Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Özbeg-Türkmen serhedinde ýaragdan bolan bir waka netijesinde.

Özbeg-Türkmen serhedinde ýaragdan bolan bir waka netijesinde.

"Geçen ýekşenbe güni türkmen serhetçileri bu respublikanyň çäginden mal sürýän Özbegistanyň raýatlaryna garşy ýarag ulandy.

Netijede, 1979-njy ýylda doglan Kaşkadarýa sebitiniň Dekkanabad etrabynyň (Özbegistanyň günorta-günbataryndaky) Hužabulas şäherçesiniň ýaşaýjysy Ihtiýor Primow ýaragdan ýaralandy. Netijede, ol ýarasyndan öldi"- diýip, sişenbe güni respublikanyň Milli howpsuzlyk gullugynyň Döwlet serhedini goramak komitetiniň (KOGG SNB) metbugat gullugy www.press-uz.info habar berdi.

Metbugat gullugy Özbegistan bilen Türkmenistanyň serhet wekilleriniň arasynda I. Primowyň ölümi bilen baglanyşykly iş duşuşygynyň geçirilendigini habar berdi.

Bellenilişi ýaly, ýygnakda türkmen tarapy serhet gullugynyň, bir topar sürüsini döwlet serhedine tarap sürüp barýan atda näbelli bir adamy tussag etmekçi bolanda, ikinjisine hüjüm edendigini mälim etdi. Serhet goraýjylary näsazlygy aýyrmak islänlerinde, ýarag ulanýandyklary aýdylýar, ýöne atyşykdan soň düzgün bozujylaryň biri atyndan ýykyldy. Galanlary ýaralanany alyp, näbelli tarapa gaçdylar.

Metbugat gullugy "Wakanyň bilelikde gözden geçirilişinde (serhet ýakasyndan 300-350 metr uzaklykda), Türkmenistanyň çäginde gan tegmilleri, atlaryň we ownuk mallaryň yzlary tapyldy" -diýdi.

Waka barada bilelikde derňew geçirmek kararyna gelindi.

Uzreport.com

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...