Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ol sessiz galyp bilmedi.

Ol sessiz galyp bilmedi.

NG-Ex Libris sahypalarynda Tatýana Bek, Türkmenbaşydan geçirilen bu taslamany "biabraý pragmatiki ýaly däl" diýip, garaýşyny iki gezek beýan etdi. ("НГ-EL", 2004, # 49).

Ol başgaca edip bilmejekdigine ynanýardy, ol türkmen dostlarynyň öňünde utanardy, edebiýat institutynda okaýan talyplarynyň öňünde, öz öňünde.

Tanýa dymyp bilmedi. Ol aýdan zatlary üçin jezalandyryldy. Oňa hakyky psihiki hüjüm edildi. Jaň etdiler, haýbat atdylar, aýylganç zatlary aýtdylar, agyry nokatlaryna ussatlyk bilen basdylar. Bu şeýle boldy: şu gün biri jaň etdi, ertir - beýlekisi, ertesi gün - üçünji ...

Gurama edilendigini ýa-da her kimiň öz islegine görä hereket edilendigini bilemok. Emma netije gazanyldy - Tanýa umytsyzlyga uçrady. Ol gynalýardy we näme üçin beýle kemsitmelere we haýbatlara ugraýandygyna düşünip bilmedi.

Göni we arassa ruh, düzgünlere laýyklykda hemme zadyň adalatly bolmagyny isledi. Beýlekiler hem muny isleýär diýip pikir etdim. Şonuň üçinem her gezek tüýs ýürekden ejir çekýärdi. Düzgün ýok ýerde ýaşaýandygyny ýatdan çykaran ýaly.

Tanýa hemme zat dogruçyl we ynsap bilen düşündirilse, adamlar düşüner diýip tüýs ýürekden ynanýardy. Başgaça pikirlenýänlerem. "Şahyrlaryň ýa-da akyldarlaryň patyşalaryň huzurynda peýdalanyp, artykmaçlyk talap etmegi gowy däl ..." - diýip ýazdy ("NG-EL", 2005, # 1). Ýöne ýalňyşdy: bular "şahyrlar we akyldarlar" däl-de, düşünişmezlik sebäpli intellektuallarymyz üçin geçýän adamlardy.

Bu geň we gorkunç zat. Näme üçindir nyşana alynan şahyr, aýal, gaty ejiz we täsirli adam boldy.

Iň soňky damja, bir abraýly gazetde näbelli adamyň ýalan we ýigrenji sözleri - "bir şahyryň" adyny nädip ulanandygy, täsiri, öz maksatlary üçin bilelikde kömek edendigi hakda.

Tanýa sorady: "Men ölsem, iň bolmanda utanarlarmy?" ", Ýok" diýdim, utanjyny bilmezler. Ol ynanmady ... Men hem ýöne onuň öljekdigine ynanmadym ...

Tanýa jaň edenleriň atlaryny tutamok. Ýöne sözüň doly manysynda öleninden bir gün soň, 8-nji fewralda hakyky nädogry maglumatlar başlandy. Garaşan we taýýarlanýan ýaly.

Tatýananyň garyndaşlarynyň we dostlarynyň adyndan günäkärleýänlere uly haýyş, Tatýanyň jaýlanyşyna gelmäň.

Tatýana Bek dymyp bilmedi. Ol munuň üçin gaty gymmat töledi. Öz jany bilen.

Wiktoriýa Şohina

Nezawisimaýa Gazeta

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.