Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

BMG, Eýranda we Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyny ýazgardy.

BMG, Eýranda we Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyny ýazgardy.

BMG Baş Assambleýasy duşenbe güni Türkmenistany we Eýrany adam hukuklarynyň bozulmagy üçin tankytlady.

Mejlis, Türkmenistanda oppozisiýany basyp ýatyrmak we häkimiýetiň ömürlik prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň elinde jemlenmegi baradaky hasabaty tassyklady.

Türkmenistanda diňe bir partiýa bar - Nyýazowyň ýolbaşçylygyndaky Demokratik partiýa. Türkmen oppozisiýasy gadagan edildi we sürgünde işleýär, goldaýanlaryň birnäçesi türmede.

BMG Türkmenistany öňki Sowet respublikasyndan işden çykarylan Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyna kömek bermäge we Halkara Gyzyl Haç guramasynyň işgärleri, aklawçylar we tussaglaryň garyndaşlary tarapyndan türmelere baryp görmäge rugsat bermäge çagyrdy.

Türkmenistanyň BMG-däki ilçisi Aksoltan Ataýewa Hytaýyň we Pakistanyň goldawy bilen bu karara garşy çykdy.

Ataýewa Aşgabadyň wada berlen reformalary amala aşyrjakdygyny aýtdy, ýöne gysga wagtdan soň "möhüm netijelere garaşmak sadalyk" diýdi.

Muňa garamazdan, Mejlisiň 69 agzasy rezolýusiýany goldady, 47 adam garşy çykdy, 63 adam saklandy. BMG Baş Assambleýasynyň 191 agzasy bar.

EÝRANDA JEZALANDYRMAK WE GYNAMALARA GARŞY

Baş Assambleýa, şeýle hem, Eýrany köpçülikleýin jezalandyrmak, gynamak, adalat dolandyryşynda eden-etdilik, urmak, daşlamak we aýallara garşy yzygiderli diskriminasiýa üçin tankytlady.

Eýran baradaky karar 71 sesiň köplügi bilen kabul edildi, 54 garşy çykdy, 55-si saklandy.

BMG, Eýranda ýaşaýanlaryň aglabasynyň şaýy musulmanlary, hristianlar, ýewreýler, sünni musulmanlar we esasanam bahaýlar ýaly dini azlyklar kemsidilýändigine ynanýar (Bahaýy dini dünýädäki iň ýaş din Taňrynyň agzybirligini, ähli dinleriň agzybirligini we adamzadyň bitewiligini yglan edýär).

Kararda "söz azatlygy bilen ýagdaýyň ýaramazlaşmagy" we parlament saýlawlary wagtynda reformaçylaryň "bilkastlaýyn diskwalifikasiýa edilmegi" bellenilýär.

Şeýle-de bolsa, karar Eýranyň adam hukuklary gözegçilerini çagyrmak baradaky kararyny makullaýar we gynamalary gadagan edýän ýakynda kabul edilen kanunyň durmuşa geçirilmegine umyt bildirýär.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....