Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan halk hojalygynyň milli ykdysadyýetinde işlejek esgerleriň sanyny artdyrmagy meýilleşdirýär.

Türkmenistan halk hojalygynyň milli ykdysadyýetinde işlejek esgerleriň sanyny artdyrmagy meýilleşdirýär.

Türkmenistan respublikanyň milli ykdysadyýetiniň pudaklarynda işleýän esgerleriň sanyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu karar ýurduň prezidenti Saparmyrat Nyýazow tarapyndan kabul edildi. Nyýazow, bir gün öň geçirilen hökümet ýygnagynda eden çykyşynda halk ykdysadyýetinde işlemek üçin esgerleri işe almagyň ykdysady taýdan peýdalydygyny aýtdy.

Türkmenistanda 2003-nji ýyldan bäri respublikanyň milli ykdysadyýetiniň pudaklaryna bellenen ýöriteleşdirilen harby bölümlere ortaça 30 müň töweregi adam çagyrylanda goşmaça çagyryş düzgüni bar.

Bu ýyl 28 ministrlikde we bölümlerde işlemek üçin 10 müň adam nebit we gaz pudagynda, 3 müň adam saglygy goraýyş, dokma senagaty we Suw serişdeleri ministrligi we 4 müň esger bilen birlikde 28 ministrlikde we bölümlerde gurluşykda işlemek üçin işe alynar. Esgerler hepdede bir gün diňe harby türgenleşige, galan wagtlary raýat hünärlerini öwrenerler we işlärler.

Ýaşaýyş jaýy, iýmit, harby gulluga çagyrylan harby işgärleriň jogapkärçiligi olaryň gulluk etjek ministrliklerine we bölümlerine degişlidir, esgerleriň umumy ýolbaşçylygy we harby tälimini Türkmenistan Goranmak ministrliginiň ýöriteleşdirilen harby bölümleri alyp barar.

Wiktor Panow.

RIA Nowosti.

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.