Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk Radiosy „Russiýa Ýehowa şaýadynyň raýatlygyny ýatyrdy, Türkmenistana deportasiýa etdi

Azatlyk Radiosy  „Russiýa Ýehowa şaýadynyň raýatlygyny ýatyrdy, Türkmenistana deportasiýa etdi

Russiýa dini sebäpler bilen 2.5 ýyl tussaglykda oturyp çykan, Ýehowa şaýady Rustam Seidkuliýewi 17-nji sentýabrda Türkmenistana deportasiýa etdi. Bu barada dini guramanyň websaýtynda 19-njy oktýabrda çap bolan habarda bellenilýär.

Maglumata görä, 46 ýaşly Seidkuliýew aprelde tussaglykdan çykan bolsa-da, rus häkimiýetleri onuň raýatlygyny ýatyrypdyrlar we Türkmenistana derpotasiýa etmek baradaky karara gelipdirler.

Maglumatda Seidkuliýewiň 1977-nji ýylda Türkmenistanda doglandygy we 1993-nji ýyldan bäri Ýehowa şaýatlary kilisesiniň agzasydygy bellenilýär. 2000-nji ýylda ol ejesi bilen Russiýa göçüpdirler.

2020-nji aprelinde oňa garşy “ekstremistiki guramanyň işine gatyşmak” diýen aýyplama bilen jenaýat işi gozgaldy. 2021-nji ýylyň maýynda Leninskiý raýon sudy ony günäli tapyp, 2.5 ýyl türme tussaglygyna höküm etdi.

Türkmenistan ýyllarboýy dünýäde dini azatlygy iň gödek bozýanlaryň arasynda galýar. Halkara guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýleki dinleriň wekillerine berk basyş edilýändigini habar berýärler.

Galyberse-de, soňky ýylda Türkmenistanyň talaby boýunça daşary ýurtlardaky türkmenleriň öz watanyna deportasiýa edilmegi bilen bagly wakalar köpeldi. Türkmen raýatlarynyň käbiri Türkmenistana alnyp barlansoň tussaghanadadygy anyklandy, beýlekileri dereksiz ýitdi.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy   „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Azatlyk Radiosy „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.