Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenitandaky tussaglar Nyýazowyň edebi eserini öwrenýärler.

Türkmenitandaky tussaglar Nyýazowyň edebi eserini öwrenýärler.

Türkmenitandaky tussaglar Nyýazowyň edebi eserini öwrenýärler.

Soňky birnäçe günüň dowamynda Türkmenistanda prezident Saparmyrat Nyýazowyň ýurda halkara synçylarynyň bir topary gelmezinden öň düşürilen portretleriniň ýerine, ýurduň lideriniň täze şekilleri peýda boldy. Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanyň ähli düzediş zähmet edaralarynda respublikanyň prezidenti tarapyndan çykarylan türkmenleriň ahlak kadalary bolan Ruhnamany hökmany öwrenmek boýunça sapaklar geçirildi.

Mundan başga-da, höküminiň üçden bir bölegini ýerine ýetiren we möhletinden öň boşadylmaga hukugy bolan tussaglar Ruhnama we Türkmenbaşynyň goşgularyny bilmek boýunça synagdan geçmeli. Respublikanyň Içeri işler ministrliginiň bir çeşmesiniň habaryna görä, innowasiýanyň awtorlary Türkmenistanyň Baş prokurory Atajanowa we Içeri işler ministri Ataýewdir. Bu başlangyç eýýäm "Halk Geňeşiniň" goldawyny aldy we kanun statusyna eýe boldy.

ZPA.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy   „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Azatlyk Radiosy „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.