Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenitandaky tussaglar Nyýazowyň edebi eserini öwrenýärler.

Türkmenitandaky tussaglar Nyýazowyň edebi eserini öwrenýärler.

Türkmenitandaky tussaglar Nyýazowyň edebi eserini öwrenýärler.

Soňky birnäçe günüň dowamynda Türkmenistanda prezident Saparmyrat Nyýazowyň ýurda halkara synçylarynyň bir topary gelmezinden öň düşürilen portretleriniň ýerine, ýurduň lideriniň täze şekilleri peýda boldy. Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanyň ähli düzediş zähmet edaralarynda respublikanyň prezidenti tarapyndan çykarylan türkmenleriň ahlak kadalary bolan Ruhnamany hökmany öwrenmek boýunça sapaklar geçirildi.

Mundan başga-da, höküminiň üçden bir bölegini ýerine ýetiren we möhletinden öň boşadylmaga hukugy bolan tussaglar Ruhnama we Türkmenbaşynyň goşgularyny bilmek boýunça synagdan geçmeli. Respublikanyň Içeri işler ministrliginiň bir çeşmesiniň habaryna görä, innowasiýanyň awtorlary Türkmenistanyň Baş prokurory Atajanowa we Içeri işler ministri Ataýewdir. Bu başlangyç eýýäm "Halk Geňeşiniň" goldawyny aldy we kanun statusyna eýe boldy.

ZPA.

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.