Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Seresaplyk boluň! Türkmen polisiýasy.

Seresaplyk boluň! Türkmen polisiýasy.

Türkmen Helsinki Ynsan Hukuklary Gaznasy tarapyndan 2004-nji ýylyň 3-nji fewralynda Köşiden Garadamak şäherine barýan ýolda Türkmenistanda bir türkmen zenany zorlandy we köp mukdarda altyn we şaý-sepleri alyndy. Bagtyna, ol zorlanan garakçylardan gaçmagy başardy.

Çeşmämiziň habaryna görä, türkmen polisiýasy bu habary alan badyna, "jiguli" markasynyň 5-nji we 7-nji modelleriniň ähli şübheli awtoulaglaryny saklap, gözleg edip we Aşgabat welaýatynyň Nyýazow etrap polisiýa bölümine şahsyýetini anyklamak üçin iberip başlady. Esasy awtoulag ýollarynda, esasanam Aşgabat şäherinden çykanda, türkmen polisiýasy bu marka awtoulaglarynyň sürüjileriniň pasportlaryny alyp başlady. Soragymyza: "Näme üçin pasportlar, bu kanuny däl, sürüjiniň ähli zerur maglumatlaryny Içeri işler ministrliginiň kompýuterine ýa-da iň erbet ýagdaýda Içeri işler ministrliginiň sanawyna girizip bilersiňiz?" - Türkmenistandaky ýagdaýy doly häsiýetlendirýän jogaba eýerdi: "Ätiýaçdan!".

Häzirki wagtda ýokardaky markalaryň ýüzlerçe sürüjisi, kanunlary ýerine ýetirýän raýatlar üçin uly kynçylyk döredýän türkmen polisiýasynyň bikanun hereketlerinden gaharlanýar.

THF agzasy olaryň käbiri bilen söhbetdeş boldy . Kurban S., pensioner: "Pasportymyň elimden alnandygy sebäpli, diňe pasport görkezilenden soň berilýän pensiýamy wagtynda alyp bilmedim."

A.S., telekeçi: “7-nji fewralda ýük almak üçin Türkiýä gitmeli boldum. Emma uçara pasportsyz münmäge hiç kim rugsat bermeýär. Şonuň üçin polisiýanyň pasportymy yzyna bermegine garaşýaryn "-diýdi.

Ine, adyny aýtmak islemedik Aşgabat welaýatynyň Gaudan etrabynyň ýaşaýjysy: “Men pasportymy polisiýadan aljak boldum, ýöne hiç kim biziň ýagdaýymyza girmek islemeýär. Emma dostum, dostunyň üsti bilen pasportyny aldy. Ýöne munuň üçin belli bir mukdarda pul berendigini anyk bilýärin.

Pasportlaryň elinden alynmagy bilen baglanyşykly bu waka, Nyýazow rejimi ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp, ýurtda gorky atmosferasyny saklamak, adamy kemsitmek we oňa ähli hukuklarynyň ýoklugyny görkezmek bilen baglanyşyklydyr.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.