Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen Helsinki gaznasyna jogaplaýarlar: Türkmenistanyň raýaty Batyr Muhamedow.

Türkmen Helsinki gaznasyna jogaplaýarlar: Türkmenistanyň raýaty Batyr Muhamedow.

Türkmen Helsinki gaznasyna jogaplaýar: Türkmenistanyň raýaty Batyr Muhamedow.

Türkmenleriň ýörite tussaghanalarynda saklanýan adamlar üçin sowalnama: suddan öňki tussaghana, türme, koloniýa, lager.

1. Siziň pikiriňizçe, tussag etmek we kazyýet işi yzarlamak nä derejede maksatlydy?

KNB-yň sap sargydy.

2. Derňew wagtynda we tussaglykda gödeklik, urmak, gynamak?

hawa, bu kada.

3. Psihotropiki dermanlary ulanmak?

Gabat gelmedi

4. Para almak, häkimiýetler tarapyndan şantaj etmek?

hawa, bu kada.

5. Aklowjynyň kabul edilmegi?

ilkibaşdan bir şert bardy - aklowjylar ýokdy.

6. Duşuşyklar (şertler, yzygiderlilik, dowamlylyk)?

7. Egin-eşikleri, dermanlary, iýmitleri geçirmek ukyby?

diňe duşuşykda; derman serişdelerinden başga.

8. Garyndaşlar bilen telefon arkaly söhbetdeşlik mümkinçiligi?

Ýok.

9. Kazyýet işiňizi beýan ediň, baha beriň?

hatda Orwelliň düýşünde-de arzuw etmedik bir ýalan. Ilki bilen, bilmeýän dilimde geçirildi, terjimeçi haýyşlarymyň hemmesi ret edildi, netije öňünden kesgitlenildi.

10. Tussaghana (ýörite edaranyň takyk ady) ?

LVK, meniň pikirimçe 17, Şagalda umumy bir lager.

11. Tussaghanada näçe adam bar (kadalara görä), (aslynda)?

kadasyna laýyklykda - 700; aslynda dekabr aýynda takmynan 4000 töweregi.

12. Kamera meýdany?

bu eýýäm Tejende 30 metr inedördül tussaghanada 35-45 töweregi.

adam, howa çalşygy gowşak, yssyda, tomusda gaty erbet bolýar, esasanam ýürek agyrylylar üçin.

13. Öýjükde näçe adam bar (kadalara görä), (aslynda)?

kada - 16 adam;

aslynda 35-45 adam.

14. Tutulmagyň şertleri (hammam, ýatak, düşek bilen üpjün etmek)?

günde iki gezek çykarylýar, ýalaňaç ýatak, düşek ýok.

15. Arassaçylyk - ýok.

Suwa düşmek 10 günde bir. Lagerde hepdede bir ýa-da üç hepdede bir gezek.

16. Lukmançylyk barlaglary?

göz üçin, ýöne beýle zady ýadymda däl. Lukmançylyk bölümine girmek üçin 30 000 manat, GRES-däki hassahana üçin 150 müň ýa-da ondanam köp para gerek.

17. Derman serişdeleri?

Ýok.

18. Näçe näsag bar we näçe ýokanç keselli?

Takyk bilemok, ýöne bäşden biri inçekesel bilen kesellidir.

19. Iň ýaýran keseller?

inçekesel, gaşynma, bitleme, sowuklama.

20. Näsaglar (ýokanç) hassalar sagdyn tussaglar bilen bilelikde saklanýarmy?

Hawa, elbetde.

21. Nahar: günde näçe gezek (adam başyna näçe gram)?

faşistleriň lagerleri ýaly. Günde 300 gram erbet çörek. Balanda: irden gaýnadylan arpa ½ bulgur (suw), we günortan (gudzhe) we agşam üçin 1 nahar (günortanlyk ýaly). Hemmesi. Witaminler ýa-da goşundylar ýok. Hususan-da, açlyk adamlary göni manyda däli etdi. “27 ýarym hepde” atly kitabymda has köp okaň.

22. Suw:günde näçe gezek (adam başyna näçe gram)?

Kamerada 10-15 sany baklaşka; kazyýetden öňki tussaghanada - adam başyna bir ýarym litr. Lagerdenhas gowy, ýöne suw çig. Çaý ýok, gaýnag suw ýok.

23. Pyýada ýöremek: (hepdede näçe gezek) (wagtyň dowamlylygy)?

Hepdede bir gezek bir sagat töweregi.

24. Ölüm?

Gaty köp.

Batyr Muhamedow.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“