Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň türmelerinde onlarça rus raýaty ejir çekýär.

Türkmenistanyň türmelerinde onlarça rus raýaty ejir çekýär.

Russiýanyň onlarça raýaty galp aýyplamalar bilen Türkmenistanyň türmelerinde we koloniýalarynda kynçylyk çekýär. Şeýle aýdyň mysallaryň biri Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň öňki işgäri, kazyýet eksperti Alekseý Maýorowyň ykbalydyr. 1997-nji ýylda häzirki Içeri işler ministri, öňki ýol gözegçilik polisiýasynyň başlygy Aşyr Ataýewiň buýrugy bilen Guşkydan Aşgabat şäherine bikanun getirilen neşe serişdelerini göýbermäge ýüz öwürendigi üçin tussag edilipdi.

1959-njy ýylda doglan Alekseý Maýorow, Sowet goşunlarynyň çäkli goşunynyň bir bölegi hökmünde Owganystanda gulluk edip, harby sylaglary bar. Türkmenistanyň paýtagtyndaky desgalaryň biriniň ýykylmagyna gatnaşan partlamada sag elini ýitirdi. Maýorow tussag edilenden soň, “Tawria” awtoulagy KNB-nyň duralgasynda 20 gün durdy, tä bäşinji gezek gözleg geçirilinden soň gözlegiň ahyrynda 51 gram çig tirýek tapylandygy aýdylýar. 1997-nji ýylyň dekabrynda Alekseý Maýorow ölüm jezasyna höküm edildi, soň bolsa 25 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Rus häkimiýetleri tussag edilen adamyň aýalynyň Aşgabatdaky Russiýa ilçihanasyna eden köp ýüzlenmesine garamazdan, Maýorowy boşatmak ýa-da iň bolmanda gözenegiň aňyrsynda tussag edilmeginiň şertlerini ýeňilleşdirmek üçin hiç hili çäre görmedi. Agentligimiziň habarçysynyň belleýşi ýaly, şuňa meňzeş şertlerde ýesir düşen beýleki rus raýatlarynyň ykbaly hem resmi Moskwada gyzyklanma döretmeýär. Käbir hadysalarda bu biperwaýlyk manysyzlyk derejesine ýetýär: Russiýanyň häkimiýetleri amnistiýa düşen watandaşlarymyza ýoldaş bolmakdan ýüz öwürýärler we koloniýadan Türkmenistanyň daşyna çykmak üçin ýerli howpsuzlyk işgärlerine para tölemeli bolýarlar.

ZPA.

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva