Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Organlarda" tämizlik.

"Organlarda" tämizlik.

Türkmenistanyň prezidenti S.Nyýazow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hukuk goraýjy edaralaryň işinden nägileligini bildirdi. Bu bölümleriň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, “kadrlarda” işgärleri arassalamagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Tankyt etmegiň esasy sebäbi, türkmen howpsuzlyk güýçleriniň neşe gaçakçylygyna gatnaşmagydy.

Bu barada NW habarçysy Oraz Saryýew Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň çeşmesine salgylanyp habar berdi. Türkmenbaşy Içeri işler ministrine ýüzlenip: "Göz öňüne getiriň, şäherlerde bir gram geroiniň bahasy 600 000 manat, we bu dermany bölümiňiziň işgärleriniň kömegi bilen erkin satylýar, MNB we gümrük işgärleri neşe serişdeleriniň iberilmegini üpjün edýärler. Ol şu güne çenli dowam edýär.”

S.Nyýazow Türkmenistanda neşe gaçakçylygyny bes etjekdigini aýtdy we neşe gaçakçylygy ýoluna giren ýekeje hukuk goraýjy işgärini hem gaýgyrmajakdygyny aýtdy. Mundan başga-da, Türkmenistanyň prezidenti energetika pudagynyň işini tankytlady we “Türkmengaz” guramasynyň ähli ýolbaşçylaryny korrupsiýada aýyplady. Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň bu bölümi ýerli telewideniýede görkezilmedi. Bu pursatdan peýdalanyp, prezident administrasiýasynyň bir çeşmesi NW habarçysy O. Saryýewe S.Nyýazowyň töweregindäki wezipeli adamlara garşy täze repressiýalara garaşýandygyny aýtdy.

W. Wolkow, O. Saryýew.

"Doýçe Welle"

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....