Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan Nyýazow bilen hoşlaşdy.

Türkmenistan Nyýazow bilen hoşlaşdy.

Türkmenistan ýekşenbe güni awtoritar lider Saparmyrat Nyýazow bilen hoşlaşdy. Çal asmanda söweş uçarlarynyň sesleri bilen bilelikde jaýlanyş dabarasy sowet ýolbaşçylarynyň öwgüli we äheňli jaýlanyşyny ýada saldy.

1985-nji ýyldan bäri Merkezi Aziýa döwletini dolandyran Nyýazow penşenbe güni 66 ýaşynda aradan çykdy. Häkimiýetleriň ýüreginiň durmasy sebäpli dörän ömürlik prezidentiň ölümi, uly gaz ätiýaçlyklaryna eýe bolan we Russiýa we Günbatar üçin strategiki gyzyklanma döredýän ýurtda syýasy näbellilik döwrüniň başlangyjy boldy.

Irdenden başlap on müňlerçe ýas tutýan, gözlerinden ýaş döküp, gül tutup, ýuwaş-ýuwaşdan prezident köşgüniň sütünli zalynda mermerden gaplanan ölen merhum lideriň tabytyna tarap süýşdi.

Harby topar, Türkmenfilm tarapyndan döredilen bölünmedik söýgi hakda Sowet döwrüniň filminden ýasly saz çaldy. Adamlar gün bilen aýlanýan Nyýazowyň meşhur altyn heýkeliniň töwereginde gönü çyzyklar döretdiler.

Öňki prezidentiň ullakan portretleri bolan goragly ulaglar we gara Mersedes tabyt bilen ata-babalarynyň Gypjak obasyna bardy, jeset fransuz kompaniýasy tarapyndan gazna serişdesi bilen gurlan “Türkmenbaşynyň ruhy” atly mawzoleýde jaýlandy. Esgerleriň hatary hatara düzülip, ​​hoşlaşyk salamyny atdy.

Öňki sowet enjamy Nyýazow respublikany 21 ýyllap demir ýumruk bilen dolandyryp, şahsyýetiniň kultyndan lezzet alýardy we dissidentlere garşy jeza bermek bilen meşhur boldy.

Emma Aşgabat şäheriniň käbir ýaşaýjylary Nyýazowdan soň geljeklerinden gorkýandyklaryny aýdýarlar.

Etnik rus 50 ýaşly Olga: "Men hakyktdan hem gorkýaryn" -diýdi.

Jynaza üçin ýygnananlaryň käbiri aç-açan bolmak islemeýär, täze ýolbaşçynyň “Beýik Saparmyradyň ýoluny dowam etdirjekdigini” aýdýan resmi nukdaýnazary gaýtalamagy makul bilýär.

Bu aralykda, Günbatar we Kreml wagtlaýyn statusyny nygtaýan täze dolandyryşyň amaly ädimlerine ýakyndan gözegçilik edýärler.

Amerikany we Russiýany Aşgabatdaky jaýlanyş çaresinde ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisi Riçard Bauçer we premýer-ministr Mihail Fradkow wekilçilik edýär, olaryň wekiliýetine Türkmenistanyň esasy ykdysady hyzmatdaşy Gazpromyň başlygy Alekseý Miller hem gatnaşdy.

Dabara gatnaşan bir daşary ýurt nebit maýa goýujysy, adynyň aýdylmazlygy şerti bilen bu ýagdaýy "näbellidigini" aýtdy.

"Ýöne meniň pikirimçe ýakyn günlerde hemme zat düşnükli bolar"- diýdi.

Synçylar Goranmak ministri Agageldy Mametgeldiýewiň ýolbaşçylygyndaky howpsuzlyk gullugynyň hereketlerini ýurtda häkimiýet ugrundaky gizlin göreşiň aýdyň alamaty hasapladylar, Döwlet Geňeşiniň döredilendigini we wagtlaýyn ýerine ýetiriji Prezident we premýer-ministriň orunbasary Gurbanguly Berdimuhammedow diýip yglan etdiler.

Türkmenistanyň iň ýokary wekilçilikli guramasy, 2500 halk deputatynyň Halk Maslahaty kongresi 26-njy dekabrda adatdan daşary ýygnak geçirip, prezidentiň häkimiýete geçiş prosesini ara alyp maslahatlaşar.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....