Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenitandaky tussaglar Nyýazowyň edebi eserini öwrenýärler.

Türkmenitandaky tussaglar Nyýazowyň edebi eserini öwrenýärler.

Türkmenitandaky tussaglar Nyýazowyň edebi eserini öwrenýärler.

Soňky birnäçe günüň dowamynda Türkmenistanda prezident Saparmyrat Nyýazowyň ýurda halkara synçylarynyň bir topary gelmezinden öň düşürilen portretleriniň ýerine, ýurduň lideriniň täze şekilleri peýda boldy. Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanyň ähli düzediş zähmet edaralarynda respublikanyň prezidenti tarapyndan çykarylan türkmenleriň ahlak kadalary bolan Ruhnamany hökmany öwrenmek boýunça sapaklar geçirildi.

Mundan başga-da, höküminiň üçden bir bölegini ýerine ýetiren we möhletinden öň boşadylmaga hukugy bolan tussaglar Ruhnama we Türkmenbaşynyň goşgularyny bilmek boýunça synagdan geçmeli. Respublikanyň Içeri işler ministrliginiň bir çeşmesiniň habaryna görä, innowasiýanyň awtorlary Türkmenistanyň Baş prokurory Atajanowa we Içeri işler ministri Ataýewdir. Bu başlangyç eýýäm "Halk Geňeşiniň" goldawyny aldy we kanun statusyna eýe boldy.

ZPA.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.