Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan: Baptist lideri üç ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Türkmenistan: Baptist lideri üç ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Duşenbe güni Hazaryň port şäheri Türkmenbaşynyň (öňki Krasnowodsk) baptist lideri Wýaçeslaw Kalataýewskiý 2001-nji ýylda serhetden bikanun geçenligi üçin üç ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Muňa garamazdan, maşgalasy jezanyň asyl sebäbiniň hasaba alynmadyk Baptist jemagatynyň işi bolandygyny öňe sürýär.

Wýaçeslawyň aýaly soňky diňlenişikden soň: "Wýaçeslaw kazyýetdäki soňky çykyşynda we ýazmaça hasabatynda Türkmenistanyň resmileriniň öz ynanjy sebäpli ony ýigrenýändigini aýtdy." Bu şu ýylyň mart aýynda tussag edilenden soň tassyklanýar. Derňew edaralarynyň ähli soraglary onuň dini işleri baradady we serhetden geçmezlik bilen baglanyşyklydy hiçbir zat ýokdy. "

Bu höküm 7-nji maýda başlanan kazyýet işinden soň Türkmenbaşy şäher kazyýetinde kazy Baýram Muhammedow tarapyndan berildi.

Bu höküm Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 214-nji maddasyna laýyklykda amala aşyryldy, bu jenaýat ilkinji gezek edilen bolsa iki ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasyny göz öňünde tutýar. Wýaçeslaw Kalataýewskiniň üç ýyl azatlykdan mahrum edilendigi entek belli däl.

" Işiň gidişi tutuşluguna kanunyň bozulmagy bilen doly" -diýip, maşgala agzalary nägilelik bildirdiler.

Diňlenişige gatnaşan Kalataýewskiniň maşgalasynyň agzalary, kazyýetiň kararyna kanun tarapyndan bellenilen möhletde şikaýat etjekdigini aýtdylar. Şikaýatyna serediljek möhletde Kalataýewskiý Türkmenbaşy şäherindäki türmede oturar.

Maşgalasy bu wakanyň, Milli howpsuzlyk komitetiniň ony dini işleri sebäpli jezalandyrmak kararyna gelendigini öňe sürýär.

"Kazyýet diňe Milli howpsuzlyk komitetiniň görkezmesine eýerdi" -diýip, Kalataýewskiniň aklawçysynyň hem Milli howpsuzlyk komitetiniň ýerli başlygy tarapyndan kazyýete çagyrylandygyny aýtdy.

Kalataýewskiý ýerli ÝHB (ÝEWANGEL HRISTIÝAN BAPTISTLERI) jemgyýetiniň ýolbaşçysy. 2001-nji ýylda hökümetiň dini çärelere gatnaşýan ähli daşary ýurt raýatlaryny ýurtdan çykarmak baradaky kampaniýasynyň çäginde Türkmenistandan gizlin deportasiýa edildi.

Aýaly, Baş prokurordan aýyplamalaryň kanunydygyny we jenaýat işini açmagyň maksadalaýykdygyny tassyklaýan hatyna jogap alandygyny habar berdi. Walentina Kalataýewa adamsy meselesinde hukuk goraýjy edaralaryň deportasiýa etmegiň kanuny tertibini bozandygyny aýtdy. Kanuna görä, ony Ukraina ibermeli we deportasiýa şahadatnamasyny bermeli boldular. Muňa derek, türkmen häkimiýetleri ony türkmen-gazak serhedinden äkitdiler, ol ýerde pul ýa-da resminamasyz taşlandy.

"Ol, Ukrainanyň raýaty, bikanun ulaga mündürildi we bikanun ýagdaýda Gazagystana äkidildi, pulsuz, pasportsyz we beýleki resminamalar ýanynda ýokdy. Elinde diňe hasapda durandygy barada ýatyrylan içerki pasporty, belgisi ýok deportasiýa haty we serhetde hasaba alynmadyk (bir nusgasy goşulýar), ol ýerde bir hepde töweregi iýmitlenmän, köçede gijäni geçirdi. Bu ýagdaýa düşensoň, tebigy ýagdaýda başga bir ýurda gidip bilmedi. Gitjek ýeri hem ýokdy. Ukrainadaky ýaşaýyş jaýy satyldy, maşgala Türkmenbaşy şäherinde galdy, ol maşgalasyna dolanmaga mejbur boldy. Hudaýyň merhemeti we nätanyş adamlaryň kömegi bilen öýüne, maşgalasyna gaýdyp geldi. Ony Gazagystana ibermek olaryň ýalňyşydy" diýip, Walentina Kalataýewa ynanýar.

"Ýöne KNB işgärleri oňa şäherde peýda bolsa, türmä basyljakdygyny duýdurdylar. Bu sözler, onuň gitmäge ýeriniň ýokdugyny we şeýle bikanun ýurtdan çykarylandan soň öýüne gaýdyp geljekdigini bilýändiklerini tassyklaýar" -diýip ol aýdýar.

Çeşme - jesuschrist.ru

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“