Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Crude Accountability Türkmenistan barada hasabat çap etdi.

Crude Accountability Türkmenistan barada hasabat çap etdi.

Halkara hökümete degişli bolmadyk gurama “Crude Accountability” “Türkmenistanda özgertmeler: amatly diwar. Prezident Berdimuhammedowyň dört ýyllyk häkimiýetiniň seljermesi” atly Iňlis we Rus dillerinde hasabat çap etdi.

Hasabatda Berdimuhammedow rejimine Günbataryň ýurtdaky "özgertmeler" täsiri baradaky habarlar bar. Guramanyň resmi web sahypasyna görä, resminamada adam hukuklaryny goraýjylaryň, daşky gurşawy goraýjylaryň we raýat jemgyýetiniň beýleki agzalarynyň yzygiderli repressiýalary barada deliller görkezilýär.

“Prezident Berdimuhammedow, syýasy plýuralizm, demokratiýa we adam hukuklaryna hormat goýmak nukdaýnazaryndan Günbataryň garaşyşlaryna laýyk gelýän hökümet we ykdysady dolandyryş ulgamynda özgertmeleri yglan edýär. Aslynda, Türkmenistanda raýat jemgyýeti üçin ýagdaý has erbet "-diýip, “Crude Accountability”-yň ýerine ýetiriji direktory Keýt Watters aýdýar.

"Crude Accountability" müdiriniň orunbasary Mişel Kinman: "Adam hukuklarynyň köpçülikleýin bozulmagy, halkara ülňüleriniň berjaý edilmezligi we býudjetiň aç-açanlygynyň bolmazlygy Türkmenistany maýa goýmak üçin howply ýere öwürýär" -diýdi. "Türkmenistana maýa goýmagy göz öňünde tutýan nebit we gaz kompaniýalaryny (Chevron ýaly) ýurda maýa goýmazdan ozal hasabatymyzy gözden geçirmegi maslahat berýäris."

Hasabatda, Türkmenistanyň ykdysadyýetine maliýe çeşmelerini goýýan daşary ýurt nebit we gaz öndürýän maýa goýujy kompaniýalar barada maglumatlar, şeýle hem maýa goýumlary we nebit pudagy bilen baglanyşykly esasy meseleler bar.

Сrudeaccountability

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“