Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Günbatar Nyýazowy tussag edilen adam hukuklaryny goraýjylary boşatmaga çagyrýar.

Günbatar Nyýazowy tussag edilen adam hukuklaryny goraýjylary boşatmaga çagyrýar.

Günbatar adam hukuklary toparlary çarşenbe güni Türkmenistany içaly halkany dolandyrmak we izolirlenen Merkezi Aziýa döwletinde nägilelik döretmekde aýyplanyp tussag edilen üç ýerli aktiwisti boşatmaga çagyrdy.

Amnesty International we beýleki jemgyýetçilik guramalary ömürlik prezident Saparmyrat Nyýazowa ýazan açyk hatynda tussag edilmeleri syýasy sebäpler diýip atlandyrdy.

Hatda: "Biz olaryň (aktiwistleriň) gynamalara we beýleki zorluklara sezewar edilip bilinjekdigine ynanýarys" -diýilýär.

Annagurban Amanglyjow, Sapardurdy Hajyýew we ABŞ-nyň "Azatlyk" radiostansiýasynyň ştatdan daşary habarçysy Ogulsapar Myradowa iýun aýynda tussag edildi, häkimiýetler ýurdy durnuksyzlaşdyran ýerasty basyşlar diýip häsiýetlendirýärler.

Bularyň üçüsi hem sebitdäki iň uly tebigy gaz eksporty bolan Türkmenistandaky adam hukuklaryna gözegçilik edýän daşary ýurt guramasy bolan Türkmen Helsinki gaznasy bilen baglanyşyklydy.

Resmiler tussag edilenleriň haçan we näwagt boşadyljakdygy barada düşündiriş bermekden ýüz öwürýärler.

Türkmenistany, Respublika SSSR-iň bir bölegi bolan döwründen bäri 1985-nji ýyldan bäri dolandyran Nyýazow, başgaça pikirleri kabul etmeýär we geň şahsy kult bilen gurşalan. Türkmen oppozisiýasynyň we garaşsyz jurnalistleriň köpüsi sürgünde ýa-da türmede.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar soňky tussag edilmeleri Nyýazowyň alyp barýan syýasaty bilen islendik düşünişmezligi basyp ýatyrmak isleginiň alamaty diýip atlandyrýarlar.

Olar Nyýazowa ýazan hatynda: "Hökümetiňiz, hemişe bolşy ýaly, ýurduňyzdaky adam hukuklarynyň depelenmegi barada çykyş edýänleri dymdyrýar”-diýip aýdylýar.

"Bu ýenjilmegi, tussag edilmegi, psihiatrik klinikalara lukmançylyk sebäpsiz ýerleşdirilmegi, öý tussaglygy, gizlin gözegçilik, haýbat atmak we gynamalar bilen amala aşyrylýar."

Reýter.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....