Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine bildirilýän ähli aýyplamalaryň ýatyrylmagyny talap edýär.

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine bildirilýän ähli aýyplamalaryň ýatyrylmagyny talap edýär.

Erkin Ýewropa Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) metbugat azatlygynyň metbugat sekretary Türkmenistan hökümeti Erkin Ýewropa / Azatlyk Radiosynyň jurnalistleri Rahym Esenow we Aşyrguly Baýryýew, Miklos Haraşti baradaky ähli aýyplamalary ýatyrmaly diýdi.

Esenow bilen Baýryýew, Esenowyň Türkmenistanda gadagan edilen romanyny Russiýadan "kontrabanda" etmekde günäkärlenýär.

ÝHHG-nyň Mediýa azatlygy boýunça wekili, TÜRKMENISTAN ŽURNALISTLERINE bildirilýän ähli aýyplamalaryň ýatyrylmagyny talap edýär.

WENA, 6-njy aprel 2004-nji ýyl. ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili Miklos Haraşti, Türkmenistan hökümetinden degişlilikde 2004-nji ýylyň 26-njy fewralynda we 1-nji martynda Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan tussag edilen Rahym Esenowa we Aşyrguly Baýrýewe garşy ähli aýyplamalary ýatyrmagyny isledi. Ikisi-de erkin Ýewropa radiosynda işledi. Soňra boşadylandygyna garamazdan, kazyýet işi boýunça derňew dowam edýär we olardan daşary gitmezlik dil haty alyndy.

Döwlete degişli däl habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, olara bildirilýän aýyplamalar jenap Esenowyň Türkmenistanda gadagan edilen romanyny Russiýadan "bikanun getirmek" bilen baglanyşykly.

Miklos Haraşti Türkmenstanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowa ýazan hatynda "Helsinki jemleýji kanuny kabul edileli bäri maglumat we pikirleriň erkin ýaýramagynyň, şeýle hem söz azatlygynyň ähmiýetine aýratyn üns berdi" -diýdi. Soňky onýyllyklaryň dowamynda bu hukuklar ÝHHG-nyň borçnamalarynda birnäçe gezek tassyklandy, şol sanda çap edilen materiallaryň has köp we has giňden ýaýramagyna ünsi jemlemek has tebigy bolmaly ".

Ýazyjy we öňki dissident Miklos Haraştynyň özi 1973-nji ýylda dogduk Wengriýada "Işçiler döwletinde bir işçi" atly kitabynyň golýazmasyny "kontrabanda" sebäpli tussag edilipdi.

ÝHHG-nyň wekili, jenap Esenow bilen jenap Baýryýewiň ýakyn wagtda professional žurnalistik işlerini dowam etdirip biljekdigine we Türkmenistan hökümetiniň garşysyna bildirilýän aýyplamalary ýatyrmak bilen Helsinkiniň ruhuna döredijilikli goşant goşup biljekdigine umyt bildirdi.

Waşington faýly.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.