Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan: ejir çekenlere gyssagly adalat!

 Türkmenistan: ejir çekenlere gyssagly adalat!

Türkmenistanyň ýakyn wagtda saýlanjak täze prezidenti ýurduň uzak möhletli repressiýa mirasyny bozmaly we halkyna adam hukuklaryny goramaga ygrarlydygyny görkezmeli. 21 ýyllap ýurdy dolandyran we 2006-njy ýylyň dekabrynda ýürek keselinden aradan çykan Prezident Saparmyrat Nyýazow ölenden soň, mirasdüşer pursatdan peýdalanyp, adam hukuklarynyň çynlakaý bozulmagyny bes etmeli we köpden bäri garaşylýan işe başlamaly kanunlary we amallary özgertmeli.

2007-nji ýylyň 11-nji fewralynda geçiriljek prezident saýlawlaryna Prezident Nyýazowyň dolandyryjy partiýasy bolan Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan alty dalaşgäre gatnaşmaga rugsat berildi. Wagtlaýyn hökümet sürgün edilen oppozisiýa toparlarynyň öz dalaşgärlerini hödürlemegine rugsat bermek baradaky çagyryşlaryna ähmiýet bermedi.

Amnesty International täze saýlanan prezidenti Türkmenistanda gynamalar, türmä basmak we zor bilen kowmak ýaly aýylganç tejribäni bes etmek üçin gyssagly çäreleri görmäge çagyrýar. Wyždan tussaglarynyň hemmesi boşadylmaly we sürgün edilen dissidentleriň maşgalalaryna yzarlamalar gyssagly bes edilmeli. Adalatsyz kazyýet işlerinden soň uzak möhletli azatlykdan mahrum edilen syýasy tussaglar haýal etmän ikinji we adalatly kazyýet işi berilmese boşadylmalydyr. Gynamalara we ýowuz daraşmalara, şeýle hem tussaglykda saklanýan ähli ölümlere düýpli we bitarap derňew geçirmek ileri tutulýan ugur bolmaly. Adam hukuklaryny bozmakda günäli tapylan resmiler jogapkärçilige çekilmeli. Tussaglar derrew lukmançylyk kömegine we bejergisine eýe bolmalydyrlar.

Täze prezident we täze hökümet adam hukuklaryna hormat goýmak we goramak barada aç-açan wada bermeli we bu ugurda haýsy çäreleri görjekdigini kesgitlemeli. Syýasy dissidentleriň, dini ynanýanlaryň, raýat jemgyýetiniň aktiwistleriniň we žurnalistleriniň parahatçylykly işlerini yzarlamazdan, türmeden ýa-da adam hukuklarynyň beýleki bozulmalaryndan gorkman amala aşyrmagyny üpjün etmeli. Uzak möhletleýin aýdyň görüşde Türkmenistanyň kanunçylygy we tejribesi ýurduň halkara adam hukuklary kanunlary boýunça ýurduň borçnamalaryna laýyk gelmelidir. Ýerine ýetiriji, kanun çykaryjy we kazyýet ygtyýarlyklarynyň gönüden-göni prezident Nyýazowa tabyn bolmagy jezasyzlyga we giňden ýaýran adam hukuklarynyň bozulmagyna garşy göreşip bilmedi.

Bu ýerde agzalan adam hukuklarynyň bozulmagynyň pidalarynyň käbiri diňe söz azatlygyny parahatçylykly ulanandygy üçin tussag edildi. Beýlekiler adalatsyz suddan soň ençeme ýyl türmede otyrlar. Olaryň köpüsi gynamalara we sütemlere sezewar edildi. Maşgalalar diňe dissidentler bilen baglanyşykly bolany üçin gorkuzyldy we azar berildi.

Bu adamlaryň ykbaly, soňky 20 ýylda Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmagyna sezewar bolan köp sanly adamyň kiçijik mysalydyr. Hökümet, adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmenistandaky işini basyp ýatyryp, köp ýyl bäri adam hukuklaryna gözegçilik etmegi kynlaşdyrýar we halkara adam hukuklary synçylarynyň bu ýurda girmegini gadagan edýär.

Amnesty International, Türkmenistandaky ähli adamlar üçin adalat talap edýär. Wyždan tussaglarynyň hemmesiniň boşadylmagyny üpjün etmek, beýleki tussaglaryň işlerine gaýtadan garalmagy we adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly derňewler Türkmenistanyň halkyna we halkara jemgyýetçiligine bu hökümetiň esasy adam hukuklaryny goramaga ygrarlydygyny aýdyň görkezer.

Adam hukuklaryny goraýjylaryň ölümi we türmä basylmagy

Prezident Nyyýazowyň hökümeti, syýasy tussaglykda şübheli we düşündirilmedik ölümler, şol sanda 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda esasy hukuk goraýjy aktiwistiň ölümi barada aç-açan, çalt, düýpli we bitarap derňewleri üpjün edip bilmedi.

Ogulsapar Myradowa, Türkmenistanyň özünde aç-açan hereket edip bilmeýän adam hukuklary guramasy bolan Türkmen Helsinki gaznasynyň agzasy, şeýle hem ABŞ tarapyndan maliýeleşdirilýän "Azatlyk radio" radiosynyň habarçysydy. Ol bikanun ýarag saklamakda aýyplanyp, 2006-njy ýylyň iýun aýynda tussag edilipdi we awgust aýynda alty ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Oňa bildirilýän aýyplamalaryň toslanyp tapylandygy aýdylýar. 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda ol türmede aradan çykdy. Kazyýetde geçirilen kazyýet işi halkara adalatly kazyýet ülňülerine laýyk gelmedi. Ähli görkezmeler üç aýyplanýanyň “boýun almaga” mejbur etmek üçin zulum edilendigini görkezýär. Alnan habarlara görä, mejbur etmegiň elementlerinden biri Ogulsapar Myradowa we onuň egindeşi Annagurban Amanglyjowa psihotropiki dermanlaryň berilmegidi.

Türkmen Helsinki gaznasy bilen hyzmatdaşlyk eden Annakurban Amanglyjew we onuň egindeşi Sapardurdy Hajyýew henizem türmede. Şeýle hem bikanun ýarag saklandygy üçin ýedi ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Üç aýyplanýanyň garşysyna gozgalan aýyplamalar - ýarag we ok-däri bikanun edinmek, saklamak ýa-da satmak - adam hukuklary ugrundaky işler üçin jeza hökmünde getirildi. Olar adam hukuklary baradaky maglumatlary ýygnaýardy we Bolgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki gaznasynyň müdirine iberýärdiler.

Annagurban Amanglyjow Polşada we Ukrainada adam hukuklary boýunça kurslara gatnaşdy we bu ýurda gelýän daşary ýurtly žurnalistler bilen hyzmatdaşlyk etdi. Amnesty International Türkmenistanyň täze hökümetini: Annagurban Amanglyjow we Sapardurdy Hajyýew ýaly ähli wyždan tussaglaryny derrew we şertsiz boşatmaga çagyrýar.

Ogulsapar Myradowanyň tussaglygyndaky ölüm, şeýle hem Annagurban Amanglyjow we Sapardurdy Hajyýewiň gynamalara sezewar edilendigi we kemsidilendigi barada düýpli we bitarap derňewleriň geçirilýändigine göz ýetiriň.

Bu derňewleriň gerimini, usullaryny we netijelerini köpçülige aýan ediň we adam hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärleri jogapkärçilige çekiň.

Türmede ölüm we lukmançylyk kömegini bermezlik

Tussaglykda düşündirilmedik we derňelmedik başga bir ölüm, Hoşay Garaýewiň 1999-njy ýylda aradan çykmagy. Muhametguly Aýmyradow we Hoşaly Garaýew 1995-nji ýylda adalatsyz kazyýet işinden soň döwlete garşy jenaýat diýlip atlandyrylýan günäli tapylandan soň 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 1998-nji ýylyň dekabrynda tussaglaryň ikisi-de gaçmaga synanyşandygy üçin goşmaça 18 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Hoşaly Garaýewiň türmede ölümi bilen baglanyşykly ýagdaýlar şübheli boldy. Ilki bilen 1999-njy ýylyň 10-njy sentýabrynda ölendigi barada maşgalasyna habar berildi, habar berişlerine görä türme ýolbaşçylaryndan jesedini ýygnamagy haýyş edilen telegramma geldi. Olara ölüm şahadatnamasy berilmedi. Şeýle hem, duýdansyz ölüminiň sebäbi barada ýazmaça düşündiriş almadylar, ýa-da merhumyň jesedini barlamaga rugsat berilmedi. Jeset kesilmegi hem gadagan edildi. Türme işgärleriniň habar bermegine görä, Hoşaly Garaýew kamerasyndaky uruşdan soň ýekelikde oturulýan kamera geçirilipdir, şondan soň özüni asypdyr. Şeýle-de bolsa, ölüminden biraz öň ýazan hatynda, ýakyn wagtda geçiriljek prezident amnistiýasyna gatnaşyp, 2000-nji ýylda maşgalasyna gaýdyp geljekdigine umyt bildiripdir. Agyr gaharlylyk ýa-da öz janyna kast etjekdigini görkezýän hiç hili alamat ýokdy.

Amnesty International, Muhammetguly Aýmyradowyň saglygy barada çynlakaý alada edýär. Maglumata görä, gastrit, holesistit, ýürek keseli we öt haltanyň we böwrekleriň dowamly çişmegi ýaly birnäçe keselden ejir çekýär. Görüşi gaty erbetleşdi. Ol tussag edilende gurluşyk konglomeratyň menejeri, maşgala adamy, kakasy we atasydy we diňe sürgündäki oppozisiýa bilen baglanyşygy sebäpli tussag edilendigi habar berildi.

Amnesty International guramasy Türkmenistanyň täze hökümetini çagyrýar: Saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli Muhammetguly Aýmyradowy derrew boşadyň we 11 ýyl bäri gaýtadan kazyýet we adalatly kazyýet işine çagyryş berilmedi we ünsden düşdü.

Hoşaly Garaýewiň tussaglykda bolan wagty ölümi barada düýpli we bitarap derňewi üpjün ediň.

Derňewiň gerimini, usullaryny we netijelerini köpçülige aýan ediň we adam hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärleri jogapkärçilige çekiň.

"Ol diňe deri bilen örtülen süňk."

Geldi Kärizow gyssagly bejergä mätäç bolan başga bir tussag. Ol agyr ejir çekýär we degişli lukmançylyk kömegi berilmedi. Türmede iki ýürek agyry, insult we pnewmoniýa duçar bolandygyna garamazdan, häkimiýetler oňa degişli lukmançylyk kömegini bermekden ýüz öwürdiler.

2007-nji ýylyň ýanwar aýynyň ahyrynda aýaly, hünäri boýunça lukman garyndaşyna: “Ol diňe deri örtülen süňk boldy. Indi onuň agramy 45-50 kg. Siz ony tanamazdyňyz. Ol ýöne aýakda ýöreýän jeset”. Ol ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň günortasynda ýerleşýän Lebap welaýatynyň Türkmenabatdaky (öňki Çärjew) türmesinden duşuşygyndan gaýdyp geldi. Oňa ozal derman bermäge rugsat edilipdi we 2006-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda türmede däldigi aýdylýar we 18-nji sentýabrda tussagyň Içeri işler ministrliginiň hiç bir tussaghanasynda hasaba alynmandygy habar berilýär. Diňe 2007-nji ýylyň ýanwar aýynda maşgala ýene-de Türkmenabatdaky türmededigini bildi. Dört aýdan gowrak wagt bäri häkimiýetler oňa zerur lukmançylyk kömegini bermediler.

Geldi Kärizow kazyýetiň halkara adalatly kazyýet standartlaryna laýyk gelmeýän kararyndan soň bäş ýyldan gowrak wagt bäri türmede otyr. "Türkmenatlary" hökümet birleşiginiň öňki başlygy we halkara derejesinde tanalýan Ahal-Teke atçy 2002-nji ýylyň aprelinde wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we geleňsizlikde aýyplanyp, alty ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Oňa garşy bildirilýän aýyplamalar, prezident Nyýazowyň göwnünden turmaýandygy we köp wezipeli adamyň tussag edilmegine sebäp bolan kampaniýanyň pidasy bolandygy hasaplanýar. Maglumata görä, suddan öňki tussaglykda "boýun aldyrmak" üçin oňa uly basyş edilipdir. Onuň gözüniň öňünde Milli howpsuzlyk ministrliginiň üç işgäri başga bir tussagyň jyns agzalaryna elektrik togunyň urlandygy habar berildi. Saglyk ýagdaýynyň pesdigine we ýeterlik lukmançylyk kömeginiň ýoklugyna garamazdan, Geldi Kärizowyň 24 sagat arakesmesiz sorag edilendigi we şeýle soraglaryň birnäçe gezek geçirilendigi habar berildi.

Amnesty International Türkmenistanyň täze hökümetini çagyrýar: Geldi Kärizowa derrew zerur lukmançylyk kömegini beriň; halkara synçylar üçin adalatly kazyýet işiniň halkara ülňülerine laýyk gelýän ikinji we adalatly kazyýet işi derrew berilmese, derrew tussaglykdan boşadyň.

Tussaglykda we gynamalarda şübheli ölümler

Häkimiýetleriň 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Prezident Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygy diýip atlandyrýan günäkärlemelere gatnaşanlygy sebäpli onlarça tussag azatlykdan mahrum edildi. Maşgalalar, aklawçylar we Halkara Gyzyl Haç komiteti ýaly garaşsyz guramalar bilen aragatnaşyk saklamak gadagan. Adalatsyz kazyýet işleriniň netijesinde olaryň köpüsine höküm edileninden dört ýyldan gowrak wagt geçdi.

Amnesty International guramasy, bäş ýyldan ömürlik uzak möhletli türme tussaglygyna höküm edilen 60-dan gowrak erkek we aýalyň atlaryna eýe. Üçüsi kazyýete gatnaşmady we hökümleri ýok wagtynda berildi. 2002-nji ýylyň dekabryndan iň bolmanda 2005-nji ýylyň iýun aýyna çenli geçirilen kazyýet işleriniň netijesinde beýleki adamlara-da höküm çykarylan bolmagy ähtimal.

Türkmenistanyň hâkimiyetleri tarapyndan, tussag astyndakylaryň köpüsine garşy deslapky tussaglykda gynamalar we ýowuz daraşmalar baradaky ygtybarly habarlar barada aç-açan we bitarap derňew geçirip bilmedi.

Şeýle wakalaryň biri, öňki Daşary işler ministri we Türkmenistan ÝHHG-nyň wekiliýetiniň öňki başlygy Batyr Berdiýew bilen baglanyşykly. Maglumata görä, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň üç işgäri ony elinden gapyda gulplap goýupdyr.

Ähli alamatlar 2003-nji ýylda azyndan iki tussagyň gynamalar, ýowuz daraşmalar we agyr şertler sebäpli tussaglykda ölendigini görkezýär. Bular-Tagandurdy Hallyýew we Amanmuhammet Yklymow. Kast etmek synanyşygy bilen baglanyşykly tussag edilen bu adamlaryň we beýlekileriň tussaglykda ölen bolmagynyň mümkindigi baradaky aýyplamalara hökümet tarapyndan hiç hili jogap berilmedi.

2006-njy ýylyň oktýabr aýynda prezident Nyýazow janyna kast etmek synanyşygy bilen baglanyşykly azatlykdan mahrum edilen sekiz tussagyň ýakyn wagtda geçiriljek amnistiýada boşadyljakdygyny habar berdi. Bu sekiz adam toba etdi, "kän bir gatnaşmady we ýaraglary ýokdy" diýip aýtdy. Janyna kast etmek synanyşygyna gatnaşandygy üçin azatlykdan mahrum edilen tussaglaryň hiç biri-de amnistiýalaryň sanawyna girizilmedi. Şeýle-de bolsa, tassyklanmadyk maglumatlara görä üç erkek adamyň, Nasrullah ibn Ibadulla, Ýazgeldi Gundogdyýewiň we Amnesty International guramasyna ady belli bolmadyk başga bir adamyň oktýabr aýynda boşadylmagynyň mümkindigi aýdylýar.

Amnesty International, Türkmenistanyň täze hökümetini çagyrýar:

Halkara Gyzyl Haç komitetine we beýleki garaşsyz gözegçilere türmede oturanlara derrew we çäklendirilmedik ygtyýar beriň.

Gynamalar we beýleki ýowuz daraşmalar baradaky ähli aýyplamalar boýunça açyk, düýpli we bitarap derňewleri üpjün ediň.

2002-nji ýylyň noýabr aýynda janyna kast etmek synanyşygy bilen baglanyşykly azatlykdan mahrum edilenleriň hemmesiniň gaýtadan kazyýet garşysyna çykmagyny we işlerine gaýtadan garamagyň halkara synçylar üçin açyk halkara adalat kazyýet standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

Tagandurdy Hallyýewiň we Amanmuhammet Yklymowyň tussaglykda bolan ölümleri barada düýpli we bitarap derňewleri başlaň.

Derňewiň gerimini, usullaryny we netijelerini köpçülige aýan ediň we adam hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärleri jogapkärçilige çekiň.

Içerki baglanyşyk

Türkmen Helsinki gaznasynyň müdiri Täjigül Begmedowanyň 81 ýaşly kakasy Sazak Begmedow üç ýyl bäri içerki sürgünde. 2003-nji ýylda paýtagt Aşgabatdan mejbury göçürilende, ýürek keseliniň döremegine sebäp bolup, agyr ýaralanandygyny görkezýän subutnamalar bar. Içerki sürgüne hiç hili düşündiriş ýa-da zulum edilendigi barada derňew ýok.

Amnesty International, Sazak Begmedowyň gyzynyň adam hukuklary bilen baglanyşykly işleri sebäpli ejir çekendigine ynanýar.

2003-nji ýylyň 31-nji awgustynda dört polisiýa işgäri ony Aşgabatdaky öýüniň golaýynda tussag etdi. Habar berişlerine görä polisiýa ony howa menziline barýan ýolda elleri we aýaklary bilen urupdyrlar we "göçürmek" maksady bilen Türkmenistanyň gündogarynda ýerleşýän Özbegistan bilen serhetde ýerleşýän Daşoguza uçara mündüripdirler. Daşoguzdaky ýerli polisiýa bölüminde başlygynyň bu “göçmegiň” sebäbini düşündirmekden ýüz öwürendigi habar berildi. Şeýle hem, polisiýa böwrek şikesleriniň we sarsgynlarynyň bardygyny görkezýän lukmançylyk şahadatnamasynyň bardygyna garamazdan, polisiýa tarapyndan ýenjilmegi baradaky arzasyny hasaba almakdan ýüz öwürdi. Bu wakadan gysga wagt soň, 3-4-nji sentýabr gijesi ýürek keselinden ejir çekdi we oňa iki hepdeden gowrak wagtlap hassahana ýerleşdirilmegi we stasionar bejergi mätäçdi.

Birnäçe aýlap pensiýa alyp bilmedi, sebäbi oňa diňe hemişelik ýaşaýan ýerinde, Aşgabatda alyp biljekdigi aýdylýar.

Ýerli içerki howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň habar bermegine görä, öýüni berk gözegçilikde saklapdyrlar. Häzirki wagtda onuň inçekeselden ejir çekýändigi we umumy saglyk ýagdaýynyň pesdigi aýdylýar.

Amnesty International, Türkmenistanyň täze hökümetini çagyrýar:

Sazak Begmedowyň hereket azatlygy baradaky çäklendirmeleri derrew aýyryň.

Jogapkärleriň jogapkärçilige çekilmegi üçin, özüne garşy zulum edilendigi barada düýpli we garaşsyz derňewi üpjün ediň.

Maşgalalary gorkuzmak we azar bermek

Dissidentleriň ýa-da oppozisiýanyň maşgalalarynyň köpüsi işinden gitmäge mejbur edildi ýa-da Türkmenistandan gitmek gadagan edildi. Hereket azatlygyny çäklendirmek hökümetiň adamlaryň sesini dymdyrmak we başgaça pikirleriň öňüni almak syýasatynyň bir bölegidir.

Habar berişlerine görä, goşun maýory Ruslan Tuhbatullin tanymal adam hukuklary aktiwisti we 2003-nji ýylyň iýun aýyndan bäri bosgunlykda ýaşaýan öňki wyždan ýesiri Farid Tuhbatulliniň doganydygy sebäpli işinden çekilmeli boldy. Farid Tuhbatullin häkimiýetleriň basyşy netijesinde ýurtdan çykmaga mejbur edilenden soň, Milli howpsuzlyk ministrligi doganyndan alyp barýan işleri we ýerleşýän ýeri barada maglumat almak üçin birnäçe gezek synanyşdy.

28-nji martda gündogar Türkmenistanyň Daşoguz sebitiniň harby dolandyryşynyň ýokary derejeli resmisi Ruslan Tuhbatulliniň “meýletin” işinden aýrylmagyny talap etdi. Ondan öň "dogany özüni ýuwaş alyp barmasa" işinden kowuljakdygy duýduryş berildi. Goşun gullugynda başga bir iş tapjak bolanda, işgärler bölüminiň işgäri, gowy kärine garamazdan, Ruslana, eger iş tapyp bilsede, “başga bir obada, gaty uzak obada” boljakdygyny aýtdy.

Müňlerçe adam Türkmenistanyň daşynda syýahat etmegi gadagan edilenleriň “gara sanawynda”. Bu gadaganlyk, dissidentler, raýat jemgyýeti aktiwistleri we olaryň maşgalalary ýaly häkimiýetleri tankytlaýanlar üçin, şeýle hem 2002-nji ýylda Prezident Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygy bilen baglanyşykly tussag edilen adamlaryň maşgalalaryna we tussag edilen işgärleriň maşgalalaryna.

Saparmyrat Yklymowyň 28 ýaşly gyzy Maral Yklymowa sürgündäki ene-atasy bilen duşuşmak üçin Türkmenistandan çykmagy gadagan edildi. Kakasy 2002-nji ýylyň dekabrynda Prezident Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygy bilen baglanyşykly ömürlik türme tussaglygyna höküm edildi.

Ýene bir adaty mysal, Öwez Annaýewiň lukmançylyk bejergisine ýurtdan çykmagyny gadagan etmekdir. Ol “Watan” oppozisiýa hereketiniň sürgün edilen lideri Hudaýberdi Orazowyň giýewisi. 2006-njy ýylyň 2-nji maýynda aşgazan ýarasy üçin ýörite lukmançylyk bejergisini almagy maslahat berlenden soň, Aşgabat-Moskwa uçuşyna mündi. Uçar uçmazdan ozal Içeri Işler howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri ony uçardan düşmäge mejbur etdiler. Oňa we aýaly Swetlana Orazowa öňem azyndan bir gezek Türkmenistanyň daşynda syýahat etmek gadagan edilipdi we geçmişde uçardan düşürülipdi. Häkimiýetler Hudaýberdi Orazowy 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Prezident Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygynda esasy rol oýnamakda aýyplady.

Amnesty International, Türkmenistanyň täze hökümetini çagyrýar:

sürgün edilen adam hukuklaryny goraýjylaryň garyndaşlaryny gorkuzmagy we azar bermegi bes etmegi,

dissidentlere we olaryň maşgalalaryna garşy hereket azatlygy çäklendirmelerini aýyrmagy,

syýasy dissidentleriň, ynanýanlaryň, žurnalistleriň we raýat jemgyýetiniň aktiwistleriniň garyndaşlarynyň adam hukuklaryny goramaga.

Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýy barada has giňişleýin maglumaty www.amnesty.org sahypasyndan tapyp bilersiňiz

Amnesty International, halkara sekretariaty, Piter Benenson öýi, Easton köçesi, London WC1X 0DW, Beýik Britaniýa

Amnesty International.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....