Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Aşgabat ýene-de ýaragly güýçleriň gözegçiliginde.

 Aşgabat ýene-de ýaragly güýçleriň gözegçiliginde.

Soňky iki günde, Sanjar 25 operasiýasy tamamlanandan soň, şäheriň ýaşaýjylarynyň alty aýdan gowrak wagt bäri görmedik Aşgabat köçelerinde ýaragly patrullar peýda boldy.

Köp adamly ýerleri: bazarlary, larýoklary, söwda merkezlerini, restoranlary goramak ep-esli güýçlendirildi. Azatlyk (Erkinlik) radiostansiýasyndan birnäçe gün bäri ýaýlym alyp bolmaýar. Sputnik rus telewideniýesini kabul etmek ep-esli kyn, diňe şäher antennalarynyň käbir ýerlerinde signal "tutmagy" dowam etdirýär.

Synçylar bu hukuk goraýjy işjeňligiň ýokarlanmagyny Saparmurat Nyýazowyň saglygynyň düýpli ýaramazlaşmagy sebäpli bolup geçýän Türkmenistan hökümetinde düýpli üýtgeşiklik barada halk arasynda ýaýran myş-myşlar bilen baglanyşdyrýarlar.

Russiýanyň metbugatyna Türkmenistanyň Baş prokurory Gurbanbibi Atajanowanyň işden aýrylmagy we tussag edilmegi barada ýaýradylan maglumatlar şu wagta çenli ýerli häkimiýetler tarapyndan tassyklanmady ýa-da inkär edilmedi. Bu aralykda, G.Atajanowanyň we maşgala agzalarynyň daşary ýurtlardan alnan neşe serişdeleriniň paýlanyşyna gatnaşmagy barada goşmaça maglumatlar peýda bolýar. Mundan başga-da, käbir maglumatlara görä Türkmenistanyň öňki milli howpsuzlyk ministri Batyr Busakow öý tussaglygynda saklanýar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylygyna ýakyn bir çeşme Nyýazowyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň işinden aýrylmagyny we onuň ýerine Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi Çary Nyýazowyň ornuny tutmagy çynlakaý pikir edýändigini aýtdy. Nyýazow nomenklaturanyň esasy şahsyýetlerinden biri, häzirki hökümetiň premýer-ministriniň orunbasary Ýolly Gurbanmyradow bolsa Pariždäki diplomatik missiýasyna ýolbaşçylyk eder.

31-nji dekabrdan ozal hem bolup biläýjek bu üýtgetmeler, hökmany suratda türkmen döwletiniň içerki syýasy sazlaşygynda möhüm üýtgeşmelere sebäp bolar we jemgyýetdäki bölünişigi hasam güýçlendirer. Nyýazow muňa gorkup, hukuk goraýjy edaralara gozgalaňyň ýüze çykmagyny basyp ýatyrmak üçin ýokary hüşgär bolmagy buýurdy. Iň ýakyn ýaranlaryny ýeke-ýekeden basyp, iň bolmanda olary "diplomatik sürgüne" ibermek bilen, Nyýazow halkara maliýe galplyklaryna, neşe gaçakçylygyna we terrorçylyk guramalaryna goldaw bermekde öz gatnaşygyny gizleýär.

Arslan Mammadow.

Gündogar

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...