Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deslapky tussaghanadan Krasnoýe Selo deportasiýa merkezine geçirildi.

Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deslapky tussaghanadan Krasnoýe Selo  deportasiýa merkezine geçirildi.

Çeşmäniň habaryna görä, 2023-nji ýylyň mart aýyndan bäri Sankt-Peterburgdaky deslapky tussaghanada saklanýan Täçmyrat Bekiýew Krasnoýe Selodaky №1 daşary ýurt raýatlary üçin wagtlaýyn tussag merkezine geçirildi we ähtimal Türkmenistana deportasiýa edilmegine taýynlanýar.

Täçmyrat Bekiýew we dogany Aşyrbaý 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan Jenaýat kodeksiniň 177-nji maddasynyň 1-nji bölümine laýyklykda (milli ýa-da dini ýigrenji öjükdirmek) gözlenýänleriň sanawyna girizildi. Soňra aýyplamalar ep-esli giňeldildi (iki dogan üçinem). Bekiýewleriň tanyşlarynyň pikiriçe, doganlar takwa musulmanlar, pikirleri belli bolşy ýaly ekstremizmden ýa-da radikalizmden daşdadyr.

2023-nji ýylyň awgust aýynda türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Aşyrbaý Bekiýew Russiýadan deportasiýa edildi. 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda "Yslam ekstremizmi" bilen baglanyşykly galplaşdyrylan aýyplama bilen 23 ýyl azatlykdan mahrum edildi we häzirki wagtda Türkmenistanyň meşhur Owadan-Depe türmesinde saklanýar. Çeşme iýmit we saklanyş şertlerini “gaty erbet” diýip häsiýetlendirýär.

Täçmyratyň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda, onuň kiçi doganyna berlen edil şonuň ýaly agyr höküm bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny ynam bilen aýdyp bileris.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.