Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ynsan hukuklaryny goraýjylar ABŞ-dan Baptistleriň tussag edilmegi üçin Aşgabady jezalandyrmagyny soraýar.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar ABŞ-dan Baptistleriň tussag edilmegi üçin Aşgabady jezalandyrmagyny soraýar.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar ABŞ-dan Baptistleriň tussag edilmegi üçin Aşgabady jezalandyrmagyny soraýar

Ynsan hukuklaryny goraýjy on guramanyň koalisiýasy ABŞ-nyň Döwlet sekretary Kondoliza Raýsa Türkmenistanda dini azatlyklaryň çäklendirilmegi meselesini çözmek üçin ýüz tutdy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 1998-nji ýylda gol çekilen Halkara Dini Erkinlik Kanuny, dini azatlygyň çynlakaý bozulýan döwletleriniň "gara sanawa" goşulmagyny talap edýär. Şondan soň ABŞ-nyň Döwlet sekretary kemsidiji rejime täsir etmek üçin - diplomatik basyşdan sanksiýalar girizmek üçin dürli çäreleri görmäge borçly.

Ynsan hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe, türkmen Baptistleri we "Iýegowa şaýatlary" dini mezhebiniň agzalary polisiýa barlagyndan, esassyz tussag edilmeginden we ýenjilmeginden ybarat.

Merkezi Aziýanyň iň uly tebigy gaz öndürijisi bolan awtoritar döwletdäki repressiýalaryň gerimini beýan edip, "Türkmenistanda din azatlygy ýok" diýilýär.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar ABŞ-nyň kanunlary tarapyndan kabul edilen kärlere laýyklykda Waşingtony dini azatlygyň çynlakaý bozulmagy sebäpli Türkmenistany "aýratyn alada goýýan ýurt" hökmünde bellemäge çagyrdy we bu çäräni "uzak wagt" diýip atlandyrdy.

Ynsan hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe, ömürlik prezident Saparmyrat Nyýazowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmen kazyýeti, musulman dini lideri Nasrullah ibn Ibadullahy aç-açan aýyplamalar bilen 22 ýyl azatlykdan mahrum etdi.

Adam hukuklary guramasy Forum 18-iň habaryna görä, Ibadulla öňki SSSR-iň ýurtlarynda dini ynançlary sebäpli günäkärlenýänleriň arasynda iň uzyn höküm aldy.

Aşgabat şäheriniň resmileri bu barada maglumat bermekden saklandy.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.