Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenbaşa maýadarlar gelermi?

Türkmenbaşa maýadarlar gelermi?

Erkin ykdysady zonanyň döredilmegi daşary söwda gatnaşyklaryna itergi bermeli, ýöne taslamanyň üstünlik gazanmagy Türkmenistanyň bazary liberallaşdyrmaga, wiza we gümrük düzgünlerini ýeňilleşdirmäge, maglumat açyklygyny we maýadarlara kanuny kepillikleri üpjün etmegine baglydyr.

23-nji maýda Ministrler Kabinetiniň mejlisinde salgyt we gümrük ýeňilliklerini, sosial-ykdysady gurluşyk üçin daşary ýurt maýadarlaryna uzak möhletleýin kärendesine bermek hukugyny üpjün etmek üçin resminamalar toplumynyň işlenip düzülendigi habar berildi, jemgyýetçilik ykdysady desgalar we inžener hyzmatlary üçin Erkin Ykdysady Zolak (EYZ) Türkmenbaşy şäherindäki Hazaryň kenarynda dörediler.

Hyzmatlar, aragatnaşyk we ulag, şol sanda ýollaryň gurluşygy we ýörite howa ýollaryny guramak ýaly ugurlarda telekeçilere ýeňillikler bermek meýilleşdirilýär.

Türkmenbaşy şäheri, deňiz, demir ýol, howa we awtoulag ýollary we uly nebiti gaýtadan işleýän zawod bolany üçin daşary ýurt maýadarlary üçin iň özüne çekiji ýerdir.

NBCA synçylary bu taslamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin Türkmenistan bazaryň aç-açanlygyny we maýadarlar üçin kanuny kepillikleri üpjün etmek üçin möhüm üýtgeşmelere razy bolmalydygyny aýdýarlar.

NBCA ykdysady bilermeni, ýurduň häkimiýetleriniň käbir EYZ kanunlarynyň ýurduň tutuş çägine degişlidigine taýyn bolmalydygyna ynanýar, sebäbi EYZ “Türkmenistanyň çäginde aýratyn bellik görnüşinde” bolup bilmeýär.

Synçy: "Döwlet, EYZ -iň kanuny resminamalarynyň kabul edilmegi bilen içerki we daşary syýasatlaryny üýtgedip bilermi?" " EYZ döredilende türkmen häkimiýetleriniň gözegçilik ulgamlarynyň bir bölegini ýitirmäge mejbur ediljekdigini göz öňünde tutmalydyr" diýip belleýär.

Hünärmenler, halkara hukuk kepillikleriniň we aç-açan maýa goýum kanunçylygynyň ýoklugy sebäpli EYZ-yň döredilmegi çynlakaý kynçylyklara duçar bolup biljekdigini goşýarlar.

Synçy: "Türkmenistan maýa goýujyny bikanun yzarlan halatynda oňa, mysal üçin halkara kazyýetlerinde gorag gözlemäge mümkinçilik berjek möhüm halkara şertnamalaryna gol çekmedi" -diýdi.

Aşgabat NBCA-nyň başga bir synçysy, kanun çykaryjylyk derejesinde durnuklylyk we kepillikler barada gürleşmegiň entek irdigini, sebäbi syýasy güýç döretmek entek gutarmandygyny aýtdy.

Synçy: "Hemme zat işlenip düzülen kanunçylyga we hökümetiň bolup biljek maýadarlara berýän signallaryna bagly" -diýdi. "Türkmenistanda Garagum kanalynyň düýbünde EYZ bardy, ýöne kanunçylyk binýadynyň yzygiderli üýtgemegi we geçiş döwrüniň kynçylyklary sebäpli doly işlemedi."

NBCA

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....