Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

21-nji iýunda Türkmenistan S.Nyýazowyň prezident saýlanmagynyň 14 ýyllygyny belleýär.

21-nji iýunda Türkmenistan S.Nyýazowyň prezident saýlanmagynyň 14 ýyllygyny belleýär.

21-nji iýunda Türkmenistan S.Nyýazowyň ýurduň prezidentligine saýlanmagynyň 14 ýyllygyny belleýär. Dabaranyň gahrymanynyň özi, Ministrler Kabinetiniň mejlisinde çykyş edip, bu dabarada şowhunly dabaralary guramagyň ähmiýetiniň ýokdugyny aýtdy.

Şeýle-de bolsa, "NW" -niň habarçysy Oraz Saryýewiň sözlerine görä, resmiler uly yhlas bilen, baýramçylyklarda hiç hili pes bolmadyk çäreleri taýýarlap başladylar. Bu senä çenli dürli bölümler halk hojalygynda gazanan üstünlikleri - hasyl ýygnamak we tabşyrmak, 2007-nji ýylda azyk howpsuzlygyny gazanmak, Mary sebitinde dokma önümçiligini dünýä ülňülerine laýyklykda gurmak we ş.m. barada hasabat berýär. Goranmak ministrligi ekin ekmek meýilnamasynyň ähli görkezijileriniň ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň prezidentiniň edarasyndaky bir çeşmäniň NW habarçysyna habar berşi ýaly, 21-nji iýuny bellemek meýilnamasy administrasiýanyň başlygy bilen eýýäm ylalaşyldy. Ilki bilen Gypjakda S.Nyýazowyň ýakyn garyndaşlarynyň mazaryna gül desseleri goýlar, soňra esger sütüni Gypjakdan paýtagtyň merkezine geçer. Aşgabatda we sebit merkezlerinde dabaraly we güýmenje çäreleri geçiriler. Türkmen uniwersitetleri uçurymlara diplomlaryň eýýäm berlendigine garamazdan, dabaraly çykyş etmegiň tertibi 21-nji iýuna çenli yza süýşürilendigini prezident administrasiýasyna habar berdiler.

Baýramçylyga hukuk goraýjy edaralar hem taýýarlyk gördüler. NW habarçysynyň sözlerine görä, Aşgabatda we onuň töwereklerinde polisiýa we goşun gözegçilikleri harby instituty we polisiýa akademiýasyny gutaranlar tarapyndan güýçlendirilipdir. Paýtagtda raýat eşikli howpsuzlyk işgärleri ýaşaýyş jaýlarynda, jaýlaryň golaýynda iki-ikiden nobatçy. Olar şäheriň ähli köçelerinde ýerleşýärler. Bu barada Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň çeşmesi habarça habar berdi. Şeýle hem çeşme häkimiýetleriň aýry-aýry raýatlaryň tankydy çykyşlaryndan we listowkalaryň paýlanmagyndan gorkýandygyny aýtdy. Bu ýagdaýda döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň ýolbaşçylaryna bu ýagdaýlarda nähili hereket etmelidigi barada görkezmeler berildi. Milli howpsuzlyk ministrligine listowkalaryň peýda bolmagyny ýa-da käbir "akyl taýdan sagdyn däl" adamlaryň "syýasy taýdan nädogry" sözleri barada habar bermeli.

W. Wolkow, O. Saryýew.

"Doýçe Welle"

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....