Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiye möhleti geçen pasportly türkmen raýatlaryna ýaşamak üçin rugsatnama berip başlady.

Türkiye möhleti geçen pasportly türkmen raýatlaryna ýaşamak üçin rugsatnama berip başlady.

Türkiye möhleti geçen pasportly türkmen raýatlaryna ýaşamak üçin rugsatnama berip başlady.

Türkiýe, möhleti geçen pasportly türkmen raýatlaryna ýaşamak üçin rugsatnamalary ýene berip, başlady, ýöne möhleti geçen pasportlarda onuň möhletiniň uzaldylandygy hakynda türkmen konsullygynyň belligi bolmaly. Geçen hepde Türkiýäniň sebit migrasiýa bölümleri möhleti geçen pasportly türkmen raýatlaryň ýaşamak üçin rugsatnamalary uzaltmak baradaky arzalaryny kabul etmekden ýüz öwrüpdi.

Türk Migrasiýa Gullugy, möhleti geçen pasportlary bolan, ýöne Türkmenistanyň konsullyklary tarapyndan uzaldylan türkmen migrantlaryna wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama bermek kararyna geldi. 5-nji aprelde Azatlyk Radiosyna Türkmenistanyň raýatyndan ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň möhletini uzaltmak üçin tabşyran resminamalaryň kabul edilendigini tassyklaýan hatyň göçürmesi gowuşdy.

Martyň ahyrynda Türkiýäniň sebit migrasiýa bölümleri möhleti geçen pasportlary bolan türkmen raýatlaryndan ýaşamak üçin rugsatnamalary uzaltmak baradaky arzalary kabul etmekden ýüz öwrüp başlapdy. Azatlygyň habarçysy Kumkapy welaýat migrasiýa bölüminiň utgaşdyryjy býurosynda birnäçe adamyň arzasynyň ret edilendigini 30-njy martda habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy "Türkmen Helsinki Fondy" (THF) türkmen raýatlarynyň arzalarynyň Stambulyň Esenyurt we Fatih etraplarynyň migrasiýa bölümlerinde hem kabul edilmändigini habar beripdi.

Şonda adam hukuklaryny goraýjy gurama migrasiýa işgärleriniň türkmen raýatlaryň arzalaryndan 29-njy martda belli bolan täze talap esasynda ýüz öwürýändiklerini ýazypdy. Türk migrasiýa gullugyndan resmi düşündiriş bolmady.

Soňra 3-nji aprelde Türk Migrasiýa Gullugynyň Türkmenistanyň konsullyklary tarapyndan möhleti geçen pasportlary uzaldylan türkmen migrantlaryna ýaşamak üçin rugsatnama bermek kararyna gelendigi mälim boldy. Muny türk aklawçysy Berkin Arkan, türk blogçysy Myrat Ersahiniň “YouTube” kanalynda ýerleşdiren söhbetdeşlikde mälim etdi.

Türk aklawçysy, ýurdunyň migrasiýa gullugyna üç gezek ýüz tutandygyny we türkmen migrantlaryna ýaşamak üçin ygtyýarnama berilmeýändigi sebäpli jogap alyp bilmändigini habar berdi. Berkin Arkan: "Soňra birnäçe gün dowam eden çekişmeden soň Türk Migrasiýa Gullugy 3-nji aprelde türkmen migrantlarynyň ýokardaky kategoriýalaryna ýaşamak üçin rugsatnama bermek kararyna geldi" -diýdi.

"Hawa, bu pasportlaryň serhetleriň ýapylmagy sebäpli pandemiýa döwründe täzelenendigini bellemelidiris. Indi uçuşlar dikeldilensoň zerurlyk aradan aýryldy. Şonuň üçin möhleti uzaldylan pasportlary kabul etmegiň ähmiýeti barmy diýen sorag ýüze çykypdy. Ýöne indi bu mesele çözüldi. Bu mesele dürli tarapdan ara alnyp maslahatlaşyldy. Iň soňky kararda, mundan beýläk bu pasportlaryň Türkmenistanyň raýatlary üçin kynçylyk döretmezden öňküsi ýaly kabul ediljekdigi aýdyldy"- diýip, aklawçysy Berkin Arkan aýdýar.

Biometrik pasportlarynyň möhleti geçen, ýöne türkmen konsullygynda pasportyň möhletiniň uzaldylmagy barada bellik goýduran türkmen raýatlaryna ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň uzaldylmazlygy türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam kynlaşdyrardy. Wagtlaýyn ýaşaýyş rugsady daşary ýurtlularyň Türkiýede kanuny esasda bolmagy üçin gerek.

Türkmenistan, Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan raýatlarynyň sany boýunça ilkinji üç ýurduň hataryna girýär.

THF-nyň Türk barlaglary instituty tarapyndan neşir edilen maglumatlara salgylanyp, çap eden habaryna görä, soňky 18 ýylda Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlularyň sany ýedi esse artypdyr. Türkmenistanyň raýatlary üç görkeziji boýunça üçünji orunda durýar. Türkmen raýatlarynyň Türkiýede ýaşamak üçin rugsatnama alanlary - 113 449 adam; gysga möhletli ýaşamak üçin rugsatnama alanlary - 86 188 we student wizasy esasynda ýaşaýanlary 12 613 adamdan ybarat.

Türk Migrasiýa Gullugynyň sanlaryna görä, 2023-nji ýylyň başynda ýurtda Türkmenistanyň 222 090 raýaty hasaba alyndy. Garaşsyz çeşmelere görä, Türkiýede bikanun galýan türkmen raýatlarynyň sany birnäçe esse köp.

2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünini girizdi. Şondan soň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýedäki ýagdaýy has çylşyrymlaşdy. 15 ýyllap türkmen raýatlary wizasyz Türkiýä girip we 30 güne çenli ýurtda bolup bilerdi, bu sebäpli Türkiýe türkmen işçi migrantlarynyň iň köp barýan ýurdy bolupdy.

Türkmenistanyň hökümeti, wiza režiminiň girizilmegini sormagynyň sebäbini we migrasiýa meselesini resmi taýdan agzamaýar.

Azatlyk Radiosy

Iň soňky habarlar

Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy hukugynyň bozulmagy.
Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy...
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew