Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Dissident söz azatlygyna gözegçilik eder.

Dissident söz azatlygyna gözegçilik eder.

Belorusskiý Rynogyň habaryna görä, Wengriýaly ýazyjy, syýasatçy we adam hukuklary aktiwisti, öňki dissident Miklos Haraşti ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili boldy.

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili üç ýyllyk saýlanýar. Esasy wezipesi, ÝHHG-nyň agzalary ýurtlardaky habar beriş serişdeleriniň ösüşine gözegçilik etmek, şeýle hem olary goramak we hereket azatlygyny üpjün etmek. Bu pozisiýa ilkinji gezek 1998-nji ýylda girizildi. M.Haraşti, ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça öňki ilkinji wekili Freýmut Duwiň (Germaniýa) döwri zalymlary we diktatorlary ýurtlarynda metbugat azatlygy belli bir derejede çäklendirýän tankytçylaryň biri.

F. Duwe 2003-nji ýylyň dekabrynda eýelýän wezipesinde doly 6 ýyl işläp işinden aýryldy.

M. Haraştiniň kandidaturasy şu ýylyň başynda öňe sürüldi, ýöne, şol sanda F. Duweniň iň berk tankytlaryna sezewar bolan ýurtlaryň wekiliýetleriniň tagallalary netijesinde bu wezipäni tassyklamagy birnäçe gezek yza süýşürildi. Italiýanyň premýer-ministri Silwio Berluskoni Belarusyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň prezidentleriniň ýarany bolup çykan Aleksandr Lukaşenko, Saparmyrat Nyýazow, Yslam Karimow, Nursultan Nazarbaýewiň " erkin metbugat duşmanlary" adyny alan iň uly täsirini galdyrdy.

ÝHHG-nyň Minskdäki metbugat sekretary Heidi Smitiň 11-nji martda jurnalistler bilen duşuşygynda düşündirişi ýaly, ÝHHG-nyň täze metbugat komissarynyň saýlanmagy, şeýle hem Belarusiýada ÝHHG-nyň missiýasynyň möhletiniň uzaldylmagy mart aýynda “dymmak prosedurasy” diýlip atlandyrylýar: guramanyň agza ýurtlarynyň wekiliýetleriniň hiç biri-de 6-njy martda 18.00-dan öň nägilelik ýa-da teswirleri we teklipleri tabşyrmasa, ÝHHG-nyň wekiliniň kandidaturasy metbugat azatlygy barada tassyklanan hasap ediler. Teswir ýok, 10-njy martda M. Haraşti eýýäm bu wezipede işe başlady.

Wengriýanyň ozalky dissidenti ÝHHG-nyň Baş sekretary Bolgariýanyň Daşary işler ministri Süleýman Passy tarapyndan eýýäm gutlaglar aldy. Bu hatda täze wezipede üstünlik gazanmak, bu wezipä bellenmekden kanagatlanmak we ýakyn üç ýylda peýdaly hyzmatdaşlyga bolan ynam bar.

11-nji martda M. Haraştiniň edarasy ilkinji habaryny ÝHHG-nyň Hemişelik Geňeşine paýlady we onda esasy maksatlaryny beýan etdi. M. Haraşti öz işinde "Günbatar bilen Gündogaryň, täze we köne demokratiýanyň arasynda hiç hili tapawut goýmajakdygyny" aýtdy. ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili: "ÝHHG-a agza 55 döwletiň hemmesi demokratik jemgyýetiň umumy ýörelgelerine ygrarly bolmaga söz berdi we her kimiň beýik demokratik bileleşige girmek isleýändigine ynanýaryn" -diýdi. M. Haraşti öz işinde aýratyn üns bermek isleýän üç ugry görkezdi: töhmet we diskriminasiýa garşy göreş, söz azatlygy we internet, metbugat azatlygy bilen milli howpsuzlygyň arasyndaky baglanyşyk.

Hartyýa 97.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.