Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow ýurtda syýasy tussaglaryň ýokdugyny öňe sürdi.

 Nyýazow ýurtda syýasy tussaglaryň ýokdugyny öňe sürdi.

Türkmenistanda syýasy tussaglar ýok diýip, Prezident Saparmyrat Nyýazow çarşenbe güni Ukrainanyň prezidenti Wiktor Ýuşenkonyň Aşgabat saparyndan soň geçirilen metbugat ýygnagynda aýtdy.

Türkmenistanyň baştutany "Syýasy sebäplere görä tussag edilen adamlarymyz ýok. Bosgunlaryň ady bilen daşary ýurtda ýaşaýan we hapa myş-myşlary ýaýradýan birnäçe gözlenýän jenaýatçy bar" -diýdi.

"Hiç bir ýazga ynanmaly däl" -diýip S.Nyýazow dowam etdi.

Prezident "Türkmenistanda adam hukuklary bilen baglanyşykly hiç hili mesele ýok. Daşary ýurt jurnalistleriniň hüjümleri diňe boş sözler" -diýdi.

Ukrain jurnalistiniň W. Ýuşenkonyň Aşgabat şäherine saparynyň öňüsyrasynda Helsinki toparynyň metbugatda Türkmenistanda adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň bozulmagy baradaky haty baradaky soragyna, "Türkmenistanda başgaça pikir edenligi üçin tussag edilen azyndan bir adama mysal getirip bilersiňizmi?" diýip, Respublikanyň baştutany jogap berdi.

gördüňiz: Ukrain çagalary Ukrainanyň prezidentini garşylap, ukrain halk aýdymlaryny aýtdylar. Bular Türkmenistanyň ýaşaýjylary. Şäherde ýaşaýarlar, türkmenler bilen deň hukuklary bar. Hukuklarynyň bozulmagy barada sorag ýok." S.Nyýazow "türmelerde diňe terroristleriň bardygyny" aýtdy.

"Jenaýatlaryny aç-açan boýun aldylar, kitap dükanlarymyzda satylýan ajaýyp terror we döwlet agdarylyşygy barada kitap ýazýarlar" -diýdi.

Ukrainanyň prezidenti W. Ýuşenko hem öz gezeginde metbugat ýygnagynda öz ýurduna "gaty gymmat bahadan erkinlik we demokratiýa berilendigini" aýtdy.

"Meniň we Ukrainanyň hökümet koalisiýasyndaky hyzmatdaşlarym üçin demokratiýa ýa-da azatlyk boş söz däl. Biz ynanýan we söweşen gymmatlyklarymyzy gorarys. Millet we çagalarym bilen dogruçyl bolmak isleýärin. Mümkin iň möhüm zat hatda bir problemanyň bolmagy däl-de, iň esasy zat olary ýeňip geçmek isleginiň bolmagydyr. Ukrainada şeýle erk bar "-diýip W. Ýuşenko belledi.

Ukrainanyň prezidentiniň metbugat gullugynyň habaryna görä, W.Ýuşenko Ukrainanyň erkinlige we demokratiýa hemişe baha berjekdigini aýtdy.

Ukrainanyň prezidenti "Geçen ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda bolup geçen wakalara hemişe baha bereris we bu boş sözler däl. Bu halkyň saýlan zadydy we bu möhüm" -diýdi. Onuň sözlerine görä, erkinlik we demokratiýa dünýäniň dürli künjeginden gelen adamlar üçin deňdir.

W. Yuşenko Türkmenistana eden saparynyň netijeleri barada aýdyp, S.Nyýazow bilen geçirilen gepleşiklerden kanagatlanýandygyny aýtdy. Energetika we gumanitar pudaklarda taslamalary durmuşa geçirmek arkaly dürli ugurlarda “hyzmatdaşlygyň uly geljegini” görýändigini aýtdy.

Ukrainanyň prezidentiniň sözlerine görä, hyzmatdaşlygyň anyk meýilnamalary ýakyn ýyllarda ýurtlaryň arasynda işlenip düzüler.

S.Nyýazow öz gezeginde gepleşikleriň dowamynda W.Ýuşenkonyň hyzmatdaşlygy, hususan-da, harby-tehniki döwrebaplaşdyryş we terrorçylyga garşy göreş ugurlaryny teklip edendigini aýtdy.

Gumanitar ugur barada aýdylanda bolsa, S.Nyýazowyň pikiriçe, Ukrainanyň prezidenti iki ýurduň uniwersitetlerinde işgärleri taýýarlamak, bilim bermek boýunça hyzmatdaşlygy teklip etdi. Türkmenistanyň prezidenti "Biz muny goldaýarys we ministrlere bu ugurda işlemegi üçin görkezmeler bermäge razy" -diýdi.

Interfaks.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....