Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ynsan hukuklaryny goraýjylar türkmen blogçysy Farhat Meýmankuliýewiň ykbaly barada haýyşnama bilen türk häkimiýetlerine ýüz tutdular.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar türkmen blogçysy Farhat Meýmankuliýewiň ykbaly barada haýyşnama bilen türk häkimiýetlerine ýüz tutdular.

UPD. Birnäçe günden bäri türkmen diasporalarynyň wekilleri blogçy Farhat Meýmankuliýewiň (Farhat Durdyýew ady bilen hem tanalýar) Türkiýede ýitirim bolmagy bilen baglanyşykly ýagdaýy işjeň ara alyp maslahatlaşýarlar.

Ondan öň Tuzla şäherindäki deportasiýa merkeziniň maglumat bazasyna göz aýlamaga mümkinçiligi bolan bir türk aklawçysyndan alnan maglumatlar barada habar berdik. Onda Türkmenistanyň raýaty F.Meýmankuliýewiň 19-njy maýda tussag edilendigi we ertesi gün deportasiýa edilendigi barada maglumat bar, şeýle hem türk döwlet häkimiýetleri tarapyndan bar bolan tejribä laýyklykda berlen kodlary görkezýär.

Şol bir wagtyň özünde Farhat bilen ýakyndan baglanyşykly migrantlardan biri blogçynyň henizem Türkiýede häkimiýetleriň gözegçiligindedigini öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, Farhatyň işi bilen baglanyşykly iki "halkara aklawçy" işleýär, ýöne çeşme olaryň kimdigini aýan etmeýär, olar hakda maglumat ýok.

Farhat Meýmankuliýewiň nirededigi we ykbaly barada gapma-garşy maglumatlary göz öňünde tutup, Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy onuň nirededigini anyklamak barada türk döwlet häkimiýetlerine haýyşnama iberdi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Warşawada türkmen rejimi  tarapyndan pajygaly wakalary gizlemek praktikasyna garşy protest meýilleşdirilýär.
Warşawada türkmen rejimi tarapyndan pajygaly wakalary gizlemek praktikasyna garşy protest...
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy