Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Demonstrantlar Pariždaki türkmen ilçihanasyny parahatçylyk bilen terk etdiler.

Demonstrantlar Pariždaki türkmen ilçihanasyny parahatçylyk bilen terk etdiler.

Protest demonstrasiýasy “Serhetsiz habarçylar” tarapyndan gurnaldy. Guramanyň metbugat sekretary Robert Menard demonstrantlaryň türkmen resmilerinden pikirleri sebäpli tussag edilen ýa-da öldürilen türkmen žurnalistleriniň ykbaly barada maglumat talap edýändigini aýtdy. Demonstrantlar žurnalist Ogulsapar Myradowanyň türkmen türmesinde ölen ýagdaýlaryny derňemegi we Annagurban Amanglyjow bilen Sapardurdy Hajyýewiň türmeden boşadylmagyny talap edýän köpçülükleýin haýyşnamany berdiler.

Robert Menard, Fransiýanyň Daşary işler ministri Bernard Kuçneriň şu gün taryhy wakada - Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Ýewropa Bileleşiginiň sammitine gatnaşmak üçin Parižde bolan türkmen kärdeşi bilen duşuşygynda bu meseläni gozgamagy wada berendigini aýtdy.

Demonstrantlar ilçihananyň konsullyk bölümini terk etmek islemediler, içerden kimdir biri daşyndan gapynyň jaňyny açanda içeri girdiler. Demonstrantlar Türkmenistanyň ilçisini ýa-da şu wagt Pariždaki Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň çagyrylmagyny islediler, ýöne ilçihananyň işgärleri muny ret etdiler.

Fransuz polisiýasy bu waka goşulyp bilmejekdiklerini, sebäbi ilçihananyň binasynyň Türkmenistanyň territoriýasydygyny we polisiýanyň ol ýere girmäge hukugynyň ýokdugyny aýtdy.

Bu waka fransuz diplomatik howpsuzlyk işgärleri gepleşik geçirenden soň parahatçylykly çözüldi.

azattyq.org

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.