Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Organlarda" tämizlik.

"Organlarda" tämizlik.

Türkmenistanyň prezidenti S.Nyýazow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hukuk goraýjy edaralaryň işinden nägileligini bildirdi. Bu bölümleriň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, “kadrlarda” işgärleri arassalamagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Tankyt etmegiň esasy sebäbi, türkmen howpsuzlyk güýçleriniň neşe gaçakçylygyna gatnaşmagydy.

Bu barada NW habarçysy Oraz Saryýew Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň çeşmesine salgylanyp habar berdi. Türkmenbaşy Içeri işler ministrine ýüzlenip: "Göz öňüne getiriň, şäherlerde bir gram geroiniň bahasy 600 000 manat, we bu dermany bölümiňiziň işgärleriniň kömegi bilen erkin satylýar, MNB we gümrük işgärleri neşe serişdeleriniň iberilmegini üpjün edýärler. Ol şu güne çenli dowam edýär.”

S.Nyýazow Türkmenistanda neşe gaçakçylygyny bes etjekdigini aýtdy we neşe gaçakçylygy ýoluna giren ýekeje hukuk goraýjy işgärini hem gaýgyrmajakdygyny aýtdy. Mundan başga-da, Türkmenistanyň prezidenti energetika pudagynyň işini tankytlady we “Türkmengaz” guramasynyň ähli ýolbaşçylaryny korrupsiýada aýyplady. Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň bu bölümi ýerli telewideniýede görkezilmedi. Bu pursatdan peýdalanyp, prezident administrasiýasynyň bir çeşmesi NW habarçysy O. Saryýewe S.Nyýazowyň töweregindäki wezipeli adamlara garşy täze repressiýalara garaşýandygyny aýtdy.

W. Wolkow, O. Saryýew.

"Doýçe Welle"

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...