Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenbaşy şäherinde ýaşaýyş jaýlar ýykylýar.

Türkmenbaşy şäherinde ýaşaýyş jaýlar ýykylýar.

Öňki Krasnowodsk, häzirki wagtda Türkmenbaşy şäherinde, Gök bazaryndaky şäher jaýlary ýykmak tamamlandy. Ol ýerde agaçdan ýasalan ýaşaýyş jaýlary, kazyýet binasy, Nedirbaý Aýtakowyň ýadygärligi, N. Aýtakowa adyndaky balyk zawody we zawodyň dolandyryş binasy.

Ýykylan ýaşaýyş jaýlarynyň birnäçe maşgalasyna ýaşaýjylaryň sanyny, ekwiwalentligini we ýerleşýän ýerini hasaba almazdan, ýaşaýyş gaznasynda ýaşaýyş jaýy berildi. Ýykylan meýdanda, myhmanhananyň gurluşygy başlandy.

Şäher häkimliginiň ýakyn wagtda Kirow, Şumýan, Filatow köçelerini gurşap alýan "Köne şäher" meýdanyny ýykmak niýeti belli boldy. Meýilnama laýyklykda, “myhmanhanadan” wokzalyň golaýynda we Balkan daglaryna tarap territoriýa ýykylýar. Rus prawoslaw kilisesi hem şol ýerde ýerleşýär. Bu sebitde hatda patyşalyk döwründe gurlan binalar hem bar. Howlysy bolan hususy jaýlarda şäher ilatynyň aglaba bölegi ýaşaýar. Azerbeýjanlylar, ermeniler, gazaklar, ruslar, türkmenler “köne şäherde” ýakyn maşgala bolup onlarça ýyl bäri kömekçi ferma ýolbaşçylyk edip gelýärler.

Şäher häkimligi şäheriň bu bölegini ýykmak we ösdürmek meýilnamalary barada hiç hili maglumat bermeýär. Aşgabatda ýykmak praktikasy barada eşiden ýaşaýjylar ýitgi çekýärler. Köpleriň gidip biljek ýeri ýok, her kimiň özüne gaçybatalga bermäge taýyn garyndaşlary ýok.

Tuwakbibi: “Garyndaşlarymyz, obalylarymyz özleri kyn şertlerde ýaşaýarlar. Elbetde, bizi wagtlaýyn kabul edip bilerler. Ýöne mundan beýläk nädip ýaşamaly? Täze jaý gurup bilmeris, bir aýlyk bilen zordan gazanýarys. Häkimiýetler munuň öwezine jaý berseler-de, munuň bizden has erbet boljakdygy aýdyňdyr. Bize bolan bu garaýyş üçin kim jogapkär? "

Gurbangylyç: “Häkimlik bu mowzuk hakda gürleşmek islemeýär. Siz talap edip başlanyňyzda, ähli maşgala agzalarynyň resminamalaryny getirmegi talap edýärler we garyndaşlaryň haýsysynyň nirede işleýändigini anyklaýarlar. Mümkin bolup biljek netijeleri aýdyň görkezmäge çalyşýarlar."

Synçymyz Balkan welaýat administrasiýasynyň bir işgärinden: "Ýykjak zadyňyzyň ýerine sosial desgalar: mekdepler, çagalar baglary, hassahanalar, klinikalar, ýaşaýyş jaýlary gurmak meýilleşdirilýärmi?"- diýip sorady. Jogap göçme manyda sitata bermäge mynasypdyr: “Ýatdan çykar. Indi prezidentiň wezipesini ýerine ýetirmek möhümdir. We kurort ýerlerimizi daşary ýurt kompaniýalaryna bermegi talap edýär. Olaryň hödürleýän zady guruljak zat. Pro forma üçin mekdep ýa-da çagalar bagy guulsa, sag bolsun aýdyň.”

* Şäheriň merkezinde taryhy bina bar - öňki korol türmesi, 26 bakuw komissary saklandy, soň bolsa Krasnowodsk şäherinden 200 km uzaklykda atyldy. Häzir bu “26 bakuw komissary” adyndaky muzeý. Biraz aňyrrakda - 1946-47-nji ýyllarda Ýapon söweş ýesirleri tarapyndan gurlan Medeniýet köşgi. Şäher deňiz porty bilen hem meşhurdyr.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.