Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan tarapyndan deportasiýa edilmegi talap edilýän Ahmet Jumadurdyýew Sankt-Peterburgda tussag edildi.

 Türkmenistan tarapyndan deportasiýa edilmegi talap edilýän Ahmet Jumadurdyýew Sankt-Peterburgda tussag edildi.

Memorial Merkeziniň habaryna görä, duşenbe güni öýlän sagat 12 töweregi türkmen raýaty Ahmet Jumadurdyýew Sankt-Peterburgda tussag edildi.

Jumadurdyýewiň pikiriçe, tus sag edilmeginiň sebäpleriniň biri onuň döwletara gözlenýän sanawda bolmagy. Oňa bu barada prokuraturanyň işgäri geçirilen sorag wagtynda aýdypdyr. Habarlara görä, Türkmenistanyň ýörite hyzmatlary ony dini sebäplere görä gözläp başlapdyr.

2017-nji ýylda türkmen häkimiýetleri Jumadurdyýewi resmi däl dini topar bilen baglanyşykly gözlenýän sanawda goýdy. Şol ýylyň dekabrynda Sankt-Peterburgyň Pulkowo howa menzilinde serhet gözegçiliginde tussag edildi. Bir ýyldan soň Russiýanyň prokuraturasynyň ekstradisiýa edilmegine hiç hili sebäp tapmandygy sebäpli boşadyldy.

Türkmenistanda Ahmetiň uly dogany Arslan Jumadurdyýew dini ekstremizm bilen baglanyşykly aýyplanyp, 25 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

2021-nji ýylyň iýulynda Ahmet Estoniýadan gaçybatalga soramak üçin Narwa derýasynyň üstünden Russiýa-Estoniýa serhedinden bikanun geçdi. Soň ol Russiýa iberildi.

Ony deportasiýa etmek we 2055-nji ýyla çenli Russiýa girmegini gadagan etmek barada karar kabul edilenden soň, 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda bu adam daşary ýurt raýatlary üçin wagtlaýyn tussaghanada ýerleşdirildi. Dekabr aýynda Ýewrosud 39-njy düzgüni ulanyp, Jumadurdyýewiň deportasiýa edilmegini togtatdy.

25-nji ýanwarda agşam sagat 7 töweregi Ahmed boşadyldy. Sankt Peterburg we Leningrad sebitiniň Içeri işler ministrliginiň Baş müdürliginiň başlygyna hat iberen şäher prokurorunuň karary bilen Ýewropanyň adam hukuklary boýunça kazyýetiniň kararyny şikaýet işiniň çözülmegine çenli ýerine ýetirmegiň zerurdygyny görkezdi. Prokuraturanyň karary, şeýle şertlerde Jumadurdyýewiň tussaglykda saklanmagynyň bikanundygyny belleýär.

Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva