Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistandaky orta mekdepleri tamamlan okuwçylaryň daşary ýurtda okamaga mümkinçilikleri ýok.

 Türkmenistandaky orta mekdepleri tamamlan okuwçylaryň daşary ýurtda okamaga mümkinçilikleri ýok.

Türkmenistandaky orta mekdepleri tamamlan okuwçylaryň öz islegi bilen respublikanyň daşyndan okamaga mümkinçilikleri ýok. Lukmançylyk edaralary daşary ýurt uniwersitetlerine resminamalary tabşyrmak üçin zerur bolan dalaşgärlere lukmançylyk şahadatnamalaryny bermeýärler. Daşary ýurtda ykrar edilen lukmançylyk şahadatnamalary indi diňe döwletiň daşary ýurda okamak üçin iberýän uçurymlary tarapyndan alynýar.

Şeýlelik bilen, belli bir hünärler boýunça bilim almak üçin talyplar toparyny Hytaýa, Türkiýä we Ukraina ibermek tejribesi bar. Bu adamlara degişli ministrlikler tarapyndan lukmançylyk şahadatnamalary berilýär. Türkiýedäki ýöriteleşdirilen harby bilim edaralarynda okamak üçin ýüz tutanlar Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň lukmançylyk geňeşinden saglyk şahadatnamasyny alýarlar we ýörite hyzmatlar tarapyndan saýlanan "nyşana alnan" milli howpsuzlyk ministrliginde lukmançylyk barlagyndan geçýär we ş.m. üstünde. Eger bir ýaş ýigit ýa-da gyz öz islegi boýunça ýaşaýan ýerindäki lukmançylyk edarasyna şahadatnama almak üçin gelse, Milli bilim ministrligi tarapyndan berlen blankany tabşyrmaly. Şeýle-de bolsa, ozal "saýlananlaryň" sanawyna goşulmadyk dalaşgärlere degişli blankalar berilmeýär. Bu sebitdäki habarçymyz Oraz Saryýew Halk bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň çeşmelerine salgylanyp habar berdi.

“Interfaks” gullugynyň maglumatyna görä, bellenen görnüşdäki lukmançylyk şahadatnamalary diňe Türkmenistandan beýleki döwletlere hemişelik ýaşamak üçin gidýän raýatlara erkin berilýär.

W.Wolkow, D. Braýantsewa.

"Doýçe Welle"

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.