Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow perdäni aşak düşürdi.

 Nyýazow perdäni aşak düşürdi.

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow, GDA ýurtlarynda bolup geçen "reňkli rewolýusiýalaryň" hatarynyň öz ýurduna-da ýetmeginden çynlakaý alada edýän ýaly.

Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň öz halkyny islenmeýän we käwagt amatsyz maglumatlardan goramak üçin döredilen başga bir başlangyjy, daşary ýurt neşirleriniň getirilmegine we ýaýradylmagyna gadaganlyk boldy. Ilki bilen daşary ýurt dillerindäki döwürleýin neşirler. Indi Türkmenistanyň ýaşaýjylary ýurtda iňlis dilinde meşhur bolan “Times of Central Asia” gazetini, hemra teleýaýlym programmalaryny neşir edýän goňşy döwletleriň neşirlerini okamak mümkinçiliginden mahrum ediler.

Türkmen häkimiýetleriniň bu karary, ýurduň daşarky dünýä bilen aragatnaşygyny kesmäge gönükdirilen ilkinji karar däldi. GDA-nyň daşynda neşir edilen magazin-žurnallara we gazetlere ýazylmak birnäçe ýyl ozal gadagan edilipdi. Şeýle hem Arkalaşygyň metbugatynyň Türkmenistanda merkezleşdirilen habary ýok.

Respublikada poçta ibermek bilen meşgullanýan daşary ýurt kurýer kompaniýalaryna ýakynda alyp barýan işleri üçin ygtyýarnamalaryny uzaltmakdan ýüz öwürdiler. Şol pursatdan başlap, ýurtdaky ähli hat alyşmalar Türkmenpoçta döwlet poçta gullugynyň gözegçiliginde boldy.

Häzirki wagtda ýurtda Maýak radiostansiýasynyň we Russiýanyň ähli teleýaýlymlarynyň ýaýlymy bes edildi. Rus dilinde diňe bir “Neýtral Türkmenistan” gazet çykýar we ýerli telewideniýede hepdede dört gezek habar bar. Beýleki tarapdan, ýurduň raýatlary döwlet baştutanynyň edebi eserlerini daşary ýurt dillerinde, mysal üçin Ruhnama erkin okap bilerler. Awtorynyň pikiriçe, bu kitap Türkmenistanyň halkyny durmuşda alyp barmalydyr.

"Rus gazet"

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“