Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň Türkiýedäki konsullygy para bilen resminama berýär.

Türkmenistanyň Türkiýedäki konsullygy para bilen resminama berýär.

25 - nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi daşary ýurtlardaky raýatlar üçin, watan dolanyp barmak üçin niýetlenen sertifikatyň möhletiniň uzaldylandygy hakda maglumat berdi.

"Hronika Türkmenistanyň" habarçylarynyň aýtmagyna görä, bu barada maglumaty häzir aýtsalarda, aslynda Türkmenistanyň Stambuldaky konsullyk edarasy aýyň başyndan bäri bu işe girişdi. Emma bu hakda ozal resmi ýagdaýda yglan edilmedi. Gerekli bolan sertifikat üçin ilat uly möçberde para töleýärdi.

Mysal üçin: Türkiýe döwletinde türkmen konsullgy bilen ilatyň arasynda araçylyk edýän adamlar " Beýle meseleleriň aňsat däldigini we pul üsti bilen çözüp boljakdygyny " - aýtmak bilen, pul gazanýardylar. Bu hyzmatlary üçin 2000 türk lirasyny soraýardylar. Konsullyk edarasynyň ýerine ýetirmeli borjudygyna garamazdan, berlen soraglara takyk jogap bermekden we möhleti geçen resminamalary täzelemekden ýüz öwürýändikleri sebäpli, türkmen raýatlary alaçsyz korrupsiýa üsti bilen problemalaryny çözmäge mejbur bolýarlar.

Daşary işler ministrliginiň bu habardan soň ýagdaýy üýtgedimi entäk belli däl.

Esasy bellemeli zadymyz, daşary zagran pasportynyň möhleti dolan adamlaryň daşary ýurtda pasportyny çalyşmak uly problema bolup durýar. Kanun boýunça daşary ýurtdaky raýatlara kanun tarapyndan ýaşaýan ýurdunda täze pasport almana hukugy bolsada, döwlet resmileri " ýazgyda duran adresiň gidip alarsyň" - diýip jogap berýärler. Has dogrusy Türkmenistana dolanyp barmaly.

www.hronikatm.com

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy   „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Azatlyk Radiosy „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.