demokratiýalaşdyrma" geçirmäge çagyrdy diýilýär.

ÝHHG-nyň häzirki başlygy, türkmen häkimiýetleriniň wekillerine Aşgabadyň halkara borçnamalaryna laýyklykda ýerli häkimiýetlere şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanda geçiriljek "erkin we açyk" saýlawlaryň geçirilmegini üpjün etmegiň zerurdygyny aýtdy.

De Gýuht: "ÝHHG-nyň Demokratik guramalar we adam hukuklary býurosy bu meselede kömek bermäge taýýar" -diýdi.

Şeýle hem, halkara guramalarynyň wekillerine türkmen türmelerindäki tussaglara giriş mümkinçiligini bermelidigini aýtdy.

De Gýuht türkmen deputatlaryny şu ýylyň iýul aýynda ÝHHG-nyň parlament Assambleýasynyň mejlislerine gatnaşmaga çagyrdy.

Aleksandr Şişlo.

“RIA habarlary”

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.