Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Howpsuzlyk güýçleri geroin statistikasy bilen näzlendiler.

Howpsuzlyk güýçleri geroin statistikasy bilen näzlendiler.

Russiýanyň FSB-si we Neşelere garşy göreşmek gullugy bir wagtyň özünde köp mukdarda geroiniň tutulandygyny habar berdiler. Bir bölüm 270 kilogram, beýlekisi - 165 kilogram neşe serişdesini ele almagy başardy. Hünärmenler bu maglumatlara ynanmaly däldigiňizi aýdýarlar: ähtimal, olara aşa baha berilýär.

Duşenbe güni Russiýanyň hukuk goraýjy guramalary köp mukdarda geroiniň ele salnandygyny habar berdiler. Russiýanyň FSB jemgyýetçilik bilen aragatnaşyk merkeziniň habaryna görä, bölüm Täjigistandan Merkezi Russiýa we Wolga federal etrabyna 270 kilogram geroin iberilmegini togtatmagy başarypdyr. Täjigistanyň sekiz raýaty tussag edildi. Kanuna laýyklykda jenaýat işi gozgaldy. Russiýa Federasiýasynyň Jenaýat kodeksiniň 188-si (kontrabanda) maddasy. Russiýa Federasiýasynyň Jenaýat kodeksiniň 228-si (neşe serişdelerini bikanun satyn almak, daşamak, ibermek ýa-da satmak) maddasy.

FSB-niň habaryna görä, “ösüş” 2005-nji ýylyň iýun aýynda başlandy, bu bölüm rus raýatlaryny hem öz içine alýan jenaýat toparynyň rus sebitlerine uly iberiş taýýarlaýandygy barada maglumat alanda başlandy.

Bu operasiýa Başkiriýa, Çuwaşiýa, Tatarstan, Mari El, Wladimir, Samara, Uýanowsk, Nižniý Nowgorod we Rýazan sebitleriniň aňtaw işgärleri derrew gatnaşdylar. FSB işgärleri neşe serişdeleriniň Başkiriýa we Rýazan sebitine demir ýol bilen getirilýänçä ýüküň hereketini yzarladylar. Russiýanyň FSB guramasynyň habaryna görä, 270 kilogram geroin, şeýle hem 77 kilogram çig tirýek we 11 kilogram gaşyş ýagy “karýerlerde işleýän iki sany uly çelekli tehnologiki boşluklarda” gizlenipdi. Görnüşi ýaly, neşe serişdeleri Owganystandan getirilipdir: geroin brigetlere owgan öndürijileri üçin adaty bir leňňeçiň, krokodiliň we ýer şarynyň suratlary bilen möhürlenipdir.

FSB-iň beýanyndan birnäçe sagat soň, Moskwa sebitinde Gosnarkokontrolyň işgärleri tarapyndan ýene 165 kilogram täjik geroiniň ele salnandygy ýüze çykdy.

Interfaksyň habaryna görä, Russiýa Federasiýasynyň Neşe serişdelerine gözegçilik federal federasiýasynyň metbugat gullugynyň metbugat gullugy tarapyndan habar berlişi ýaly neşe serişdeleri “Özbek-Täjigistan topary” tarapyndan daşaldy. Döwlet neşe serişdelerine gözegçilik gullugynyň habaryna görä, Täjigistan oppozisiýasynyň bikanun ýaragly toparlarynyň agzalary, Moskwa sebitinde we Russiýanyň beýleki sebitlerinde, şeýle hem daşary ýurtlarda işleýän neşe söwdagärleri toparyna girdi.

Neşelere garşy göreşmek boýunça döwlet gullugynyň habaryna görä, 2005-nji ýylyň 26-njy awgustynda meýilleşdirilýän geroiniň gowşurylyşy barada hem öňünden maglumat aldylar. Şu gün, Noginsk gümrükhanasynyň "Lýuberetskiý" gümrük postunyň golaýynda hyzmat işgärleri üzümiň arasynda geroin daşaýan sowadyjyny saklamagy başardylar - dermanlar gaplandy we ýörite boşluklarda gizlendi. Ýük daşamak üçin jogapkär dört neşe söwdagäri tussag edilipdi.

Umuman aýdanyňda, Russiýa Federasiýasynyň Neşe serişdelerine gözegçilik gullugynyň operasiýa-derňew bölüminiň başlygy Alekseý Çuwaýew duşenbe güni Russiýada ýylyň başyndan bäri 50 tonna neşe maddasynyň, şol sanda 1,5 tonna geroiniň ele salnandygyny aýtdy.

Çuwaýew: "Neşe serişdelerine gözegçilik edýän edaralar soňky döwürde Russiýa girýän köp mukdarda geroiniň ele salynmagyndan alada bildirýär" -diýdi. "Bilşiňiz ýaly rus serhetçileri ol ýerden çykaryldy we jenaýatçylar demirgazyk kanaly diýilýän zady Russiýa we Ýewropa neşe serişdelerini ibermek üçin ulanýarlar."

Şeýle-de bolsa, hukuk goraýjy aktiwistleriň aýdyşy ýaly, hukuk goraýjy guramalar tarapyndan görkezilen sanlara aşa baha berilip bilner.

Döwlet neşe serişdelerine gözegçilik gullugynyň resmi maglumatlaryna görä 2004-nji ýylda jemi 130 tonna neşe, şol sanda 4 tonna geroin ele salyndy. Psihoaktiw maddalar boýunça garaşsyz bilermenler geňeşiniň agzasy we Adam hukuklary institutynyň bilermeni Lew Lewinson Gazeta.ru habarçysyna 2002 we 2003-nji ýyllarda bilelikde geroiniň tutulmagynyň iki esse azdygyny aýtdy. Onuň pikiriçe, bu şübhe döredýär. “Biz munuň düýbünden tassyklanmaýan sanlardygyny eýýäm tassykladyk, tassyklap bolmaz. Hatda yglan edilişi ýaly yzyna alynýandygyna-da çynlakaý şübheler bar. “Gosnarkokontrol” gyzyklanýan bolsa, birnäçe nol bellemek aňsat. Sebäbi habar berilýän zatlary nädip gözegçilikde saklajak proseduralar ýok. Elbetde, munuň galpdygyny aýdyp biljek däl - mende fakt ýok. Ony derňäp bilmersiňiz. Ýöne Döwlet neşe serişdelerine gözegçilik gullugy döredilenden soň tutsaglaryň mukdary polisiýanyň ele salýanlaryndan has köp boldy. Mümkin, bölüm diňe peýdalylygyny görkezmek isleýär "-diýdi. Ynsan hukuklaryny goraýjy aktiwistiň pikiriçe, häzirki wagtda FSB (has kiçi bölegi), Içeri işler ministrligi we Döwlet neşe serişdelerine gözegçilik gullugy bir wagtyň özünde Russiýada neşe gaçakçylygyna garşy göreşýär. "FSB we Içeri işler ministrligi bu meselä has köp ynanýarlar, sebäbi polisiýa nägilelik bildirýän halatlary bardy: partiýany ele alýardylar we neşe serişdelerine gözegçilik etmek boýunça döwlet gullugy bu operasiýany özüne berdi" -diýdi. Lewinson: "Şonuň üçin bularyň hemmesi Russiýada neşekeşleriň sany bilen deňeşdirilýär, hiç kim hasaplap bilmeýär" -diýdi.

Ýeri gelende aýtsak, Russiýada ele salnan neşe serişdeleriniň ýok edilmegine gözegçilik entek oýlanmandyr. “Indi konfiskasiýa edilenler ýok edilýär, bu ýakylan haltalarda näme barlygy belli däl. Bu nädogry "-diýdi.

Esasan owgan geroini hakykatdanam Täjigistan we Türkmenistan arkaly Russiýa iberilýär.

Lewinson: Täjigistan bilen Owganystanyň serhedindäki serhet goşunlary barada aýdylanda bolsa, bu neşe söwdasynda hiç haçan öz beýanyny tapmady. "Şol ýerde bolandyklary, gidendikleri - hemme zat hemişe bolşy ýaly ýolda alnyp barylýar". Şeýle hem, Türkmenistanyň üsti bilen import barada az gürleşilýändigini, şeýle-de bolsa ol ýerdäki ulaglaryň hem çynlakaýdygyny aýtdy. "Olar Hazar deňziniň üsti bilen, Astrahanyň üsti bilen we Russiýanyň üsti bilen daşalýar" -diýdi.

Neşe serişdeleriniň Russiýa, bütin dünýä getirilmegi barada hiç zat edip bolmaz.

“Russiýada neşe serişdelerine bolan isleg az bolanda-da, perestroýkadan ozal, owgan söweşi wagtynda geroin eýýäm şol bir kanaldan, harby güýçler arkaly daşalýardy. Soňra SSSR-iň çäginde mesgen tutman, Ýewropa gitdi diýen ýaly- diýdi Lew Lewinson. - Indi bolsa Owganystanda tirýek öndürmek eýýäm ýola goýuldy, Owganystanyň ýaşaýjylary, şeýle hem Pakistanda we altyn üçburçluk diýlip atlandyrylýanlar muny uzak wagt bäri edýärler we soňky ýyllarda örän beýik tirýek göknar hasyly ýygnaldy. Şonuň üçinem kanallary zor bilen ýapmak mümkin bolmaz "-diýdi. Lewinsonyň düşündirişi ýaly, tirýegiň satuw bahasy “bir teňňe”. Şonuň üçin transport çykdajylary neşe söwdagärlerini gorkuzmaýar.

Hukuk goraýjy edaralar neşe serişdeleriniň 5-15% -inden köp bolmaly däldir, bu bir geroiniň, mysal üçin Russiýa söwdasynyň umumy mukdarynyň ýylda 40 tonna töweregi bolup biljekdigini aňladýar. Russiýanyň iri şäherlerinde bir gram geroin indi 100 dollar töweregi.

Emma, ​​hukuk goraýjy aktiwistiň pikiriçe, entek üpjün edilişinden has köp öndürilýär. "Şol bir wagtyň özünde, bu iş bilen meşgullanýanlaryň çykdajylary henizem kesgitlenýär, şonuň üçin köp mukdarda tirýek öndürilýär." Hünärmenleriň aýdyşy ýaly, 90% ýagdaýda uly bije almak, üpjün edijileriň arasyndaky bäsdeşlik netijesidir. Lewinson sözüni jemledi: "Her kim munuň üçin pul gazanmak isleýär.

Gazet.ru

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....