Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Milli azlyklaryň wekilleri Türkmenistany terk edýärler.

Milli azlyklaryň wekilleri Türkmenistany terk edýärler.

Lebap welaýatynyň demirgazygynda ýerleşýän Gazojak (öňki ady - Gazajak) şäherinde gazak, özbek ýa-da rus gaz işgärleri galmady diýen ýaly. Milli azlyklara wekilçilik edýän hünärmenleriň hemmesi diýen ýaly milletçilik bilen meşhur bolan şäheri terk etdi.

Rus, Gazak, Özbek dilleri bolan orta mekdepler ýatyryldy. Şoňa laýyklykda mugallymlar gitmäge mejbur boldular. Çagalara mekdeplerde diňe türkmen dili öwredýärler. Şäheriň köçelerinde, töwereklerinde, bazarlarda häzirki wagtda bu ýaş şäher üçin gaty tanyş bolan köp dilliligi eşitmek bolmaz.

"Sowet Soýuzynyň barlygy döwründe çölde doglan bu şäher ilkibaşda doganlyk halklaryň arasyndaky dostluk şäheri hökmünde döredilipdi" -diýip, 30 ýyl mundan ozal bu şäheri esaslandyran garrylar ýatlaýar. “SSSR-iň ähli respublikalaryndan ilkinji gaz hünärmenleri şu ýere geldi. Hut şu ýerden Merkezi Aziýa - Merkeziň ilkinji esasy gaz geçirijisiniň gurluşygy başlandy. Bu ýerden ilkinji kub metr gazy Russiýa, Ukraina, Azerbaýjana, Ermenistana gitdi.”

Iki döwletiň - Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhedinde ýerleşýän şäheriň öz aýratynlyklary we aýratyn gözellikleri bar. Weteranlaryň pikiriçe, Özbek hökümeti şäher gurluşunyň we şäher ykdysadyýetiniň ösmegine has köp goşant goşdy. Munuň sebäbi Özbegistandan Türkmenistanda has köp gaz hünärmeniniň bolmagydy. Göterim nukdaýnazaryndan şuňa meňzeş bir zat bardy - Özbegistandan gelen hünärmenleriň takmynan 50% -i, Russiýadan takmynan 20% -i, Gazagystanyň hünärmenleriniň 20% töweregi we ýerli ilatyň arasynda diňe 10% ýerli işgärler geldi. Soňky ýyllarda hemme zat düýpgöter üýtgedi.

Ine, bir ýigidiň gürrüňi: “Ene-atam bu ýere 80-nji ýyllaryň başynda Demirgazyk Kawkazdan geldi. Kakam gurluşykçy, ejem mugallymdyr. Men şu ýerde doguldym, orta mekdebi bir ýyl ozal gutardym, ýöne hiç ýere ýerleşip bilemok: ne instituta, ne-de işe. Okuwymy dowam etdirmek üçin Russiýa göçmek isleýärin. Kakam we enem eýýäm gitdiler, indi ejem ikimiz gitmeli ".

Bu şäher ilatynyň köpüsiniň garaýşy. Orta ýaşly adamlar ýaly ýaşlaryň geljegi ýok. Türkmen däl milletden bolan hünärmenleriň emeli gysylmagy, zähmet toparlarynda tükeniksiz tassyklamalaryň saklanmagy ýaly köp sebäpler bar, ilkinji nobatda olar öz hünäri boýunça bilim talap etmän, mukaddes kitap Ruhnamadan salgylanmagy talap edýärler.

Gazojak şäherindäki ýagdaý Lebap welaýatynyň beýleki şäherleri - Seýdi, Magdanly (öňki Gowurdak) üçin adatydyr. Aýratyn senagat gurluşy bolan bu şäherler - nebiti gaýtadan işleýän (Seýdi) we magdançylyk (Magdanly) milli azlyklaryň hünärmenlerini ýitirýär.

TIPÇ

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.