Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.

Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.

Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy tarapyndan alnan maglumata görä, Balkanabadyň raýat aktiwisti we aklawçysy Pygambergeldi Allaberdiýew, ozal halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çeken galp jenaýat işinde tussag edilen, hökümetiň aýdylmadyk gadaganlygy sebäpli birnäçe gün ozal Eýrana gidip bilmedi.

Soňky bir ýylda Allaberdiýewiň ýakyn garyndaşlarynyň birnäçesi aradan çykdy we ol Eýranyň meşhur Ahuny Abdyrahmana Kummet şäheriniň golaýyndaky metjitde hatyra namazyny okatmagy isledi. Pygambergeldy ýakynda Eýran wizasyny aldy we iki-üç günüň içinde Türkmenistana dolanmagy meýilleşdirdi.

Pygambergeldi 2024-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda, takmynan irden sagat 5-de, Aşgabatdan 53 km uzaklykda, Eýran bilen serhetleşýän Bajgyran barlag nokadynda saklandy. Bir sagatdan soň serhetçiler Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň girizen gadaganlygy sebäpli ýurtdan çykyp bilmejekdigini habar berdiler. Oňa gadaganlyk barada hiç hili resminama berilmedi. Şondan soň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň iki işgäri Allaberdiýewi ulaga mündürdi we şäherde bir sagat aýlanyndan soň ony Köpetdag etrap polisiýa bölümine getirdi. Ol ýerde ozal türmede Allaberdiýewi baryp gören Oraz atly MHM işgäri onuň bilen bir sagatdan gowrak wagt gürleşdi. Bäş ýyllap ýurtdan çykmagyň gadagan edilendigini tassykladylar we Allaberdiýewiň ähli hereketlerine we gepleşiklerine ýörite hyzmatlar tarapyndan gözegçilik edilýändigini açyk görkezmek bilen daşary ýurtly türkmen aktiwistleri bilen gatnaşyklaryny bes etmegini islediler.

Allaberdiýewe 2022-nji ýylyň dekabrynda amnistiýa berildi we serhetde saklanmazyndan ozal Türkmenistandan çykmagy gadagan edilendigi barada maglumatdan habary ýokdy.

Adam hukuklary barada Türkmen Helsinki Gaznasy

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....