Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan ekolog A. Zatokany boşatdy.

Türkmenistan ekolog A. Zatokany boşatdy.

Türkmenistanyň kazyýeti çarşenbe güni adam hukuklary aktiwisti we daşky gurşawy goraýjy Andreý Zatoka şertli höküm çykardy we tussaglykdan boşadyldy, bu barada iş kesilene ýakyn bir çeşme aýtdy, onuň goragy üçin halkara adam hukuklary guramalary çykyş etdi.

Ýanwar aýynyň ahyrynda ABŞ-dan, Russiýadan, Gazagystandan, Özbegistandan we Ukrainadan bir topar adam hukuklaryny goraýjy aktiwistler dürli ýurtlaryň ýolbaşçylaryny türkmen diktatory Saparmyrat Nyýazowyň ölüminden biraz öň 2006-njy ýylyň ahyrynda tussag edilen Zatokanyň ykbalyna goşulyşmaga çagyrdy.

Nyýazow ölmezinden ozal tebigy gaza baý Türkmenistan adam hukuklaryny goraýjy aktiwistlere we žurnalistlere garşy berk jeza bermek ýeke täk ýagdaý däldi.

"Şu gün, öýlän sagat üç töweregi Zatoka kazyýet zalynda boşadyldy. Oňa höküm üç ýyl şertli möhlet boldy. Hökümiň ​​çykarylan maddalary entek belli däl" – diýip çeşme aýdýar.

Eýýäm 50 ýaşly Zatoka bilen telefon arkaly gürleşendigini, onuň öýüne tarap barýandygyny aýtdy.

"Ol gurat we şadyýan" -diýdi çeşme.

Meşhur alym Aşgabat howa menzilinde tussag edildi; aýyplamalaryň häsiýeti resmi taýdan habar berilmedi.

Daşary ýurt adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe, daşky gurşawy goraýjy ýarag we zäherli maddalary bikanun saklamakda aýyplandy.

Halkara adam hukuklary guramalary täze türkmen häkimiýetlerini ömürlik prezident Nyýazowyň döwründe tussag edilen syýasy tussaglary boşatmaga çagyrýar.

Nyýazowyň garşydaşlarynyň köpüsi, şol sanda emigrant oppozisiýanyň liderlerinden biri, öňki Daşary işler ministri Boris Şyhmyradow 2002-nji ýylda diktatoryň janyna kast etmek synanyşygyny gurnandygy üçin uzak möhletli höküm aldy.

Geçen ýyl Amerikanyň Azatlyk radiosynyň ştatdan daşary habarçysy Ogulsapar Myradowa bikanun ýarag saklamakda aýyplanyp, türkmen türmesinde aradan çykdy.

Alty million ilaty bolan Türkmenistanda 11-nji fewralda prezident saýlawlary geçiriler. Häkimiýetler olary aç-açan atmosferada we demokratiýanyň talaplaryna laýyklykda geçirmegi wada berdiler we Ýewropadaky abraýly Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyny olara gözegçilik etmäge çagyrdylar.

Prezidentlige dalaşgär, wagtlaýyn ýerine ýetiriji Gurbanguly Berdimuhammedow, saýlaw maksatnamasynda Nyýazowyň kararlaryna täzeden serediljekdigini, halka internet berjekdigini, çagalara doly bilim berjekdigini we garrylara pensiýa berjekdigini aýtdy.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“