Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Berdimuhammedow “gelşiksiz” hemra tarelkalaryny aýyrmagy buýurdy.

Berdimuhammedow “gelşiksiz” hemra tarelkalaryny aýyrmagy buýurdy.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, izolirlenen ýurduň köp ýaşaýjylary üçin goşmaça maglumatlaryň ýeke-täk çeşmesi bolan paýtagtyň daş keşbini “zaýalaýan” aýratyn hemra tarelkalaryny ýok etmegi buýurdy.

Sişenbe güni türkmen metbugaty tarapyndan ýaýradylan Aşgabat resmileri bilen duşuşan prezidentiň çykyşynda: "Telewizor tarelkalary şäheri zaýalaýar, bir jaý üçin birini gurmak ýeterlik, ýöne gaty güýçlisüni" -diýdi.

Berdimuhammedow öňki awtoritar aradan çykanyndan bäri bir ýyla golaý wagt bäri ýurdy dolandyrýar we daşary ýurt maýadarlaryna we syýahatçylaryna bu ýurdy açjakdygyny wada berdi, bu bolsa Günbatarda makullandy.

Şeýle-de bolsa, "tarelkalardan" dynmak niýeti Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň aladasyny döretdi: 600,000 ilaty bolan şäheriň ilatynyň aglaba bölegi hemra teleýaýlymynda, şol sanda Günbatar we Rus ýaýlymlarynda daşary ýurt kanallarynyň ýaýlymlaryna tomaşa edýär. Türkmen telewideniýesi we metbugat bolsa döwletiň gözegçiliginde.

Käbir şäher ilaty merkezleşdirilen öý emeli hemra tarelkalary oturdylansoň, telewizion programmalary saýlamagyň çäkli boljakdygyny öňe sürdi.

Şeýle hem Prezident paýtagtyň ýolbaşçylaryna täze binalara ýol açmak üçin Aşgabadyň merkezindäki "könelen" jaýlary ýykmagy dowam etdirmegi buýurdy. 1948-nji ýyldaky elhenç ýer titremesinde weýran bolanlaryň ýerinde gurlan kerpiç binalar hem ýatyrylýar.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň köpüsi Prezident Saparmyrat Nyýazowyň döwründe jaý berilmezden ýykylan jaýlary terk etmäge mejbur bolýandyklaryndan zeýrendi.

Reýter

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“