Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy tussag edildi.

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy tussag edildi.

2013-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Türkmenabad şäherinde (öňki Çärjew) "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy 30 ýaşly Röwşen Ýazmuzhammedow tussag edildi. Ol ýerli polisiýa bölüminiň tussaghanasynda saklanýar.

R.Ýazmuhammedowyň garyndaşlary bu barada bize habar berdiler. Žurnalistyň işine Guramaçylykly jenaýatçylyga we terrorçylyga garşy göreş bölüminiň seredýändigini anyklap bildiler. Türkmen häkimiýetlerinden entek resmi habar ýok.

R.Ýazmuhammedow 2012-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Jemgyýetçilik meseleleri baradaky hasabatlary Röwşen Çaryýew lakamy bilen, Azatlyk radiosynda çap edilýärdi.

Azatlyk radios ynyň türkmen gullugy öz press-relizinde žurnalistiň garyndaşlarynyň sözlerine salgylanyp, žurnalistiň ýaşaýan ýeriniň daş-töwereginde ýazga alynýan kameralar gurnalyp başlandy.

CPJ we HRW halkara guramalary öz aladalaryny mälim etmek bilen, türkmen häkimiýetlerini ýagdaýy doly anyklap we žurnaliste aklawçy tutmak hukugyny bermegine çagyrdylar.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....