Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Owadandepe türmesindäki bidüzgünçilikler baradaky habarlary aýdyňlaşdyrmak synanyşyklary ...

Owadandepe türmesindäki bidüzgünçilikler baradaky habarlary aýdyňlaşdyrmak synanyşyklary ...

Bu gün Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň jeza ýerine ýetiriş bölümine jaň etdik (+99 312 34 08 35). Özüni nobatçy diýip tanadan adam kesirlik bilen familiýasyny aýtmady. Başlygy çagyrmak haýyş edilende, jogap şeýle: "Ol ýok, haçan boljakdygyny bilemok".

Owadandepe ýagdaýyny anyklamaga synanyşdyk. Nobatçy:"Bu telefon söhbetdeşligi däl. Bölümimize geliň" -diýdi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.