Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow satraplaryny tämizleýär.

 Nyýazow satraplaryny tämizleýär.

Türkmenistan hökümetiniň öňki premýer-ministriniň orunbasary Ýolly Gurbanmyradowyň işden aýrylmagy we tussag edilmeginden soň, S.Nyýazow GDA ýurtlary bilen işleşmek üçin ofisiniň müdirinden we Türkmenistanyň koordinatoryndan, şeýle hem hökümetiň öňki wise-premýer-ministri Rejep Saparowy işden aýyrdy.

Gurbanmyradowa garşy jenaýat işi açylyp we uzak möhletleýin azatlykdan mahrum edilmek howpy abansada, Rejepowa Türkmenbaşy türmä basmazlygy, emma ähli wezipelerden mahrum etmek bilen jeza berjekdigini wada berdi.

Türkmenleriň Lideriniň edýän ähli zatlaryny ýakyndan yzarlaýan analitikleriň pikiriçe, köp ýyllap türkmenbaşynyň ýakyn gurşawynda işlän we howandarynyň ähli görnükli işlerini gowy bilýän Rejep Saparow ýaly adam, garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykan ýagdaýynda, ýurtda ilkinji adamdygy aýdylýar we şonuň üçin beýle adamyň ýokary wezipelerinden ýönekeý işden aýrylmak kyn. Şa iň ýakyn satraplaryň biriniň ykbalynda ýakyn wagtda nämeleriň boljakdygyna garaşmak gaty uzakda däl, emma onuň häzir güýç belentliginden ýykylmagy garyndaşlaryna, ýagdaýlar sebäpli onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolanlara täsir edýär.

Rejepow Türkmenistanyň demirgazygyndaky Daşoguzdan gelensoň, ilkinji kelleler ol ýere uçdy. Şeýlelik bilen, beýleki bir gün "Azyk" sebit önümçilik birleşiginiň baş müdiri Dädebaý Baýgeldiýew garaşylmadyk ýagdaýda işinden aýryldy we soňra Aşgabat şäherine ugradyldy. Birleşiginiň işgärleriniň biriniň adyny aýtmak islemedik biriniň aýtmagyna görä, eti gaýtadan işleýän zawod, süýt we ýag öndürýän zawod we nebit çykaryjy zawod ýaly uly kärhanalara ýolbaşçylyk eden Baýgeldiýew R. Aşgabat şäherine R. Saparowa yzygiderli çäklendirilmedik mukdarda et we süýt önümleri we nebit çykaryjy zawodyň önümleri; belki köp mukdarda pul ýokarky gatlaga gidendir. Baýgeldiýew şu gün Baş prokuraturada şaýatlyk edýär we görkezmeleriniň prezident apparatynyň öňki müdirine garşy döredilen jenaýat işiniň esasyna öwrüljekdigine şek ýok.

Ý. Gurbanmyradowyň garyndaşlaryna we tanyşlaryna şuňa meňzeş ykbal düşdi - olaryň 20-den gowragy diňe bir işini däl, eýsem öýlerini, emläklerini, we ahyrsoňy adyny ýitirdi .. Iki we üç ýyl ozal Milli howpsuzlyk ministrliginiň we Içeri işler ministrliginiň ýolbaşçylary işinden aýrylanda “arassalaýyş amallaryndan” ýüzlerçe we müňlerçe adam ejir çekdi. Has öňräk - 2002-nji ýylyň noýabr aýynda "Türkmenbaşynyň janyna kast etmek synanyşygyna" gatnaşyjylar bilen ýakyn ýa-da uzak gatnaşykda bolan adamlar, diňe bir tanyş ýa-da goňşuçylykda bolan adamlar. Ulylaryň we çagalaryň ýoýulan, bozulan ykballary, irki ölüm, emigrasiýa - bular 21-nji asyrda türkmen diktatorynyň öz patyşalygy döwletinde wagtal-wagtal alyp barýan “söweşleriniň” netijesidir. ...

Maryam Idrisowa.

"Prima-habar"

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.