Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan halk hojalygynyň milli ykdysadyýetinde işlejek esgerleriň sanyny artdyrmagy meýilleşdirýär.

Türkmenistan halk hojalygynyň milli ykdysadyýetinde işlejek esgerleriň sanyny artdyrmagy meýilleşdirýär.

Türkmenistan respublikanyň milli ykdysadyýetiniň pudaklarynda işleýän esgerleriň sanyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu karar ýurduň prezidenti Saparmyrat Nyýazow tarapyndan kabul edildi. Nyýazow, bir gün öň geçirilen hökümet ýygnagynda eden çykyşynda halk ykdysadyýetinde işlemek üçin esgerleri işe almagyň ykdysady taýdan peýdalydygyny aýtdy.

Türkmenistanda 2003-nji ýyldan bäri respublikanyň milli ykdysadyýetiniň pudaklaryna bellenen ýöriteleşdirilen harby bölümlere ortaça 30 müň töweregi adam çagyrylanda goşmaça çagyryş düzgüni bar.

Bu ýyl 28 ministrlikde we bölümlerde işlemek üçin 10 müň adam nebit we gaz pudagynda, 3 müň adam saglygy goraýyş, dokma senagaty we Suw serişdeleri ministrligi we 4 müň esger bilen birlikde 28 ministrlikde we bölümlerde gurluşykda işlemek üçin işe alynar. Esgerler hepdede bir gün diňe harby türgenleşige, galan wagtlary raýat hünärlerini öwrenerler we işlärler.

Ýaşaýyş jaýy, iýmit, harby gulluga çagyrylan harby işgärleriň jogapkärçiligi olaryň gulluk etjek ministrliklerine we bölümlerine degişlidir, esgerleriň umumy ýolbaşçylygy we harby tälimini Türkmenistan Goranmak ministrliginiň ýöriteleşdirilen harby bölümleri alyp barar.

Wiktor Panow.

RIA Nowosti.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....