Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA TÜRKMEN HELSINKI GAZNASY BEÝANATY.

 TÜRKMEN HELSINKI FONDUNYŇ BEÝANATY.

Häzirki wagtda Türkmenistan adam hukuklarynyň iň gödek bozulýan ýurdy. Saparmurat Nyýazowyň ýolbaşçylygyndaky diktator rejim tarapyndan basylmaýan raýatyň hukugyny kesgitlemek mümkin däl diýen ýaly.Türkmenistanyň raýatlary konstitusion hukuklary bozulan halatynda, bu hukuk bozulmalaryna garşy durmaga mümkinçilikleri ýok, sebäbi raýatlaryň ýüz tutmaly döwlet, kazyýet, hukuk goraýjy edaralary öz hukuklaryny gödek bozýarlar.

THF-nyň maksatlary: Başlangyç etapda - Türkmenistanyň kanunlary bilen BMG we OSCEHHG -nyň Türkmenistan tarapyndan gol çekilen adam hukuklary babatynda halkara hereketleri we şertnamalarynyň arasyndaky gapma-garşylyklary ýüze çykarmak. Geljekde - adam hukuklaryna hormat goýmak we goramak ýörelgeleriniň durmuşa geçirilmegi, adam hukuklary ideýalarynyň türkmen ilatynyň arasynda ýaýramagy. Biziň işimiz Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýyna yzygiderli gözegçilik etmeklige esaslanar. Biz esasanam aýallaryň, çagalaryň, etnik we dini azlyklaryň hukuklaryna aýratyn üns bereris.

Azatlykdan mahrum edilen ýerlerdäki ýagdaýa, gynamalardan we sütemlerden goramak, söz azatlygy, maglumat elýeterliligi we Türkmenistanda adalat meselesine aýratyn üns berler. THF-nyň wezipeleriniň biri Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagy baradaky faktlary ýygnamak we bu maglumatlary Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda daşary ýurtlaryň hökümetleri we halkara jemgyýetçiligi üçin ýaýratmakdyr.

THF adam hukuklarynyň bozulmagynyň pidalaryna maslahat ýa-da halkara kazyýet işlerine gatnaşmak görnüşinde hukuk kömegini berer. Gazna adam hukuklary boýunça bilim bermek, Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda adam hukuklary ideýalarynyň ýaýramagy bilen baglanyşykly konferensiýalary, seminarlary, jemgyýetçilik çärelerini we beýleki jemgyýetçilik çärelerini guramagy maksat edinýär.

Indi Türkmenistanyň raýatlary öz hukuklaryny goramakda giňişleýin goldaw alyp biljek THF-e ýüz tutup bilerler. Geljekde işimizi görkezýän yzygiderli habar býulletenini çap etmegi meýilleşdirýäris. Ýakyn geljekde Türkmenistanda syýasy tussaglaryň we galplaşdyrylan jenaýat aýyplamalary bilen tussag edilen, ýaralanan garyndaşlarynyň täzelenen sanawyny düzmek we neşir etmek niýetimiz bar.

Bu gün, Türkmenistanyň raýatlaryna, ähli adam hukuklary guramalaryna ýüz tutup, adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly faktlar barada bize habar bermek we ibermek haýyşy bilen ýüz tutýarys.

Türkmenistandaky syýasy rejim raýatlaryň hukuklarynyň bozulmagy barada halkara jemgyýetçiliginden gaty gorkýar we bu hakykatlary gizlemäge synanyşýar. Bu düzgün bozmalar barada çykyş ederis we halkara demokratik jemgyýetini rejime basyş etmäge we bunu halkara köpçüligine ýaýratmaga çagyrýarys. Maksat: Türkmenistan adam hukuklary babatynda halkara borçlaryny ýerine ýetirmeli.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“