Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk Radiosy „Russiýa Ýehowa şaýadynyň raýatlygyny ýatyrdy, Türkmenistana deportasiýa etdi

Azatlyk Radiosy  „Russiýa Ýehowa şaýadynyň raýatlygyny ýatyrdy, Türkmenistana deportasiýa etdi

Russiýa dini sebäpler bilen 2.5 ýyl tussaglykda oturyp çykan, Ýehowa şaýady Rustam Seidkuliýewi 17-nji sentýabrda Türkmenistana deportasiýa etdi. Bu barada dini guramanyň websaýtynda 19-njy oktýabrda çap bolan habarda bellenilýär.

Maglumata görä, 46 ýaşly Seidkuliýew aprelde tussaglykdan çykan bolsa-da, rus häkimiýetleri onuň raýatlygyny ýatyrypdyrlar we Türkmenistana derpotasiýa etmek baradaky karara gelipdirler.

Maglumatda Seidkuliýewiň 1977-nji ýylda Türkmenistanda doglandygy we 1993-nji ýyldan bäri Ýehowa şaýatlary kilisesiniň agzasydygy bellenilýär. 2000-nji ýylda ol ejesi bilen Russiýa göçüpdirler.

2020-nji aprelinde oňa garşy “ekstremistiki guramanyň işine gatyşmak” diýen aýyplama bilen jenaýat işi gozgaldy. 2021-nji ýylyň maýynda Leninskiý raýon sudy ony günäli tapyp, 2.5 ýyl türme tussaglygyna höküm etdi.

Türkmenistan ýyllarboýy dünýäde dini azatlygy iň gödek bozýanlaryň arasynda galýar. Halkara guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýleki dinleriň wekillerine berk basyş edilýändigini habar berýärler.

Galyberse-de, soňky ýylda Türkmenistanyň talaby boýunça daşary ýurtlardaky türkmenleriň öz watanyna deportasiýa edilmegi bilen bagly wakalar köpeldi. Türkmen raýatlarynyň käbiri Türkmenistana alnyp barlansoň tussaghanadadygy anyklandy, beýlekileri dereksiz ýitdi.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“