Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň konstitusiýasynyň täze neşirine 2008-nji ýylyň sentýabr aýynda serediler.

Türkmenistanyň konstitusiýasynyň täze neşirine 2008-nji ýylyň sentýabr aýynda serediler.

Şu ýylyň sentýabr aýynda Halk Geňeşiniň (Halk Maslahaty) adatdan daşary mejlisinde käbir maddalary “köne we kynçylyklary çözmekde päsgelçilik döreden” häzirki Türkmenistanyň konstitusiýasynyň täze görnüşüne serediler, bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurduň ministrler kabinetiniň giňeldilen mejlisinde aýtdy.

Döwlet baştutanynyň pikiriçe, "Konstitusiýanyň käbir maddalary we düzgünleri köne, zamandan yza galdy we hatda möhüm meseleleri çözmekde päsgelçilik boldy." Prezident, ilkinji nobatda, ähli ýokary we dolandyryş edaralarynyň işinde üýtgeşmeleriň zerurdygyny aýtdy, Halk Maslahatyndan başlap, ähli derejedäki ýerli dolandyryş edaralaryna çenli.

Türkmenistanyň ýolbaşçysy ýurtda başlanan giň gerimli özgertmeleriň ýurduň dünýä ykdysadyýetiniň ösüşi bilen “aýakdaş gitmegine” ýol açmalydygyny we kanunlaryň bu özgertmeler üçin işlemelidigini we türkmen ykdysadyýetiniň ösüşini höweslendirmelidigini aýtdy.

Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Adalat ministrligine, Içeri işler ministrligine, Milli howpsuzlyk ministrligine, Ýokary kazyýete, Baş prokuratura, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Döwlet we hukuk institutyna we Milli Demokratiýa we Adam Hukuklary Institutyna Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar üçin teklipleri taýýarlamak üçin gysga wagtda iş toparlaryny döretmek üçin görkezme berdi. Milli ykdysadyýetiň pudaklary, jemgyýetçilik birleşikleri, sebit, etrap we şäher häkimlikleri we ýerli dolandyryş edaralary hem bu mesele boýunça öz tekliplerini berip bilerler. Ähli teklipler, döwlet baştutanynyň görkezmesine laýyklykda Mejlislere berilmelidir. Ýurduň parlamenti hem öz gezeginde bu teklipleri jemlän we konstitusiýa toparynyň garamagyna 2008-nji ýylyň 1-nji iýulyndan öň hödürlän deputatlar, alymlar we hünärmenler toparyny döretmeli.

Konstitusiýa toparynyň mejlisleri metbugat wekilleriniň gatnaşmagynda aýda azyndan bir gezek geçiriler.

Şeýle hem döwlet baştutany, Konstitusiýany gowulandyrmak üçin gelýän teklipleriň metbugatda çap edilmegini tabşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisinde eden çykyşynda "Hukuk goraýjy amallarymyzyň hemmesi Konstitusiýanyň kadalaryna, Türkmenistanyň goşulan we tassyklanan halkara konwensiýalarynyň we şertnamalarynyň düzgünlerine berk laýyk gelmelidir" - diýdi.

RIA habarlary.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“