Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda ýokary bilim almak üçin para mukdary.

Türkmenistanda ýokary bilim almak üçin para mukdary.

Aýdylmadyk kanun - okuw jaýyna (Türkmenistanda bilim mugt hasaplanýar) däl-de, belli bir okuw jaýynyň ýolbaşçylaryna girmek üçin töleg tölemek müňlerçe zehinli, başarnykly ýaşlaryň ykbalyny bozýar. Ýurduň ýokary okuw jaýyna “girmek” düşünjesi öňden bäri başga bir zat tarapyndan gysylýar: çagaňyzy bir instituta “ýerleşdirmek”. Şeýlelik bilen, ýurduň geljegi kem-kemden pikirlenmäge we döretmäge ukyplylaryň däl-de, häzirki wagtda ýeterlik pullary bolanlaryň eline geçýär.

Mysal üçin, Türkmenabat şäherindäki S.Seýdiniň adyndaky türkmen pedagogika institutyna giriş dört müň ABŞ dollary. Bu, ilkinji adama, ýagny institutyň rektoryna elýeterli. Araçy arkaly gepleşik geçirseňiz, ýene bäş ýüz üstüne tölemeli bolarsyňyz. Paranyň mukdary ýylsaýyn artýar. Okamak isleýänler kän, ýöne institutda ýerler gaty az.

Türkmenistanyň üç welaýatyndan, Lebap, Mary we Daşoguz şäherinden dalaşgärler bu uniwersitete gelýär. Şu ýyl diňe 160 okuwçy kabul edildi. Her ýyl ýigrimi bäş müň töweregi okuwçynyň diňe Lebap welaýatyndaky mekdepleri gutarýandygyny göz öňünde tutsak (şu ýyl - 24,545), welaýatdaky ýeke-täk uniwersitetde şeýle ýerleriň ýeterlik däldigi aýdyňdyr.

Türkmenistan Konstitusiýasynyň 35-nji maddasynda: "Döwlet başarnyklara laýyklykda hünär, orta ýöriteleşdirilen we ýokary bilimiň bolmagyny üpjün edýär" diýilýär. Mysal üçin, Türkmen pedagogika institutynda okaýanlaryň sany bary-ýogy 651 adam bolsa, elýeterlilik barada nädip gürleşip bolar? Ýagny, ýurduň bilim edaralarynda ýokary ýa-da orta bilim almak isleýän ýaşlaryň sanyndan ep-esli az ýer bar.

Adam hukuklary boýunça türkmen başlangyjy.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.