Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Stambulda bir türkmen migranty aç-açan türk hökümetinden kömek sorady.

Stambulda bir türkmen migranty aç-açan türk hökümetinden kömek sorady.

Şu gün, 07.03.2023 agşam sagat 18:00 töwereginde, Stambulda, ýalňyz türkmen aktiwisti 1988-nji ýylyň 10-njy awgustynda doglan Nurmyrat Bazarow köçä çykdy we ýarym sagat Tik-Tok akymyny açdy.

Duýgyly çykyşynyň esasy mowzugy, Türkiýe hökümetine özüni we maşgalasyny türkmen rejiminiň bikanunlygyndan goramak üçin ýüzlenme boldy.

Wideodan Nurmyrat Bazarowyň kanuny hukuklaryny talap edýändigi, sosial ulgamlardaky çykyşlary sebäpli (hökümete tarapdar blogçylar tarapyndan) kemsidilendigini, watana dönükler we terroristler diýilýändigini: “Mundan başga-da, ene-atama paýyş sözler aýdýarlar, 72 ýaşly ejeme jelep diýilýär. Ejem dogruçyl zenan maşgala, ol 35 ýyl döwletiň haýryna işledi.

Hökümetimiz nirä seredýär? Bu aýyplamalaryň subutnamasy nirede, faktlary talap edýärin ...

Tanyş boluň, ine şeýle ýurdumuz bar, ine bu Türkmenistan.”

Ýoldan geçip barýanlar polisiýa jaň etdiler, 18:35-de Nurmyrat polisiýa bölümine äkidildi, ýöne tiz wagtdan boşadyldy. Bazarow dostlaryny munuň bilen durmajakdygyna ynandyrdy.

Nurmyrat Bazarow, Lebap welaýatynyň Sakar etrabynyň ýaşaýjysy, 4 çaganyň atasy. Türkmenistanda, Mary welaýatynyň Tagtabazar serhet gullugynda starşyna bolup işledi. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda işçi migranty hökmünde Stambula geldi we dokma pudagynda iş tapdy.

“Watandaşlarymyň hukuklary bozulanda men biperwaý bolup bilmerin. Şonuň üçin aktiwistleriň ähli habarlaryna we çykyşlaryna üns bilen gözegçilik edýärin. 2016-njy ýyldan başlap, Myrat Döwranow ady bilen oppozisiýa hereketleriniň wideo çykyşlarynda teswir ýazyp başladym. 2020-nji ýyldan başlap, eýýäm hakyky adym bilen çykyş edip başladym, Tik-Tok kanalymy açdym. Adatça 30-dan 400-e çenli adam meni diňleýär. Men haýsydyr bir hereketiň agzasy däl.

2021-nji ýylda türkmenleriň ýörite hyzmatlarynyň işgärleri Lebapdaky öýüme birnäçe gezek geldi. Ene-atam maňa bu hakda aýtmakdan gorkýarlar. Muny goňşularymdan öwrenýärin, şonuň üçin kim gelýär, haýsy derejede, haýsy hyzmatyň işgärleri takyk bilmeýärler.”

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....