Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Günbatar Nyýazowy tussag edilen adam hukuklaryny goraýjylary boşatmaga çagyrýar.

Günbatar Nyýazowy tussag edilen adam hukuklaryny goraýjylary boşatmaga çagyrýar.

Günbatar adam hukuklary toparlary çarşenbe güni Türkmenistany içaly halkany dolandyrmak we izolirlenen Merkezi Aziýa döwletinde nägilelik döretmekde aýyplanyp tussag edilen üç ýerli aktiwisti boşatmaga çagyrdy.

Amnesty International we beýleki jemgyýetçilik guramalary ömürlik prezident Saparmyrat Nyýazowa ýazan açyk hatynda tussag edilmeleri syýasy sebäpler diýip atlandyrdy.

Hatda: "Biz olaryň (aktiwistleriň) gynamalara we beýleki zorluklara sezewar edilip bilinjekdigine ynanýarys" -diýilýär.

Annagurban Amanglyjow, Sapardurdy Hajyýew we ABŞ-nyň "Azatlyk" radiostansiýasynyň ştatdan daşary habarçysy Ogulsapar Myradowa iýun aýynda tussag edildi, häkimiýetler ýurdy durnuksyzlaşdyran ýerasty basyşlar diýip häsiýetlendirýärler.

Bularyň üçüsi hem sebitdäki iň uly tebigy gaz eksporty bolan Türkmenistandaky adam hukuklaryna gözegçilik edýän daşary ýurt guramasy bolan Türkmen Helsinki gaznasy bilen baglanyşyklydy.

Resmiler tussag edilenleriň haçan we näwagt boşadyljakdygy barada düşündiriş bermekden ýüz öwürýärler.

Türkmenistany, Respublika SSSR-iň bir bölegi bolan döwründen bäri 1985-nji ýyldan bäri dolandyran Nyýazow, başgaça pikirleri kabul etmeýär we geň şahsy kult bilen gurşalan. Türkmen oppozisiýasynyň we garaşsyz jurnalistleriň köpüsi sürgünde ýa-da türmede.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar soňky tussag edilmeleri Nyýazowyň alyp barýan syýasaty bilen islendik düşünişmezligi basyp ýatyrmak isleginiň alamaty diýip atlandyrýarlar.

Olar Nyýazowa ýazan hatynda: "Hökümetiňiz, hemişe bolşy ýaly, ýurduňyzdaky adam hukuklarynyň depelenmegi barada çykyş edýänleri dymdyrýar”-diýip aýdylýar.

"Bu ýenjilmegi, tussag edilmegi, psihiatrik klinikalara lukmançylyk sebäpsiz ýerleşdirilmegi, öý tussaglygy, gizlin gözegçilik, haýbat atmak we gynamalar bilen amala aşyrylýar."

Reýter.

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....